Zoveel gekregen

Serie: Tweede brief van Petrus

“Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.” (2 Petrus 1:3 – HSV)

“Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.” (2 Petrus 1:3 – NBV21)

Het is altijd een boeiende vraag om te stellen, vooral door de reactie die het vaak oproept: Wat moet je doen als je gelooft? Ik weet niet hoe jij deze vraag laat binnenkomen, maar je zou mij zomaar kunnen antwoorden met: “Theo, als ik geloof, dan hoef ik toch niets meer te doen, geloof is toch alles?” En ergens heb je natuurlijk ook wel gelijk. En dat we in deze wereld het evangelie verder moeten brengen dat weten we ook wel, maar betekent dat dat je beter moet gaan leven, bijvoorbeeld? Of gaat dat vanzelf als een logisch gevolg van je geloof in Jezus? Petrus heeft ons hier wel iets over te zeggen.

Als je antwoord wilt geven op de vraag wat je moet toevoegen aan je geloof, dan moet je in de eerste plaats even terug naar het begin van je geloof. Petrus heeft in de aanhef van zijn tweede brief als geschreven over het vermeerderen van genade en vrede. We zagen al hoe belangrijk de kennis van God en van Jezus hierbij is. Bijna naadloos sluit Petrus dan bij het echte begin van zijn brief hierbij aan. Wat hij dan schrijft is belangrijk om te beseffen. Gods kracht heeft je alles geschonken wat je nodig hebt. In de eerste plaats voor het leven en in de tweede plaats voor de godsvrucht. Nu was dat in die tijd een woord dat typisch Grieks was, maar Petrus vult dat op zijn eigen manier in. Het betekent eigenlijk iets als vroomheid of eerbied.

Petrus werkt dat alleen heel anders uit. Hij neemt die kennis uit de aanhef over in zijn eigenlijke brief. Zowel Gods kracht als de kennis van God noemt hij als basis van het leven en de godsvrucht. Die godsvrucht is voor hem hier niet een soort vroomheid, maar het gaat hem hier om het deel krijgen aan de Goddelijke natuur. Dat is geen vroomheid, maar hij legt uit dat je bedoelt bent om te delen in Gods natuur. Daarom is er de kracht van God en heeft Hij je de kennis van Hem gegeven. De kennis van God en de kracht van God samen maken dat je op God gaat lijken. Daarbij is die kennis ook hier wel actief en iets waar je in moet groeien.

Juist omdat God op die manier met je omgaat, heeft Hij daarbij ook kostbare beloften geschonken. Beloften over Zijn natuur war Hij je deel van laat worden en die natuur staat los van de aardse natuur die tot het verderf leidt. Met andere woorden: God heeft je alles gegeven. Kracht en kennis en dat is deels iets dat je door het geloof overkomt en waardoor je deel krijgt aan Gods natuur, maar toch laat Petrus je hier niet passief in zijn. Omdat God je door Zijn kracht en de kennis van Hem je zoveel heeft gegeven, zet je daarom in. Je moet daar iets mee doen.

Dat is nu precies wat in onze tijd iets lastigs is geworden. Je moet niets meer als je gelooft, want je bent toch vrij? We hebben zoveel jaren in de kerk van religie gehad en soms maakt dat het echt niet eenvoudig, want waar is nu de juiste balans? Petrus maakt het niet heel moeilijk, hij roept ons op, om vanuit de Goddelijke natuur, je in te zetten om je geloof te versieren met deugd en aan de deugd kennis toe te voegen. Het is opmerkelijk hoe vaak Petrus telkens weer die kennis noemt. Het is niet alleen een deugdzaam leven, maar altijd weer vanuit de kennis van God. Het zijn dus geen menselijke normen en waarden, maar het komt vooruit uit God, Die je alles heeft gegeven en daarom mag je er actief naar staan om te groeien.

Je zou er ook een lijstje van kunnen maken in een paar woorden: Voeg aan je geloof het volgende toe: Deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde voor iedereen. Als dit er is en je hierin toeneemt, ben je niet doelloos aan het leven en wordt de kennis van Jezus vruchtbaar in je leven. Dan ga je dus de vruchten van het leven met Jezus dragen. Het is dan ook wel echt Petrus hoe hij dat op deze manier brengt. Ik denk wel eens dat Johannes tegen Petrus vast wel eens heeft gezegd: “Petrus, doe nu eens rustig” en Petrus tegen Johannes: “Wordt eens wat actiever”. Toch, als je eerlijk bent, is dit lijstje van Petrus, als je vanuit Gods kracht en kennis denkt dat je gekregen hebt, ook niet vreemd. Zullen we  dit lijstje de komende tijd gewoon eens meenemen in ons leven, zodat we daarin meer en meer groeien?

Gebed: Heer, U geeft mij zoveel, ik wil Uw natuur steeds meer gaan dragen.

Nieuwste video als podcast

Youtube kanaal

Recentste 'Tijd met God'

Geen regels meer?

Serie: Geestelijke confrontatie #11 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.” (Mattheüs 5:17 – HSV) 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mattheüs 5:17 – NBV21) 

Hoe gaat Jezus eigenlijk om met alles wat voor Hem al is geweest? Is het zo dat Jezus met een totaal nieuw Koninkrijk kwam? Soms wordt dat wel gedacht. Bij Jezus zijn geen regels meer, wordt er dan al snel gezegd. Dat komt natuurlijk voort uit de gedachte dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden fout waren. Wat zij deden klopt niet en dat wordt dan al snel uitgelegd als mensen die met allerlei regels een godsdienst in stand hielden. Ooit zei iemand tegen mij: “Als je iets moet, dan ben je religieus”.

Lees meer...

Aanbevelingen

Preekrooster 2024-2025

Preekvoorzieners die Theo de Koning willen vragen voor een preekbeurt, kunnen gebruik maken van deze link om de nog beschikbare data te bekijken en deze vervolgens vast te leggen.

Theo denkt

Bidden, maar klopt ons bidden wel...?

Bidden... maar klopt ons bidden wel?

Een paar gedachten:
Er zijn van die gebedspunten waar ik wat moeite mee heb gekregen. Ik zal er een paar noemen: Bidden om wereldvrede, bidden om vrede voor Israël of bidden voor de bekering van Israël. Of wat denk je van bidden om meer liefde onder elkaar? Of bidden tegen de seksuele moraal van deze tijd. Steeds meer dringt bij mij de vraag op of we daar wel voor kunnen bidden.
En als ik op een zieke de handen leg en er voor bid (nee, geen welvaartsevangelie, God bepaalt wat Hij doet en niet wij) vinden velen dat niet vanzelfsprekend.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2024 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu