De gemeente en het Hoofd

Thema: Kolossenzen

“En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.” (Kolossenzen 1:18 – HSV)

“Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn.” (Kolossenzen 1:18 – NBV21)

Soms loop je tegen de discussie aan of de gemeente, nu wel echt een Bijbels begrip is. Soms hoor je mensen zeggen dat ze de kerk als gemeente niet nodig hebben, of dat ze kerk in zichzelf zijn. En af en toe, gewoon even eerlijk, zou je misschien ook wel eens willen dat die gemeente er niet hoefde te zijn. Omdat het in de gemeente ook niet altijd een hemel op aarde is. En zeker, ook dat gevoel is mij soms even niet vreemd. Als je jaren lang in de kerk werkt, dan loop je soms ook tegen teleurstellingen aan, waardoor je soms even klaar kunt zijn met de gemeente. Alleen blijft de vraag natuurlijk liggen of dat wel een optie is.

De gemeente, heb je eigenlijk een keus en zou je een keus willen hebben? Wat is eigenlijk de gemeente? Je zou het heel breed kunnen trekken en zeggen dat de gemeente de verzameling van gelovigen in deze wereld is. Dat is een makkelijke optie, omdat je dan dus niet plaatselijk verbonden hoeft te zijn omdat het om het grotere geheel gaat. En waarom is de gemeente dan toch belangrijk? Omdat Paulus ons heel duidelijk maakt dat Jezus het Hoofd van de gemeente is. En hoe zou je daarmee om moeten gaan als de plaatselijke gemeente geen rol van betekenis speelt in je leven? Dan is de gemeente als het wereldwijde lichaam van Christus een erg werkbare oplossing.

Als Paulus het over de gemeente heeft, dan schrijft hij niet aan de wereldwijde kerk, maar schrijft hij telkens aan een plaatselijke kerk. Het woord dat hij ervoor gebruikt is gewoon een Grieks woord dat in die tijd werd gebruikt voor een vergadering die bij elkaar geroepen werd in een stad om politieke besluiten te nemen. Dat het bij Paulus niet om politiek gaat is wel duidelijk, maar dat hij de gemeente telkens betrekt op een plaatselijke kerk aan wie hij schrijft en dat doet met een woord dat vooral betrokken wordt op een lokale verzameling van mensen, maakt wel duidelijk dat het hier gaat om een plaatselijke gemeente.

Jezus is het Hoofd van de gemeente. De plaatselijke gemeente en dan is Jezus het Hoofd van alles plaatselijke gemeenten. Met andere woorden: Jezus is het Hoofd van Zijn kerk, maar die bestaat uit allemaal plaatselijke gemeenten, waar de gelovigen onderdeel van uitmaken. Dat is ook wel logisch, want anders is het onbestuurbaar. Hoe corrigeer je iemand die onderdeel is van de kerk aan de andere kant van de wereld, als dit ook de gemeente zou zijn? Dat is onmogelijk en daarom is de kerk gebouwd uit gemeenten. Dat is het lichaam van Christus. Paulus zegt hier niet dat jij en ik het lichaam van Christus zijn waar Hij het hoofd van is, maar de gemeente is het lichaam van Christus en in die gemeente zitten dan weer allemaal leden die de gemeente maken tot een onderdeel van het lichaam van Christus.

Je kunt de plaatselijke gemeente dus eigenlijk niet ontvluchten. En ik begrijp wel dat er soms echt wel redenen zijn om een andere gemeente te zoeken, maar wees daar wel altijd voorzichtig in. Laat dat nooit over een nacht ijs gaan, omdat je in de eerste plaats verantwoordelijk bent voor de gemeente ter plaatse. Dat heeft ook alles met de bestuurbaarheid en de gezondheid van de kerk te maken. Daarom zijn de gemeenten in het Nieuwe Testament veel autonomer dan gemeenten die tegenwoordig onder een landelijk kerkbestuur vallen. En ja, in Jeruzalem vond wel een soort landelijke kerkvergadering plaats, maar dat was iets dat heel minimaal was.

Waar is de gemeente en deze gedachte begonnen, zou je nog kunnen vragen? Dat maakt Paulus wel gelijk duidelijk. Opnieuw gebruikt Paulus voor Jezus de titel ‘Eerstgeborene’. Dat is net als met de Eerstgeborene van heel de schepping, niet letterlijk maar het heeft ook hier te maken met zijn rol als de Allerhoogste. Je zou nog kunnen zeggen vanaf Zijn geboorte uit het graf, toen is de gemeente met Hem begonnen. Hij is de Eerste, het begin van de gemeente. Hij is het Hoofd en Hij heeft de leiding en in Hem woont de hele volheid van God. Van daaruit stuurt Hij als Hoofd de gemeente aan. We horen bij de gemeente, omdat Jezus het begin hiervan is en op die manier zijn we aan elkaar gegeven, binnen de plaatselijke gemeente.

Gebed: Heer, U bent het Hoofd, U heeft de leiding en door de gemeente mag ik groeien en deel zijn van Uw lichaam.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu