Gelukkig als je zorgt voor de zwakke

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden.” (Psalm 41:2 – HSV)

 “Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven.” Psalm 41:2 – NBV21)

Als je de Bijbel leest merk je in alles dat God de zorg voor de armen en de zieken erg belangrijk vindt. Gods oog valt heel vaak juist op degenen die wij zouden vergeten. Als Jezus over de aarde rondloopt is Hij het meest te vinden onder degenen die hulp nodig hebben. En maar al te vaak is er een wisselwerking tussen zegen en de reactie op degenen die om hulp vragen. Sterker nog, als er offers gebracht worden, terwijl er geen oog is voor de armen, heeft God niet eens behoefte aan die offers. David zet in psalm 41 ook helemaal op dit thema in, maar tegelijk maakt hij deze psalm ook wat onduidelijk.

Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt, en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen.” (Psalm 40:5 – HSV)

“Gelukkig de mens die vertrouwt op de HEER en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens.” (Psalm 40:5 – NBV21)

Wat is psalm 40 nu voor een psalm? Als je deze psalm messiaans bekijkt zou je kunnen zeggen dat het misschien wel een kerstpsalm is: “Zie, Ik kom om Uw wil te doen”. Dat is misschien nog wel logischer dan dat we deze psalm op het lijden van Jezus betrekken. Toch heb ik ook iedere keer gezegd dat we elke psalm in de eerste plaats in het Oude Testament moeten plaatsen en niet gelijk vanuit ons perspectief ernaar kijken. En dan komen we ook hier weer terecht in het leven van David dat maar al te vaak spannend en moeilijk was.

Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER

Serie: Gelukkig met de psalmen

“Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.” (Psalm 34:9 - HSV)

“Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.” (Psalm 34:9 - NBV21)

Het ligt natuurlijk wel voor de hand dat de ene psalm waarin het woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ voorkomt bekender is dan de andere. Soms zijn psalmen ook bekend geworden omdat ze gebruikt worden in onze kerkelijke tradities. Het zal je niet verbazen dat ik dan wel vaak geneigd ben om daar vragen bij te gaan stellen. Als je in het Oude Testament teksten uit de context haalt, is dat bijna altijd vragen om problemen. Dan ga je iets lezen in een tekst, wat er niet staat. Zo is dat ook wel aan de hand met psalm 34.

Gelukkig is het land met God

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.” (Psalm 33:12)

“Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die Hij verkoos als de zijne.” (Psalm 33:12)

Hoe gelukkig ben je als volk dat de HEER tot zijn God heeft? Stel je voor dat de HEER echt de God van ons land is. Niet alleen omdat wij dat als land zouden willen, maar omdat God ons land zou hebben uitgekozen als Zijn eigendom. Wat zou dat betekenen voor ons? Dat zou een zegen zijn, want zou God ooit Zijn eigendom verspelen? Ja, ik weet het wel, Israël is het volk van God, maar als je zo probeert de denken dan kom je niet daar waar je komt als je er over nadenkt dat wij het volk van God zouden zijn. Je moet je even verplaatsen in dat eigendomsvolk van God.

Gelukkig zonder bedrog

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.” (Psalm 32:2 - HSV)

“Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.” (Psalm 32:2 – NVB21)

Het zijn bij David twee keer dat hij het over geluk of welzaligheid heeft in psalm 32. In de eerste plaats als je vergeving ontvangt èn als je zonden worden bedekt. En dat dit direct samenhing met het belijden van zonden werd al wel duidelijk. Toch heeft dit nog een verdergaand gevolg. David maakt met het tweede woord ‘welzalig’ of ‘gelukkig’ ook duidelijk wat vergeving is en dat dit ook nog iets uitwerkt. Er is dus meer wat geluk brengt, behalve vergeving.

 1. Gelukkig vergeven
 2. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 3. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 4. God is geest
 5. God is geducht
 6. God is rechter
 7. God is zaligheid
 8. God is machtig
 9. God is een woning
 10. God is een verterend vuur
 11. God is licht
 12. God is alwetend
 13. God is almachtig
 14. God is heilig
 15. God is goed (2)
 16. God is rechtvaardig
 17. God is trouw
 18. God is goed
 19. God is geduldig
 20. God is genadig
 21. God is barmhartig
 22. God is... en blijft
 23. God is liefde
 24. God is...
 25. Van rust naar echte rust
 26. Zoek een eenzame plaats
 27. Dubbele belofte van rust
 28. Rust door de oude paden
 29. Rust door Gods trouw
 30. Najagen van wind of leven uit de rust
 31. Rust of onenigheid
 32. Maan je ziel tot rust
 33. Ongelovigen hebben meer rust
 34. Een man van rust
 35. Rust na boete en berouw
 36. In eenheid strijden voor rust
 37. Geen strijd meer
 38. Rust na de strijd
 39. Gun de schepping rust
 40. Gezamenlijke rust
 41. Verplichte rust
 42. God neemt rust
 43. Een vreemd altaar
 44. Niet iedereen is hetzelfde
 45. Over je laten lopen of niet?
 46. Hoe genadig ben jij?
 47. Gratis reclame?
 48. Er acht op geven
 49. Wenselijk gedrag
 50. Opnieuw beginnen?
 51. Spannende missie
 52. Even terug om te bemoedigen
 53. Aanbidding ontvangen
 54. Geloof om genezen te zijn
 55. Getuigen van het Woord
 56. Zovelen als er bestemd zijn
 57. Jaloers
 58. Onverwachts gevraagd
 59. Teleurgesteld in afhakers
 60. Heilig verontwaardigd
 61. Roeping als fundament onder je bestemming
 62. Onzichtbaar om te rijpen
 63. Mentorschap
 64. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 65. Met Paulus als voorbeeld
 66. Ben jij er klaar voor?
 67. Je staat er niet alleen voor
 68. Bekwaam genoeg?
 69. Durven over te dragen
 70. Breng licht, vernietig duisternis
 71. Gezonden met gevolgen
 72. Gezonden als vredestichter
 73. Gezonden met een rein hart
 74. Gezonden met barmhartigheid
 75. Gezonden tegen onrecht
 76. Zachtmoedig gezonden
 77. Gezonden om te treuren
 78. Gezonden als kind
 79. In verhouding
 80. Overdragen
 81. Tegenbeweging
 82. De doop als beginpunt
 83. Leergierig
 84. Buiten je confortzone
 85. Gezonden zoals Jezus
 86. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 87. Terwijl het stil had moeten worden
 88. Jezus gooit het gezag omver
 89. Jezus komt binnen
 90. Weet wat je vraagt
 91. Alles loslaten om Jezus te volgen
 92. Oppassen voor struikelen
 93. De grootste
 94. Waarom betaal jij?
 95. Echt leren kijken
 96. Nog een overdracht
 97. Wel zo eerlijk
 98. Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden
 99. Laat het gebeuren
 100. Sleuteloverdracht

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu