Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Gelukkig als je naar Gods beeld leeft

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan.” (Psalm 119:1 – HSV)

“Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER.” (Psalm 119:1 – NBV21)

Het lijkt wel of de psalmdichter van deze psalm niet kon stoppen met schrijven of zingen. In de tijd dat er aan tafel de Bijbel van Genesis tot Openbaring werd gelezen en er vaders waren die altijd, hoe dan ook, een heel hoofdstuk lazen, was deze psalm zeker niet favoriet bij de jeugd aan tafel. Daarnaast is het misschien ook nog wel ongemakkelijk om een psalm die vooral gaat om de wet, te lezen. Zeker omdat het niet alleen gaat om de Tien Woorden van God, maar over de hele Thora. De vraag komt dan wel op in hoeverre deze psalm op ons dan van toepassing is. Hoeveel woorden uit de eerste vijf Bijbelboeken zijn vooral voor Israël bedoelt?

Gelukkig als je de HEER vreest

Serie: Gelukkig met de psalmen

“Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden.” (Psalm 112:1 – HSV)

“Halleluja! Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER en grote liefde voor zijn geboden.” (Psalm 112:1 – NBV21)

Je hebt van die oude woorden die een gevoel geven dat niet helemaal klopt, maar die je tegelijkertijd ook weer niet echt kunt vervangen. Zo’n woord als ‘vrezen’ is zo’n woord. Je zou kunnen denken dat dit woord iets te maken heeft met angst, maar aangezien angst niet iets is dat van God komt, is het nogal vreemd als Hij zou willen dat we angst voor Hem hebben. Als je de NBV21 er naast legt lees je dat het om ontzag gaat, maar of dat nu helemaal is wat het is, kun je je ook wel weer afvragen. Toch is het wel belangrijk om te weten hoe dit nu echt zit, want je bent gelukkig als je de HEER vreest.

Gelukkig als je recht doet

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig zij die zich aan het recht houden, die te allen tijde gerechtigheid doen.” (Psalm 106:3 – HSV)

“Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer.” (Psalm 106:3 – NBV21)

Het is geen geheim en al helemaal geen verrassing meer dat recht en rechtvaardigheid iets is wat je gelukkig of welzalig maakt. Een zaligspreking zoals deze komen we regelmatig in de psalmen tegen. Soms denk je ook misschien wel dat het veel van hetzelfde is, maar dan vergis je je toch wel snel. Psalm 106 is eigenlijk dezelfde als psalm 105, maar dan in negatieve zin. Deze beide psalmen vertellen de geschiedenis van Israël, alleen gaat psalm 106 in op de ongehoorzaamheid en vooral de ontrouw van Israël ten opzichte van God. In dat licht moet je dan ook de zaligspreking lezen.

Gelukkig als jij je laat leiden

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet.” (Psalm 94:12 – HSV)

“Gelukkig de mens, HEER, die U onderricht, die U onderwijst in uw wetten.” (Psalm 94:12 – NBV21)

Psalm 94 is een psalm waarin de vijanden op allerlei manieren zich lijken op te zetten tegen de dichter van deze psalm. Zeker het eerste gedeelte is ene grote smeekbede om recht en de wraak van God voor de goddelozen. De dichter smeekt dat de Rechter van de aarde zal opstaan en voor hem zal opkomen. En wat er gebeurt is dat die goddelozen het volk van God aan het vernietigen zijn. Dat is context van deze psalm. Sommigen denken dat deze psalm ook geschreven is voor het Loofhuttenfeest, waar aan Egypte werd gedacht en de onderdrukking die Israël daar heeft gehad. Maar als je nu midden in dit soort omstandigheden zit, waar word je dan gelukkig van?

 1. Gelukkig als je het geluid kent
 2. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 3. Gelukkig onderweg naar God
 4. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 5. Gelukkig als God je roept
 6. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 7. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 8. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 9. Gelukkig is het land met God
 10. Gelukkig zonder bedrog
 11. Gelukkig vergeven
 12. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 13. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 14. God is geest
 15. God is geducht
 16. God is rechter
 17. God is zaligheid
 18. God is machtig
 19. God is een woning
 20. God is een verterend vuur
 21. God is licht
 22. God is alwetend
 23. God is almachtig
 24. God is heilig
 25. God is goed (2)
 26. God is rechtvaardig
 27. God is trouw
 28. God is goed
 29. God is geduldig
 30. God is genadig
 31. God is barmhartig
 32. God is... en blijft
 33. God is liefde
 34. God is...
 35. Van rust naar echte rust
 36. Zoek een eenzame plaats
 37. Dubbele belofte van rust
 38. Rust door de oude paden
 39. Rust door Gods trouw
 40. Najagen van wind of leven uit de rust
 41. Rust of onenigheid
 42. Maan je ziel tot rust
 43. Ongelovigen hebben meer rust
 44. Een man van rust
 45. Rust na boete en berouw
 46. In eenheid strijden voor rust
 47. Geen strijd meer
 48. Rust na de strijd
 49. Gun de schepping rust
 50. Gezamenlijke rust
 51. Verplichte rust
 52. God neemt rust
 53. Een vreemd altaar
 54. Niet iedereen is hetzelfde
 55. Over je laten lopen of niet?
 56. Hoe genadig ben jij?
 57. Gratis reclame?
 58. Er acht op geven
 59. Wenselijk gedrag
 60. Opnieuw beginnen?
 61. Spannende missie
 62. Even terug om te bemoedigen
 63. Aanbidding ontvangen
 64. Geloof om genezen te zijn
 65. Getuigen van het Woord
 66. Zovelen als er bestemd zijn
 67. Jaloers
 68. Onverwachts gevraagd
 69. Teleurgesteld in afhakers
 70. Heilig verontwaardigd
 71. Roeping als fundament onder je bestemming
 72. Onzichtbaar om te rijpen
 73. Mentorschap
 74. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 75. Met Paulus als voorbeeld
 76. Ben jij er klaar voor?
 77. Je staat er niet alleen voor
 78. Bekwaam genoeg?
 79. Durven over te dragen
 80. Breng licht, vernietig duisternis
 81. Gezonden met gevolgen
 82. Gezonden als vredestichter
 83. Gezonden met een rein hart
 84. Gezonden met barmhartigheid
 85. Gezonden tegen onrecht
 86. Zachtmoedig gezonden
 87. Gezonden om te treuren
 88. Gezonden als kind
 89. In verhouding
 90. Overdragen
 91. Tegenbeweging
 92. De doop als beginpunt
 93. Leergierig
 94. Buiten je confortzone
 95. Gezonden zoals Jezus
 96. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 97. Terwijl het stil had moeten worden
 98. Jezus gooit het gezag omver
 99. Jezus komt binnen
 100. Weet wat je vraagt

Pagina 1 van 28

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu