Thema: Filippenzen

“En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:7)

Op welke manier kun je, terwijl je hier op aarde nog bent, de vrede van God blijven vasthouden? Vind je het ook wel eens lastig dat dit lang niet altijd vanzelf gaat? Altijd zijn in de vrede van God, is een heerlijk doel, maar hoe houd je dat vol? Hoe voorkom je dat je de vrede met God en een leven in vrede met Hem kwijt raakt? Alleen op die manier kun je het eigenlijk volhouden. Je kunt blijven uitzien, maar ondertussen heb je in alles wat je doet wel Gods vrede in je hart nodig. Sterker nog, de vrede van God is de bescherming van je hart en je denken.

Thema: Filippenzen

“Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.” (Filippenzen 3:21)

Soms moet je het gewoon ook even tegen elkaar zeggen: “Het blijft niet zo”! De strijd tussen het verlangen om bij Jezus te zijn en het leven hier op aarde. En dat leven op aarde is ook al zo dubbel dat ook dat vaak lastig is. Leven op aarde, terwijl je leven ook al meer en meer hemels zou moeten zijn. Het is niet alleen verlangen naar de toekomst, maar nu nog op aarde zijn en juist dat maakt het soms ook lastig. Ik weet niet hoe dat voor Paulus in de gevangenis is geweest. Meer nog dan de gemeente van Filippi was hij in die gevangenis waarschijnlijk een kleine enclave in de gevangenis. Een enclave die uit één persoon bestond.

Thema: Filippenzen

“Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt.” (Filippenzen 3:17)

We strekken ons uit naar dat wat voor ons ligt. Tenminste, dat doet Paulus wel, maar de vraag is hoe dat bij jou en bij mij zit. Er lijkt in de gemeente in Filippi toch wel wat verschil te zijn. En de vraag is dan ook nog eens hoe dat er uit ziet, als je je uitstrekt naar dat wat voor ons ligt. Hoe strek jij je uit naar de prijs van de roeping van God, die van boven is?

Thema: Filippenzen

“Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” (Filippenzen 3:14)

Om maar even met een eerlijke vraag te beginnen: Welke kant kijk jij op? Nu zou je gelijk kunnen zeggen: Ik kijk natuurlijk naar Boven. Heel goed! Maar ik bedoel het meer in de zin hoe Paulus het bedoelt als hij zegt dat hij één ding doet, vergeten dat wat achter hem is en zicht uitstrekken naar wat voor hem ligt. Ik geloof dat deze woorden van Paulus echt een aansporing zijn voor jou, die nog maar al te vaak vast zit in het verleden. Paulus schreef dat hij vooral Jezus wil kennen en de kracht van Zijn opstanding en dat hij hoe dan ook mag komen tot de opstanding van de doden, ook als dat door het lijden heen gaat. En toch zegt hij: Ik heb het nog niet gekregen.

Thema: Filippenzen

“Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen.” (Filippenzen 3:8)

Eigenlijk blijf ik nog met iets zitten. Iets waar ik al wel vaker tegenaan ben gelopen en waar Paulus erg radicaal over lijkt te zijn. Ik zou de beginvraag op twee manieren kunnen stellen, maar laat ik deze eerst kiezen: Ben jij wettisch in je geloof? Kijk, we weten allemaal dat wettiscisme de dood in de pot is en dat dit je geloof heel erg  verzwakt. Niet voor niets is Paulus er zo duidelijk tegen. Maar de tweede vraag is deze: wanneer ben je nu eigenlijk wettisch?

 1. Drie keer opletten
 2. Verlangen naar elkaar
 3. Kind van God zijn
 4. Met vrezen en beven
 5. Je intenties bepalen je gedrag
 6. Als...
 7. Altijd hetzelfde leven
 8. Gaan of blijven
 9. Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt
 10. God gaat door waar wij de moed verliezen
 11. Fijngevoeligheid in wezenlijke dingen
 12. Dankbaar voor de gemeente
 13. Begroet door God
 14. Tijd voor onderwijs
 15. Dansen voor God
 16. Nieuwjaarswens en zegen
 17. Tussen verleden en toekomst
 18. Verlangen naar meer
 19. Verwachtend in beweging
 20. In verwachting naar Kerst
 21. Onderweg verwachten
 22. Uitzien naar de grote dag
 23. Gods verwachting van ons
 24. Ook God heeft verwachting
 25. Verwachten met volharding
 26. Aanneming tot kinderen
 27. De schepping verwacht
 28. Ons lijden is gedragen
 29. Het lijden is beperkt
 30. Lijden geeft ook troost
 31. Elkaars lijden dragen
 32. Lijden is genade
 33. Logisch lijden
 34. Onterecht lijden
 35. Lijden heeft niet het laatste woord
 36. Welke plaats geef jij het lijden?
 37. Heeft lijden zin?
 38. Steeds meer
 39. Medelijden
 40. Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent
 41. Onzichtbaar aanwezig
 42. Ga bemoedigen
 43. Groeien in de Goddelijke natuur
 44. Elkaars voeten wassen
 45. Vrede met alle mensen
 46. Barmhartig zoals God
 47. Vergeef je naaste
 48. Twee is beter dan één
 49. Aanvaard elkaar
 50. Je naaste liefhebben en je beloning
 51. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 52. Die naaste van je...
 53. Laat zich het orgel overal? (2)
 54. Laat zich het orgel overal?
 55. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 56. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 57. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 58. De les van de stad (3/3)
 59. De les van de stad (2/3)
 60. De les van de stad (1/3)
 61. Durf een schaap te zijn (3/3)
 62. Durf een schaap te zijn (2/3)
 63. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 64. Gods lessen in de bergen (3/3)
 65. Gods lessen in de bergen (2/3)
 66. Gods lessen in de bergen (1/3)
 67. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 68. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 69. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 70. Luisteren met je ogen
 71. De gevolgen van afbeeldingen
 72. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 73. Nieuwe seizoenen in je leven
 74. Kiezen voor vrucht
 75. Zelfbeheersing in de vrucht
 76. Zachtmoedigheid in de vrucht
 77. Geloof in de vrucht
 78. Goedheid in de vrucht
 79. Vriendelijkheid in de vrucht
 80. Geduld in de vrucht
 81. Vrede in de vrucht
 82. Blijdschap in de vrucht
 83. Liefde in de vrucht
 84. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 85. Niet wat je doet, maar wie je bent
 86. Introductie vruchtdragen (2)
 87. Introductie vruchtdragen (1)
 88. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 89. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 90. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 91. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 92. Heeft God alles al bepaald? (2)
 93. Heeft God alles al bepaald? (1)
 94. De vraag van de lijden (2)
 95. De vraag van het lijden
 96. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 97. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 98. Hoe strak is jouw akker?
 99. Welke plaats wil jij?
 100. Mooier dan het is

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu