Thema: Bouwen is de opdracht

"En na dat alles maakten wij een vast verbond en beschreven het, en lieten onze vorsten, Levieten en priesters het verzegelen." (Nehemia 9:38)

Het was de laatste paar keer best stevig en misschien ook allemaal wel wat somber, vond je ook niet? Eerst al een ernstige oproep om zonden te belijden en toen ook nog even kijken of God het fout had gedaan. Je zou zomaar kunnen denken: Iets positiever mag ook wel. En ja, dat gevoel had ik natuurlijk ook wel tijdens het schrijven. Het blijft een hele aparte ervaring om aan het boek Nehemia te beginnen met allemaal bouwplannen, terwijl het dan ineens ook een heel ernstig boek blijkt te zijn. Eigenlijk past dat vaak helemaal niet in mijn manier van schrijven en onderwijs geven. Graag ga ik van het positieve uit en geloof ik dat God grote dingen wil doen en dan ineens zit je midden in een verhaal waarin God je laat zien: Bouwen is goed, maar zonder verootmoediging kan het niet. Soms moet je opruimen wat er aan puin ligt. 

Thema: Bouwen is de opdracht

"U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel buigt zich voor U neer." (Nehemia 9:6)

Heeft God het dan zo verkeerd gedaan? Dat zou je een vreemde vraag kunnen vinden. En met je eerste reactie zou je ook zomaar kunnen zeggen: "Dat mag je helemaal niet zeggen, God doet het nooit verkeerd". Je mag natuurlijk van mij gewoon heel netjes reageren. Toch begrijp je wel dat ik deze vraag niet zomaar stel. Zou het kunnen dat God in je leven dingen laat gebeuren, waardoor je kunt zeggen: "Ik laat God voor wat het is"? Je voelt wel aan dat het een gevaarlijke vraag is. Als je theologisch en keurig wilt reageren dan zeg je natuurlijk dat God niets in je leven laat gebeuren, alles is onze eigen schuld als we gebrokenheid, pijn en teleurstelling meemaken. Toch, als je even verder blijft denken waar we vorig keer waren, dan is die vraag of God het dan zo verkeerd heeft gedaan, niet eens zo heel erg vreemd. 

 

Thema: Bouwen is de opdracht

"En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonden en de ongerechtigheden van hun vaderen." (Nehemia 9:2)

Ben je al klaar met je dankfeest? Misschien had je het gevoel wel gekregen dat het allemaal wel erg positief was. We beginnen gewoon te danken en maken daar een feest van. Ja, nog steeds blijft dat overeind staan, maar als je blijft nadenken over het boek Nehemia, dan blijf je telkens met de gedachte zitten waar het verhaal begon. Het begon in de burcht Susan met een huilende Nehemia vanwege het feit dat ver bij hem vandaan in Jeruzalem zijn volksgenoten het moeilijk hadden. En eigenlijk was er tot op dit moment maar één man geweest die zich voor God had verootmoedigd. Maar het volk waar het uiteindelijk om ging had dat nog niet gedaan. Ondertussen in Jeruzalem, maar zeker ook in Juda was er veel gebeurd en begon er een sociaal leven te ontstaan waar de tempeldienst weer hersteld begon te worden in het midden van de samenleving. Joden en niet-Joden zijn bij elkaar en met elkaar vieren ze het Loofhuttenfeest. Maar is het verleden dan ineens vergeten?

Thema: Bouwen is de opdracht

"Toen ging het volk eropuit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak, en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God, en op het plein van de Waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort." (Nehemia 8:17)

Hoe reageer jij als God iets van je vraagt? Dat was eigenlijk de vorige vraag naar aanleiding van de reactie van het volk bij Nehemia. Toch denk ik, dat we nog iets meer kunnen zeggen over de reactie van het volk. Ze lezen namelijk de wet van God en komen tot de conclusie dat het de zevende maand is en dat ze eigenlijk het Loofhuttenfeest zouden moeten vieren. Nu kun je een hele discussie opzetten over het Loofhuttenfeest en de vraag wat wij daarmee moeten, maar dan kom je in de discussie terecht over de offerdiensten van Israël en wat wij daar dan nog van zouden moeten navolgen. Het is in ieder geval duidelijk dat het Loofhuttenfeest een feest voor Israël was, als Gods Eigen volk. Zodra je hieraan begint te tornen kom je al snel in een hoek terecht waarin wij dreigen de plaats van Israël in te nemen. Toch geloof ik dat we ook niet zomaar dit gedeelte moeten laten passeren alsof het ons niets te zeggen heeft.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Zij vonden in de wet geschreven dat de HEERE door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand." (Nehemia 8:15)

Je zult ondertussen wel gemerkt hebben dat het boek Nehemia soms ook echt ver bij ons vandaan staat. Zeker als je niet alles geestelijk wil bekijken, staat het in letterlijke zin heel ver bij ons vandaan. Vooral ook omdat Nehemia te maken heeft met een volk dat uiteindelijk wel gewoon Gods volk is. Alleen al daardoor is het soms lastig om voor ons lijnen te trekken. Wij kunnen niet zeggen dat ons volk, Gods volk is, zoals Nehemia dat kon zeggen van Juda. Daardoor hebben wij veel meer met een onderstroom te maken die helemaal niets met God heeft. Vanuit het verleden vraagt het volk bij Nehemia naar de wet van God en ik geloof dat God zoiets ook nu kan doen onder een volk als het onze, maar de verhouding is wel anders. Daarom wil ik je eerst vragen om even bij jezelf te rade te gaan als het over de reactie van het volk gaat bij Nehemia na het voorlezen van Gods wet.

 1. Verrassende vraag
 2. Erbij of niet
 3. Jij in jouw klein hoekje
 4. Daar wordt iedereen stil van
 5. Duistere streken
 6. Zuiver leiderschap
 7. Implosiegevaar
 8. Sta je op scherp?
 9. Werk en waak
 10. Wordt niet moedeloos
 11. Richt je hart op bouwen
 12. Met elkaar bouwen
 13. Waar bouw je de muur?
 14. Aard van de tegenstand herkennen
 15. In stilte
 16. Tegenstand
 17. Door Gods goede hand
 18. Wie ziet jouw verdriet?
 19. Inkeer en belofte
 20. Bouwen als zelfs de fundamenten kapot zijn
 21. Tempel en stad
 22. Het laatste gebed
 23. Reukwerk voor God
 24. Verloekingen
 25. Leiding vragen
 26. Afgestemd op God
 27. Breng je God op andere gedachten?
 28. Indrukken om voor te bidden
 29. Bidden tegen beter weten in
 30. Aanvalswapen
 31. Bidden voor de ander
 32. Gebed is strijd
 33. Bidden voor je vijand
 34. Een aantal gebedsaanwijzingen van Jakobus
 35. Belijden (II)
 36. Belijden
 37. Voorwaarden voor verhoring
 38. Worstelen met God
 39. Helpt bidden echt?
 40. Gebed is een opdracht
 41. Gebed vraag ook prioriteit
 42. Intimiteit met je Vader
 43. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 44. Je hart delen met God
 45. Kracht van gebed - Introductie
 46. Beloofde toekomst
 47. Bied weerstand aan satan
 48. Laat je vernederen
 49. Hoe hoed je de kudde?
 50. Het oordeel begint bij het huis van God
 51. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 52. Genoeg als heiden geleefd
 53. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 54. Verantwoording afleggen
 55. Eensgezind
 56. Jij mag echt gezien worden
 57. Van slaafs naar onderdanig
 58. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 59. Lijden als genade
 60. Dat lastige gezag...
 61. Ongelovigen die God verheerlijken
 62. Bouw Zijn Koninkrijk
 63. Levende stenen
 64. Waar sta jij in je geloofsgroei
 65. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 66. Broederliefde
 67. Heiligheid, religie of relatie
 68. Veel meer uitzicht dan vroeger
 69. Wat een erfenis is jouw leven
 70. Verstrooid
 71. Jezus is werkelijke realiteit
 72. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 73. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 74. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 75. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 76. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 77. Leven na Pasen in gebrokenheid
 78. Jezus leeft en jij zult leven!
 79. Hij is en blijft Koning
 80. Weg met Jezus
 81. Gedegradeerd
 82. Erger dan een moordenaar
 83. Hij is een misdadiger!
 84. Wat mag het je kosten?
 85. Loop Jezus niet in de weg
 86. Niet herkend
 87. Loslaten van wat lief is
 88. Intense haat
 89. De weg niet weten
 90. Voor Jezus' voeten of volgen
 91. In verwarring
 92. Controle loslaten
 93. Zwijgen over Jezus uit angst
 94. Ondanks alle tekenen
 95. Messias en Zoon van de mensen
 96. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 97. Welke geur gun jij Jezus?
 98. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 99. Psalmen - Een rein hart
 100. Psalmen - Verbrijzelde beenderen

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'​Nehemia 13:15-22

15  In die dagen zag ik in Juda mensen die op de sabbat de wijnpersen aan het treden waren en die hopen graan brachten en die op ezels laadden, en ook wijn, druiven en vijgen en allerlei andere lasten. Zij brachten die naar Jeruzalem op de sabbatdag. Op de dag dat zij dat voedsel gingen verkopen, waarschuwde ik hen.
16  Ook woonden er Tyriërs, die vis aanvoerden en allerlei koopwaar, die zij op de sabbat aan de Judeeërs en in Jeruzalem verkochten.
17  Toen riep ik de edelen van Juda ter verantwoording en zei tegen hen: Wat is dit voor een wandaad die u verricht, waardoor u de sabbatdag ontheiligt?
18  Deden uw vaderen niet evenzo? En vervolgens bracht onze God al dit kwaad over ons en over deze stad. En u voegt nog eens toe aan de brandende toorn over Israël door de sabbat te ontheiligen!
19  Het gebeurde, toen de poorten van Jeruzalem hun schaduwen afwierpen, vóór de sabbat, dat ik zei dat de deuren gesloten moesten worden, en ik zei dat zij ze niet mochten openen tot na de sabbat. Ik plaatste een aantal van mijn knechten bij de poorten, zodat er geen last zou binnenkomen op de sabbatdag.
20  Toen overnachtten de handelaars en de verkopers van allerlei koopwaar buiten Jeruzalem, een keer of twee.
21  Ik waarschuwde hen en zei tegen hen: Waarom overnacht u bij de muur? Als u dat nog eens doet, zal ik de hand aan u slaan! Vanaf die tijd kwamen ze niet meer op de sabbat.
22  Ik zei tegen de Levieten dat ze zich moesten reinigen en dat ze de poorten zouden komen bewaken om de sabbatdag te heiligen. Denk ook hierom aan mij, mijn God, en spaar mij overeenkomstig de grootheid van Uw goedertierenheid.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Via de achterdeur toch naar binnen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Vóór dezen tijd nu had de priester Eljasib, die gesteld was over de kamers aan het huis onzes Gods, een bloedverwant van Tobía, voor dezen een grote kamer gemaakt," (Nehemia 13:4)

Als je denkt dat je alles hebt gehad, dan heb je het mis. Het lijkt aan het einde van hoofdstuk 12 dat alles op orde is en zelfs de hele eredienst is weer geregeld. Maar als je denkt dat de vijand, die er alles aan gelegen is om de boel kapot te krijgen, verdwenen is, dan zit je er naast. Zoals hier bij Nehemia, zo is het geestelijk ook. Al eerder zeiden we dat de geest achter de strijd gewoon dezelfde geest is als waar wij doorlopend tegen strijden. De vijand laat zich wel in de kaart kijken en als het hele boek van Nehemia vol zit met principes die tegelijk ook geestelijke principes zijn, dan krijgen we ook hier nog een lesje 'techniek van de vijand'. En uiteindelijk spitst elke strijd zich toe op Licht en duisternis.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu