Wachten op Gods ingrijpen

Serie: Wachten

“Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!” (Genesis 49:18 – HSV)

“Op uw hulp hoop ik, HEER!” (Genesis 49:18 – NBV21)

Wachten kun je op allerlei manieren in de Bijbel terugvinden, niet alleen in een letterlijk wachten in tijd, maar ook op een andere manier van wachten. Dan heeft wachten ook te maken met hopen op iets. Je komt een overbekende zin tegen bij Jacob als hij zijn kinderen zegent op het moment dat hij bijna aan het einde van zijn leven is gekomen. Hij zegt dan: “Op Uw zaligheid wacht ik, HEER”. Het is in dit geval wel een beetje afhankelijk van de vertaling waarin je deze tekst leest. Er worden meerdere woorden gebruikt, maar de richting waarop het wijst is hetzelfde.

Deze tekst is vaak losgemaakt van de context gebruikt om er dan een preek van te maken dat je je eeuwige redding van God moet verwachten en zo niet, dan loopt het verkeerd met je af. En hoewel dit geen onwaarheid is, omdat je alleen je zaligheid van God kunt verwachten, wil het niet zeggen dat Jacob dat hier op deze manier ook zo bedoelt. Tekst gebruiken voor je eigen theologie is altijd erg gevaarlijk. Als je kijkt naar het moment waarop Jacob deze woorden uitspreekt, dan wordt er iets anders duidelijk en dan zul je wellicht ook zeggen dat dit wachten in deze tekst heel bekend is voor je.

Jacob is bezig om elk van zijn zonen te zegenen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de zegeningen heel verschillend van inhoud zijn. Er zijn zegeningen bij die eerder lijken op een vervloeking dan op een zegen. Zeker bij de eerste drie zonen klinkt het niet positief en ook zal Jacob al wel behoorlijk wat teleurstelling te verwerken hebben gekregen vanwege het gedrag van zijn zonen. En waar de eerste drie zonen geen positieve woorden horen en er zelfs een echte vervloeking tussen zit, komt het na een paar positieve zegeningen, bij Dan uit. Hij zal rechtspreken binnen zijn stam, maar tegelijk zal hij ook een slang zijn. Dat lijkt vooral iets te zeggen te hebben over de lastige positie waarin Dan terecht zal gaan komen. De zin over het wachten op Gods zaligheid volgt dan, maar het is dan de vraag waar deze zin vooral betrekking op heeft. Het kan namelijk ook zo zijn dat Jacob al weet wat de woorden zijn die voor Gad zijn.

Het kan zo zijn dat Jacob in een beeld heeft gezien wat Gad gaat overkomen en voordat Jacob van deze woorden voor Gad gaat uitspreken, onderbreekt hij even de woorden voor zijn kinderen. Het lijkt vooral te maken te hebben met wat zijn zonen gaat overkomen. Waar hij dan het meest van geschrokken is, wordt niet duidelijk, maar het wordt wel duidelijk dat Jacob tussendoor nog een kort gebed uitspreekt naar God. Die woorden: “Op Uw zaligheid wacht ik, HEER”,  zijn vooral vaak betrokken op de redding met betrekking tot de eeuwigheid en de redding van Jacob. Als je het echter plaatst in het licht van de inzichten die Jacob heeft gekregen over zijn zoons, dan kan het ook de zorg om zijn kinderen zijn, terwijl hij er straks niet meer zal zijn.

Het gebed dat dan volgt is in dat geval veel meer een zucht om hulp voor zijn nageslacht. Het woord ‘zaligheid’ betekent namelijk meer redding dan het gevoel dat wij hebben bij het woord zaligheid. Daardoor trekken wij het al snel richting ‘eeuwige redding’, terwijl het op die manier niet is bedoeld. Daarnaast zou je het woord ‘wacht’ ook kunnen vertalen met ‘hoop’. Dan past het in de context waarin het staat. Jacob is geschrokken van het beeld dat hij krijgt over de toekomst van zijn nageslacht en daarmee ook over Israël. In dat kader bidt hij om redding en spreekt hij uit dat hij daarop zal wachten. Wachten kan in veel gevallen onzeker zijn, maar zo is het hier niet bedoelt, maar heeft het veel meer te maken met hoop. Dat is niet onzeker, maar is veel meer een verwachten en uitzien naar Gods ingrijpen.

Het laat ons zien dat hopen op Gods ingrijpen, juist ook in moeilijke situaties ook alles te maken heeft met wachten en verwachten. Jacob leert ons bidden, juist op die momenten dat je schrikt van de vooruitzichten. Soms is profetie niet leuk, vooral omdat je dingen weet, die je soms liever niet wil weten. Daarom is op God hopen zo nodig op het moment dat God je ook inzichten geeft in de toekomst.

Gebed: HEER, ik wil altijd op U wachten en altijd geloven dat die hoop op U nooit tevergeefs zal zijn.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu