De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

De Naam van Jezus geneest

Thema: Ik spreek Jezus

“Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!” (Handelingen 3:6 – HSV)

“Maar Petrus zei: ‘Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’” (Handelingen 3:6 – NBV21)

Als ik nu aan je vraag: “Wat geloof jij dat er in de Naam van Jezus mogelijk is”? Wat zou jij dan antwoorden? En pas op wat je zegt, want je antwoord moet overeenkomen met je geloof. Het zou kunnen zijn dat je zegt: “Theo, ik geloof dat alles kan in de Naam van Jezus”. Dat kan helemaal oprecht zijn, maar dat kan ook een wenselijk antwoord zijn omdat dit nu eenmaal zo hoort. En waarom ik hier zo nadrukkelijk naar vraag? Al snel in het boek Handelingen komen we een verhaal tegen, waarbij ik altijd weer denk: ‘stel dat het mij had overkomen’. Het gaat om het verhaal van de verlamde man bij de Schonepoort in Jeruzalem.

De Naam van Jezus vergeeft

Thema: Ik spreek Jezus

“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” (Handelingen 2:38 – HSV)

“Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.” (Handelingen 2:38 – NBV21)

Vorige week, net na Pinksteren schreef ik tussen de studie over het Bijbelboek Nahum door, iets wat al langer op mijn hart lag: Mijn verlangen naar een kerk die altijd in de kracht van de Geest zal staan en de Naam van Jezus zal uitspreken over elke situatie. In eerste instantie dacht ik gewoon één keer hier wat over te schrijven, maar ondertussen hebben we het Bijbelboek Nahum afgerond en vroeg ik mij af wat een volgende serie zou moeten worden. Als er iets is blijven hangen is dat het lied ‘Ik spreek Jezus’. Wat geloof jij welke kracht er zit in de Naam van Jezus? Is het gewoon zo dat we alleen die Naam maar hoeven uit te spreken? In het Oude Testament lag er kracht in de naam van de HEER, maar hoe zit dat dan in het Nieuwe Testament met de Naam van Jezus? Dat zijn wel wat overdenkingen waard, zeker als je even begint te zoeken op de term ‘Naam van Jezus’ of ‘Naam van de Here Jezus’.

Het grote verschil

Thema: De andere kant van God

“Er is geen heling voor uw breuk, uw wond is pijnlijk. Allen die het gerucht over u horen, klappen om u in de handen, want over wie is uw kwaad niet voortdurend heen gekomen?” (Nahum 3:19 – HSV)

“Er is geen verzachting voor je wond, je letsel is niet te genezen. Wie hoort wat er met jou gebeurt, klapt in zijn handen, want wie heeft niet voortdurend geleden onder jouw wreedheid?” (Nahum 3:19 – NBV21)

Ik merk dat als je een poosje nadenkt over een profetie als die van Nahum, dat er een moment komt dat je denkt: Wat kun je hier dan nog meer over zeggen? Je kunt heel Ninevé uitspitten op basis van alle beschuldigingen die God uitspreekt over de stad en het volk, maar dat zijn hele concrete situaties in die tijd geweest. Het is goed om hoofdstuk 3 wel echt even te lezen, want je merkt Gods woede tussen de regels door. Het is echt alle perken te buiten gegaan en God zet een punt. Toch blijft er nog ene vraag over en die is spannend. En die vraag zit eigenlijk in vers 19 van hoofdstuk 3.

Ik spreek Jezus - I speak Jesus

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33 – HSV)

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’” (Johannes 16:33 – NBV21)

Ik wil deze keer iets met je delen wat ik al lange tijd op mijn hart heb. Zeker nu net na Pinksteren is dat wellicht een goed moment. Ik wil je ook uitdagen om mee te denken en reageer ook gerust. Misschien was jij, net als ik, afgelopen dagen op de Pinksterconferentie. Dat betekent dat je vandaag weer terug bent op aarde, tenminste zo voelt dat bij mij wel altijd weer. Het is misschien bijna wel het nadeel van een conferentie waar je zo geraakt wordt: De dagen erna voel je soms allerlei emoties omdat je gewoon weer in die weerbarstige wereld van elke dag staat. Iets anders dat de Pinksterconferentie eigenlijk altijd met mij doet is het geloof in de kerk en de hoop voor de kerk aanwakkeren.

 1. Al is de vijand nog zo sterk...
 2. God zal Zijn glorie herstellen
 3. Kijk, de vrede komt
 4. God is goed!
 5. God stelt Zijn ingrijpen uit
 6. Woedende Wreker
 7. Last en troost
 8. De andere kant van God?
 9. Tenslotte...
 10. Zinloze woorden van Paulus?
 11. Paulus' omstandigheden als bemoediging
 12. Genadevolle woorden op het juiste moment
 13. Bid jij nog wel?
 14. Heersen of dienen
 15. Over terechtwijzen en zingen
 16. Bekleed je met liefde
 17. Zoals Christus jou heeft vergeven
 18. Trek je juiste kleren aan
 19. Je leden op de aarde
 20. Verborgen in God
 21. Hemels leven
 22. Verlies je niet in de schaduwen
 23. Besneden en gedoopt
 24. Volmaakt in Hem
 25. Laat je niet gek maken
 26. Lijden aan het lichaam van Christus
 27. Van vervreemd naar heilig
 28. Volheid van verzoening
 29. De gemeente en het Hoofd
 30. God kun je zien
 31. Bekwaam gemaakt
 32. Daarom blijven we bidden
 33. Geloven vanwege de hoop
 34. Dankende bemoediging
 35. Gods gezag en gelovigen
 36. De Christus van de gemeente
 37. Heen en weer geslingerd
 38. Gehoorzaam ondanks de wind
 39. Ook aan jou onderworpen
 40. De wind is gehoorzaam
 41. De wind als test
 42. Jaag de wind niet na
 43. Wind maakt scheiding
 44. Als God de wind bestuurt
 45. Gods genadige wind
 46. Als God de wind gebruikt
 47. Door de wind
 48. Terugkeer in hoop
 49. Terugkeer naar hemels leven
 50. Bekering vanwege het Koninkrijk
 51. Terugkeer met heel het volk
 52. God bevestigt dat Hij wel wil
 53. God wil wel
 54. Terugkeren
 55. En nog is het einde niet
 56. Als een engel een boodschap brengt (4)
 57. Als een engel een boodschap brengt (3)
 58. Als een engel een boodschap brengt (2)
 59. Als een engel een boodschap brengt (1)
 60. Gelukkig met God
 61. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 62. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 63. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 64. Gelukkig in je werk
 65. Gelukkig in je gezin
 66. Gelukkig met je kinderen
 67. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 68. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 69. Gelukkig als je de HEER vreest
 70. Gelukkig als je recht doet
 71. Gelukkig als jij je laat leiden
 72. Gelukkig als je het geluid kent
 73. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 74. Gelukkig onderweg naar God
 75. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 76. Gelukkig als God je roept
 77. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 78. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 79. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 80. Gelukkig is het land met God
 81. Gelukkig zonder bedrog
 82. Gelukkig vergeven
 83. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 84. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 85. God is geest
 86. God is geducht
 87. God is rechter
 88. God is zaligheid
 89. God is machtig
 90. God is een woning
 91. God is een verterend vuur
 92. God is licht
 93. God is alwetend
 94. God is almachtig
 95. God is heilig
 96. God is goed (2)
 97. God is rechtvaardig
 98. God is trouw
 99. God is goed
 100. God is geduldig

Pagina 1 van 43

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu