Gebed als eerste werk

Serie: Wij bidden

“Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.” (Handelingen 6:4 – HSV)

“Terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’” (Handelingen 6:4 – NBV21)

Zijn er mensen die meer bidden dan anderen? Ja natuurlijk zijn die er. Maar kan die hoeveelheid bidden ook te maken hebben met waar God je voor heeft geroepen? Zou je kunnen zeggen dat als je diaken in een gemeente bent, dat je minder bidt dan als je oudste of ouderling bent? Het zijn een beetje vreemde vragen, vind je ook niet? Ik kom op die vragen omdat ik best een vreemde tekst tegenkwam over gebed. Hij valt niet eens heel erg op, maar als je er even over nadenkt is het wel een bijzondere tekst.

Er ging in de vroege kerk ook wel eens wat mis, dat zal je niet verbazen en net als dat je tegenwoordig in de kerk vaak hoort dat mensen vinden dat ze te weinig aandacht kregen, zo was dat toen ook al. Het was iets met de Griekssprekenden en de Hebreeuwse weduwen. De eerste groep voelde zich niet gezien. Dat was waarschijnlijk niet eens onwil, maar het had ook toen al te maken met een hoge werkdruk voor de apostelen. Het aantal discipelen nam toe. En die twee groepen gelovigen die steeds verder groeiden zorgden voor problemen.

Dat is het moment dat de apostelen besluiten dat het anders moet. Het ging kennelijk vooral mis op de plaatsen waar financiële nood was en dan werden de Hebreeuwse weduwen beter geholpen dan de Griekssprekenden. Vanaf dat moment worden er diakenen aangesteld. Wat moeten diakenen doen? Zorg dragen voor de armen. En dat is eigenlijk meer dan alleen in hun levensonderhoud voorzien, later zie je ook dat ze zieken genezen en wonderen doen en zelfs een flinke preek kunnen houden. Maar hun hoofdtaak was de zorg voor de armen.

De twaalf discipelen brengen een onderscheid aan tussen hun taak en die van de diakenen. En dan lees je die bijzondere tekst. Zonder die diakenen om die noodzakelijke taak te doen, zodat wij ons kunnen richten op het volharden van gebed en het preken van het Woord. Dat is toch een aparte tekst. Zouden die diakenen dan niet volharden in gebed? Ik geloof dat dit zeker wel zo zal zijn, maar toch blijk op dat moment al dat er in het leiderschap van de gemeente mannen zijn die alleen maar bezig zijn met gebed en preken.

Als je dit in de wereld om ons heen zegt, dan word je echt vreemd aangekeken. Dus dan worden ze betaald voor iets dat er niet toe doet, is dan al snel de reactie. Het doet er juist wel toe. Dit is het belangrijkste voor de apostelen en daar het diaconale werk te delegeren hebben zij tijd voor gebed en verkondiging. Daar mogen ze zich ook daadwerkelijk voor afzonderen. Dat wil niet zeggen dat anderen niet veel moeten bidden, maar het zegt wel dat dit voor de leiders in de gemeente het belangrijkste is: bidden en preken, daar mag al hun tijd aan besteed worden. Dat betekent dus dat je leiders in de gemeente hier ook alle tijd voor moet geven. Ik merk dat er zoveel op je afkomt in de gemeente, dat juist dit zo makkelijk op de achtergrond verdwijnt. De kerkbode moet klaar, het is een vergadering hier en een kring daar en tussendoor nog allerlei crisispastoraat. Wordt het dan niet tijd om te delegeren? Tijd om tijd te hebben voor gebed. Gebed zoals Jezus Zich daaraan toewijdde?

Geef ruimte aan leiders en als leider, neem vrijmoedig die ruimte. En ik weet hoe lastig dit soms kan voelen. Zo vaak dat de drukte zich opdringt en dat je denkt: Toch maar snel aan het werk, terwijl bidden juist je eerste werk is. Verander ook daarin je denken als leider in de gemeente. En geef je leiders daar ook de ruimte voor, dat zal de gemeente zegenen!

Gebed: Heer, laat leiders echt tijd nemen en tijd krijgen voor gebed, zodat U tot hen kunt spreken en zij mogen delen van U.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu