Thema: Op weg naar Golgotha

“En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” (Mattheüs 16:22)

Je zou toch zeggen, na zo’n overdracht van sleutels, zoals Jezus dat doet, dat de discipelen ook wel steeds meer klaar zullen zijn voor de volgende boodschap van Jezus. Direct na dit moment gaat Jezus voor de eerste keer, zonder omwegen vertellen over Zijn lijden en sterven. En kennelijk was Petrus nog niet klaar met snel reageren, want ook nu weet hij niet hoe snel hij moet reageren. Alleen is het verschil dat hij nu op z’n minst heel beroerd reageert.

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.” (Mattheüs 16:19)

Petrus, hij staat straks echt niet bij de hemelpoort om je op te wachten. Als dat de sleuteloverdracht van Jezus zou zijn, zou dat ook wel een aantal vragen oproepen. Waarom kan Jezus Zelf niet bij de hemelpoort staan, zou dan nog de minst belangrijke vraag zijn, maar als de sleutels waar Jezus het over heeft te maken heeft met de letterlijke hemelpoort, dan is ook de vraag wat er dan in de tussentijd zou moeten gebeuren. En de vraag zou dan ook zijn waarom Jezus het heeft over ontbinden op aarde, als die sleutels alleen maar letterlijke sleutels van de hemelpoort zouden zijn. Het is wel duidelijk dat, als je goed leest, het over iets gaat dat met ons leven op aarde te maken heeft.

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Thema: Op weg naar Golgotha

“Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg.” (Mattheüs 16:4)

De serie over de Filippenzenbrief is eigenlijk een klein beetje uitgelopen, want we zijn ondertussen de Lijdenstijd al weer ingegaan. Zoals jullie weten wil ik meestal zo goed mogelijk het kerkelijk jaar volgen, zodat we de hoogtepunten in het kerkelijk jaar ook echt vieren en daar op zijn voorbereid. Daarom gaan we ook nu, tot Goede Vrijdag, met Jezus mee op weg naar Golgotha. De eerlijkheid gebied te zeggen dat deze periode voor mij met een verrassing begon.

Thema: Filippenzen

“De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.” (Filippenzen 4:23)

En dan is de vraag op welke manier je een brief afsluit. Of is dat eigenlijk helemaal geen vraag? Je zou de vraag ook anders kunnen stellen. Stel je voor dat jij niet een brief schrijft, maar je bent bij iemand op bezoek en het moment is daar om naar huis te gaan. Op welke manier neem jij dan afscheid? Dan zou je kunnen zeggen dat dit afhankelijk is van wie de persoon is van wie je afscheid neemt. Dat klopt tot op zeker hoogte wel, maar eigenlijk klopt het misschien ook wel helemaal niet. Is er verschil in afscheid nemen? Zou dat er moeten zijn?

 1. Verbondenheid op een ander niveau
 2. Bedenk het goede
 3. Bescherming door de vrede van God
 4. Het blijft niet zo
 5. Leven als Thuis
 6. Kijk niet achterom
 7. Hoe wettisch ben je eigenlijk?
 8. Drie keer opletten
 9. Verlangen naar elkaar
 10. Kind van God zijn
 11. Met vrezen en beven
 12. Je intenties bepalen je gedrag
 13. Als...
 14. Altijd hetzelfde leven
 15. Gaan of blijven
 16. Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt
 17. God gaat door waar wij de moed verliezen
 18. Fijngevoeligheid in wezenlijke dingen
 19. Dankbaar voor de gemeente
 20. Begroet door God
 21. Tijd voor onderwijs
 22. Dansen voor God
 23. Nieuwjaarswens en zegen
 24. Tussen verleden en toekomst
 25. Verlangen naar meer
 26. Verwachtend in beweging
 27. In verwachting naar Kerst
 28. Onderweg verwachten
 29. Uitzien naar de grote dag
 30. Gods verwachting van ons
 31. Ook God heeft verwachting
 32. Verwachten met volharding
 33. Aanneming tot kinderen
 34. De schepping verwacht
 35. Ons lijden is gedragen
 36. Het lijden is beperkt
 37. Lijden geeft ook troost
 38. Elkaars lijden dragen
 39. Lijden is genade
 40. Logisch lijden
 41. Onterecht lijden
 42. Lijden heeft niet het laatste woord
 43. Welke plaats geef jij het lijden?
 44. Heeft lijden zin?
 45. Steeds meer
 46. Medelijden
 47. Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent
 48. Onzichtbaar aanwezig
 49. Ga bemoedigen
 50. Groeien in de Goddelijke natuur
 51. Elkaars voeten wassen
 52. Vrede met alle mensen
 53. Barmhartig zoals God
 54. Vergeef je naaste
 55. Twee is beter dan één
 56. Aanvaard elkaar
 57. Je naaste liefhebben en je beloning
 58. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 59. Die naaste van je...
 60. Laat zich het orgel overal? (2)
 61. Laat zich het orgel overal?
 62. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 63. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 64. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 65. De les van de stad (3/3)
 66. De les van de stad (2/3)
 67. De les van de stad (1/3)
 68. Durf een schaap te zijn (3/3)
 69. Durf een schaap te zijn (2/3)
 70. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 71. Gods lessen in de bergen (3/3)
 72. Gods lessen in de bergen (2/3)
 73. Gods lessen in de bergen (1/3)
 74. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 75. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 76. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 77. Luisteren met je ogen
 78. De gevolgen van afbeeldingen
 79. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 80. Nieuwe seizoenen in je leven
 81. Kiezen voor vrucht
 82. Zelfbeheersing in de vrucht
 83. Zachtmoedigheid in de vrucht
 84. Geloof in de vrucht
 85. Goedheid in de vrucht
 86. Vriendelijkheid in de vrucht
 87. Geduld in de vrucht
 88. Vrede in de vrucht
 89. Blijdschap in de vrucht
 90. Liefde in de vrucht
 91. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 92. Niet wat je doet, maar wie je bent
 93. Introductie vruchtdragen (2)
 94. Introductie vruchtdragen (1)
 95. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 96. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 97. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 98. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 99. Heeft God alles al bepaald? (2)
 100. Heeft God alles al bepaald? (1)

Pagina 1 van 37

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

​Mattheüs 16:21-28

21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.
22. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!
23. Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
26. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Laat het gebeuren

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” (Mattheüs 16:22)

Je zou toch zeggen, na zo’n overdracht van sleutels, zoals Jezus dat doet, dat de discipelen ook wel steeds meer klaar zullen zijn voor de volgende boodschap van Jezus. Direct na dit moment gaat Jezus voor de eerste keer, zonder omwegen vertellen over Zijn lijden en sterven. En kennelijk was Petrus nog niet klaar met snel reageren, want ook nu weet hij niet hoe snel hij moet reageren. Alleen is het verschil dat hij nu op z’n minst heel beroerd reageert.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu