Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Thema: Eerste brief van Petrus

"Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart." (1 Petrus 1:22)

Heiligheid is niet een aantal regels bedenken om te komen tot een heilige levensstijl, maar heiligheid is dat wat voortkomt uit de relatie met God. Dat zagen we de vorige keer al. Heiligheid ontstaat als je beseft dat God je Vader is en dat je niet met goud en zilver bent gekocht, maar met het kostbare bloed van Jezus. Vanuit dat geloof en besef komt er verlangen naar heiligheid. Dan voorkom je alle vormen van wettiscisme en religie en vormt je leven zich naar het beeld van God vanuit de relatie. Petrus houdt de heiligheid heel breed. Paulus zou veel meer vormen van heiligheid noemen. Denk maar aan de vruchten van de Geest, maar Petrus houdt het begrip heiligheid als begrip staan en hij haalt er dan maar één ding uit: Broederliefde.

Thema: Eerste brief van Petrus

"Want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig." (1 Petrus 1:16)

Het is misschien een hele bekende tekst voor jou: "Wees heilig, want Ik ben heilig". Voor mij is dit in ieder geval wel een hele bekende tekst. Een tekst die mij misschien ook wel vaak in verwarring heeft gebracht. Dan ben je tot geloof gekomen en dan komt het volgende. Niet eerst mogen leren als discipel, maar dan moet je leven ook iets laten zien van dat geloof. Tenminste, zo ging het bij mij wel. En mijn ervaring was dat ik van de ene wet, die van je best doen om te geloven en daarmee alle wettische toestanden naar de wet van heiligheid. En eigenlijk vond ik dat verschil niet eens zo groot. Misschien vond ik die wet van heiligheid wel veel moeilijker. Toen je niet geloofde kon je nog zeggen dat je de wet ook niet kon houden, maar als je tot geloof bent gekomen dan hoef je het niet meer alleen te doen en moet je toch wel heiliger worden. En zo rol je van de ene wet in de andere en moet je vervolgens als gelovige nog steeds hard werken omdat je heilig moet worden. En die tekst die Petrus in zijn brief dan aanhaalt is ineens een bijna traumatische tekst geworden.

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Thema: Eerste brief van Petrus

"Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u." (1 Petrus 1:3 en 4)

Als je doorleest in de eerste brief van Petrus en vanuit het geloof in Christus als vreemdeling en heiden, dan komt er een bijzondere bemoediging waar je gewoon eens over moet nadenken en het laten binnenkomen. Want door de barmhartigheid van God ben je opnieuw geboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus is de barmhartigheid van God de Vader je gaan raken en je bent opnieuw geboren. Ik wil vandaag gewoon eens even tegen je zeggen: Je bent opnieuw geboren! Door in Jezus te geloven heeft Zijn opstanding ervoor gezorgd dat jij opnieuw leeft. Niet je oude leven bepaalt je leven, maar je nieuwe leven bepaalt je leven. Er is in jou een nieuwe hoop geboren.

 1. Verstrooid
 2. Jezus is werkelijke realiteit
 3. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 4. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 5. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 6. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 7. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 8. Leven na Pasen in gebrokenheid
 9. Jezus leeft en jij zult leven!
 10. Hij is en blijft Koning
 11. Weg met Jezus
 12. Gedegradeerd
 13. Erger dan een moordenaar
 14. Hij is een misdadiger!
 15. Wat mag het je kosten?
 16. Loop Jezus niet in de weg
 17. Niet herkend
 18. Loslaten van wat lief is
 19. Intense haat
 20. De weg niet weten
 21. Voor Jezus' voeten of volgen
 22. In verwarring
 23. Controle loslaten
 24. Zwijgen over Jezus uit angst
 25. Ondanks alle tekenen
 26. Messias en Zoon van de mensen
 27. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 28. Welke geur gun jij Jezus?
 29. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 30. Psalmen - Een rein hart
 31. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 32. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 33. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 34. Psalmen - Zonden tegen God
 35. Psalmen - Diep besef van berouw
 36. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 37. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 38. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 39. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 40. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 41. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 42. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 43. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 44. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 45. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 46. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 47. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 48. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 49. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 50. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 51. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 52. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 53. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 54. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 55. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 56. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 57. Uitstrekken of verstenen
 58. Terugkijken om vooruit te kunnen
 59. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 60. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 61. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 62. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 63. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 64. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 65. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 66. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 67. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 68. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 69. Wij verwachten de Heer
 70. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 71. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 72. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 73. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 74. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 75. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)
 76. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap
 77. Kerk van Jezus - Genadig Koningschap
 78. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap (2)
 79. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap
 80. Kerk van Jezus - Basis van het Koningschap
 81. Kerk van Jezus - Van Wie is de kerk?
 82. Kerk van Jezus
 83. Hemelburgers (4)
 84. Hemelburgers (3)
 85. Hemelburgers (2)
 86. Hemelburgers (1)
 87. Opgestaan met Jezus
 88. Kroon op de werk: Jezus is opgestaan

Pagina 1 van 19

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu