Volmaakt in Hem

Thema: Kolossenzen

“En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.” (Kolossenzen 2:10 – HSV)

“En in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld.” (Kolossenzen 2:10 – NBV21)

Als je de brief aan de gemeente in Kolosse leest, dan valt het nog niet mee om Paulus echt en goed te begrijpen. Zeker niet omdat ook de context van die gemeente wel een behoorlijke rol van betekenis speelt. Paulus is natuurlijk geen brief gaan schrijven omdat daar geen reden toe zou zijn. Hij heeft de brief ook niet geschreven om alleen zijn dankbaarheid te uiten aan deze gemeente. Er is natuurlijk wel echt iets aan de hand, waardoor er een reden is om een brief te schrijven. Een van die dingen is dat waar de gemeente het lastig mee had: Filosofen die allerlei vage theorieën verkondigden.

Paulus wil niet dat een gelovige verleidt zou worden door allerlei vaag filosofisch geredeneer en inhoudsloos gedoe. Aan de ene kant heeft dat geen zin, maar aan de andere kant maakt hij duidelijk dat je dan als een buit wordt meegesleept. Dat geeft duidelijk aan dat het hier gaat om een groot gevaar. Je wordt dan een overwinning van de tegenstander, waardoor hij je als een buit uit de strijd meesleept. Dat Paulus hieraan denkt, zie je terug in vers 15 waar hij precies het tegenovergestelde zegt over wat Jezus uiteindelijk heeft gedaan: Hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Eigenlijk is deze tekst de tegenstelling van wat inhoudsloze verleidingen en filosofische redeneringen doen.

Jezus heeft die duistere machten overwonnen en juist hen als een buit meegenomen, laat je daarom door die machten, hoe minimaal het ook lijkt te zijn, niet meenemen. Laat je ziel niet geroofd worden als een buit. Daar waarschuwt Paulus hier voor. En een van die grote verleidingen waar de gemeente daar mee te maken had was de gedachte dat de volheid van Wie God is, te vinden zou zijn in de engelenmacht. God zou dan aanwezig zijn in die engelenmacht en in dat leger van engelen. Juist die dwaalleer zorgt voor een totale verandering van het hele Evangelie. Het zorgt er zelfs voor, dat als dit waar zou zijn, wij nooit meer volmaakt zouden kunnen worden.

De volheid van God woont in Jezus, niet in engelen. In Jezus woont God lichamelijk in Zijn totale volheid. Dit sluit aan bij de eerdere woorden van Paulus dat God Zichzelf zichtbaar heeft gemaakt in Jezus. Nu gaat Paulus nog een stap verder, omdat hij het woord ‘volheid’ in het Grieks laat terugkomen in de volgende zin waar hij het woord ‘volmaakt’ gebruikt. Dit woord is een afleiding van het woord ‘volheid’. Dus de volheid van God is in Jezus en in Jezus ben jij volmaakt. Onze volmaaktheid ligt dus in Jezus Die de volheid van God is. Hoe deel je dus in Gods volheid? Door in Hem te zijn, die het Hoofd is van iedere overheid en macht. Dat laatste zou je dan ook weer kunnen spiegelen aan de buit die je wordt op het moment dat je geloof hecht in filosofische redeneringen en inhoudsloze verleiding.

Jezus heeft alles overwonnen en draagt God totale volheid in Zich, met als doel dat jij in Hem zou zijn en daardoor ben jij volmaakt in Zijn volheid. In Christus ben je dus volmaakt. Er ontbreekt in Christus aan jou net zo min iets als dat er aan Jezus ook maar iets ontbreekt van God. Dit herstelt uiteindelijk dus ook het beeld van God in jou en mij en deel je in het lichaam van Jezus, waarvan Hij het Hoofd is. Je deelt dus ook in die overwinning en in de volheid van God. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer zonden zijn, dit gaat over je geestelijke status voor God in Christus. Denk en geloof vanuit die waarheid zodat je meer en meer volmaakt mag zijn, nu nog ten dele en straks helemaal.

Gebed: Heer, het is niet te bevatten dat U mij laat delen in Uw volheid en in Uw overwinning. Ik wil niet meegenomen worden als een buit door de vijand, maar in U zijn en blijven.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu