Hoofddoelstelling
Eindeloos gelukkig is een onderwijsbediening waarbij de hoofddoelstelling duidelijk wordt in de naam en het logo. Eindeloos gelukkig wijst naar het doel en het logo verwoord symbolisch de weg daar naar toe. In het logo staat het Omega-teken. Omega is het Griekse woord voor ‘einde’ en de laatste letter van het Griekse alfabet. Wij zijn allemaal op weg naar het einde van de wereld. Symbolisch stelt dit Griekse letterteken de poort van de hemel voor. Want alleen achter die poort is eeuwig, eindeloos geluk te vinden.

Om door deze poort binnen te gaan is er maar één weg die naar deze poort leidt en deze weg gaat langs het kruis van Jezus Christus. Jezus zegt in het Evangelie: Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij. Er is geen enkele mogelijkheid te bedenken om de hemel binnen te gaan zonder te geloven in Jezus Christus Die aan het kruis stierf voor de zonden die de mensen begaan hebben. Alle andere wegen zullen doodlopen in het eeuwige oordeel van God. Er is bij God geen vergeving dan alleen via de weg van het kruis. 

Wat wij geloven
Wij geloven:

 • Dat God de Schepper is van deze wereld en dat Hij ons, mensen, heeft geschapen.

 • Dat God ieder mens op aarde heeft gewild en bedoeld en met een bestemming op aarde heeft geschapen.

 • Dat de mens goed, volmaakt en zonder zonde is geschapen, maar dat wij zelf tegen God hebben gekozen en ons daarmee hebben losgemaakt van God.

 • Dat ieder mens als zondaar wordt geboren en vergeving van zonden nodig heeft.

 • Dat God deze wereld en elk mens zo lief heeft, dat Hij Zijn Eigen Zoon Jezus gegeven heeft om de zonden te vergeven.

 • Dat het offer van Jezus aan het kruis voldoende is voor de vergeving van de zonde van ieder mens die dit gelooft.

 • Dat er buiten het geloof in Jezus geen redding en geen zaligheid is, maar een eeuwig oordeel en eeuwige ondergang in de hel.

 • Dat er niemand onder hoeft te gaan in de hel, omdat Jezus Zichzelf aanbiedt als Redder en Verlosser. God is nooit de oorzaak dat mensen toch verloren gaan, de verantwoordelijkheid van geloof ligt altijd bij de mens.

 • Dat God de Drie-enige God is, Vader, Zoon en Heilig Geest. Deze Drie zijn Eén God.

 • Dat Gods Geest aan iedere gelovige is gegeven, zodat Gods Geest Zich paart met de geest van de gelovige, zodat de gelovige steeds meer op God gaat lijken in zijn leven.

 • Dat de Bijbel Gods onfeilbare Woord en boven elke vorm van kritiek is verheven en er niets mag zijn dat boven Gods Woord als waarheid verheven mag worden.

 • Dat het Gods verlangen is om Zijn Koninkrijk van vergeving, bevrijding en genezing straks in de hemel volkomen te laten zijn, maar nu op aarde de tekenen daarvan al wil laten zien door de verkondiging van het Evangelie en woorden en daden door de gelovigen.

 • Dat Jezus Christus Heer is, over alle macht en kracht in hemel en op aarde en dat de duivel en zijn demonen onderworpen zijn aan Jezus en daardoor ook aan de gelovigen op aarde door de autoriteit van Jezus.

 • Dat het Gods verlangen is dat iedere gelovige opgroeit tot een volwassen man of vrouw in het geloof. Dit leven begint bij het kruis van Jezus en groeit en ontwikkelt door middel van de dagelijke omgang en relatie met God.

 

Kernwoorden
Eindeloos gelukkig heeft als doel om dit bovenstaande vorm te geven in het leven van de gelovigen op aarde en wil mensen die deze boodschap niet kennen helpen te geloven dat deze boodschap de enige en zaligmakende waarheid is. Het is ons verlangen om gelovigen te zien groeien in geloof en in de relatie met God de Vader en in het staan in de kracht van de Heilige Geest! Om dit doel van Eindeloos gelukkig te bereiken is de doelstelling uitgewerkt in drie kernwoorden:

1. Bijbelonderwijs
2. Geloofsopbouw
3. Training

Bijbelonderwijs
Bij het kernwoord Bijbelonderwijs gaat het om uitleg van de Bijbel en het onderwijs door de Bijbel. Wij geloven dat het belangrijk is dat er echt fundamenteel en compleet Bijbelonderwijs wordt geboden. In de Bijbel laat God ons zien wie Hij is en wat Zijn doel is met deze wereld. 
In het Bijbelonderwijs helpen we je door overdenkingen om de Bijbel beter te begrijpen. Deze boodschap vanuit Gods Woord in de overdenkingen zijn een persoonlijke boodschap voor jou. 

Geloofsopbouw
Geloven dat je zonden vergeven zijn is punt één, maar daarna begint pas het leven van het geloof. Wij willen niet stoppen bij het kruis, maar vanuit het kruis je helpen te leven als een kind van de Vader. Zoals een baby groeit naar volwassenheid, zo moet ook de gelovige groeien naar een volwassen gelovige. Daarnaast zijn wij als gelovigen geroepen om het Koninkrijk van God op aarde zichtbaar te maken door onze woorden en daden en door de tekenen van het Koninkrijk te dragen in deze wereld. Daarom is geloofsopbouw ook noodzakelijk voor iedere gelovige. In het Bijbelonderwijs komt dit voor een deel tot uiting, en onder het kernwoord 'geloofsopbouw' krijgt dit nog meer vorm in de praktische zin van het woord.

Training
Naast het persoonlijke aspect van Bijbelonderwijs en geloofsopbouw is het ook van belang dat kerkelijk gemeenten, groepen of andere vormen waarin gelovigen samenkomen, ondersteunt en toegerust worden om het Koninkrijk van Jezus uit te dragen in deze wereld. Wij willen ook hierin ondersteuning bieden in de vorm van trainingen, (s)preekbeurten en op andere wijzen.
 

Pan de Vida
Wij zijn trots om te mogen zeggen dat we naast al het werk dat we doen, we ook ambassadeur van Pan de Vida mogen zijn. Pan de Vida is een kleine organisatie in Peru die werkt onder straatkinderen. Wij delen alles wat we gekregen hebben om niet uit, maar we nemen wel overal waar we komen de kinderen van Pan de Vida mee. Dit doen we door middel van folders en een filmpje over het werk in Peru. Meer informatie over het werk van Pan de Vida vind je op www.pandevida.nl 

 

Financieel
Eindeloos gelukkig is een particulier initiatief en is daardoor geheel afhankelijk van giften. Om niets hebben wij de kennis van Jezus en de kracht van Zijn Geest ontvangen en om niet delen wij dit ook uit. Voor niets dat wij doen vragen wij geld. Wel vragen we om de reiskosten te vergoeden op het moment dat we ergens trainingen of spreekbeurten geven. Dit betekent natuurlijk niet dat het niets kost, daarom is je gift van harte welkom. Deze giften zijn noodzakelijk om het werk te kunnen blijven doen. Daarom vermelden wij hieronder een bankrekeningnummer. Alle giften worden gebruikt om het Evangelie verder te verspreiden en om Gods Koninkrijk hier op aarde te bouwen.  

Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland. 

Tenslotte
Wij geloven dat Gods Koninkrijk dichtbij is gekomen. Sterker nog, het Koninkrijk van God is onder ons al aanwezig. Wij willen het uitdelen in verzoening, genezing en bevrijding en daarmee de opdracht van Jezus volgen die Hij ons heeft gegeven toen Hij naar de hemel ging.


 

Namens Eindeloos gelukkig,

 

Theo de Koning

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu