Thema: Filippenzen

“Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis.” (Filippenzen 3:2)

Als er iets is waar wij als mensen altijd gevoelig voor blijven is het dat we onze best proberen te doen. Daar is op zichzelf niets mis mee, maar op het moment dat wij daardoor bij God iets willen verdienen, dan gaat het niet goed. Dan kun je kijken naar mensen die hun zaligheid op die manier willen verdienen, maar je kunt het net zo makkelijk hebben over de manier hoe je door bidden iets tot stand wil brengen door daar eerst goed genoeg voor te zijn. Hoe dan ook, merk je ook in de brieven van Paulus, dat dit een thema is dat heel veel terugkomt.

Thema: Filippenzen

“En ik hoop in de Heere Jezus Timotheüs spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet.” (Filippenzen 2:19)

Hoeveel geef je om je geestelijke broers en zussen en wat heb je voor hen over? Is het niet mooi als die onderlinge band zo veilig en warm is dat het de band van onze aardse families overstijgt? Dat je weet dat je binnen je geestelijke familie alles mag delen, zonder dat er een oordeel volgt, maar ook dat jij er helemaal mag zijn voor de ander. Echt elkaar dienen en ook gediend worden door elkaar. Misschien is het een verlangen dat te groot is. Toch zou ik zeggen: Stop dit soort verlangens niet weg, want als het goed is, en als we echt gericht zijn op onze eeuwige toekomst, dan zouden we vanuit deze verlangens, er ook hier op aarde al iets van mogen zien.

Thema: Filippenzen

“Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld.” (Filippenzen 2:14 en 15)

Wat is een kind van God? Je kunt natuurlijk even makkelijk antwoord geven in de zin van: Dat is iemand die in Jezus gelooft en daarom als een kind van God is aangenomen. En dan klopt het antwoord als een bus, alleen denk ik dat Paulus hier niet helemaal tevreden mee is. Nadat hij heeft duidelijk gemaakt dat de gemeente als geheel haar behoud moet werken met vrezen en beven schrijft hij ook gelijk hoe ze zich dan moeten gedragen. Dat is natuurlijk een afspiegeling van hoe Jezus Zich in alles als de minste gedroeg, maar dit werkt hij dan nog wel even iets duidelijker en praktischer uit. En dat zegt hij, dat zijn kinderen van God.

Thema: Filippenzen

“Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven.” (Filippenzen 2:12)

Je zou bij sommige uitspraken van Paulus toch denken dat hij het spoor toch wel behoorlijk bijster is geraakt. Neem nu de uitspraak, direct na het gedeelten over de gezindheid van Christus: Werk aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven. Dan knipper je toch een keer met je ogen en denk je: Paulus is dat Bijbels? Of theologisch gezegd zou dit Arminiaans zijn. Dan is genade geen genade meer, maar is je zaligheid iets dat je zelf kunt verdienen. Nu moet ik eerlijk zeggen dat de strikte scheiding tussen genade en onze wil ook heel vaak willoze mensen heeft gemaakt in de zin van ‘het moet je maar gebeuren’. Dus in die zin kun je ook misschien wel weer blij zijn met de woorden van Paulus. Maar wat bedoelt hij nu eigenlijk?

Thema: Filippenzen

“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.” (Filippenzen 2:5)

Eensgezind zijn, dezelfde liefde voor elkaar en één van ziel en een van gevoelen en niets doen uit eigen belang. Dat komt voort uit de hoop die er is. En Paulus heeft recht van spreken, want hij is niets van het Evangelie gaan veranderen, terwijl hem dat wel gevangenschap opleverde. Het heeft hem zelfs meer hoop en verlangen gegeven. Maar wat nu als dat je niet motiveert? Dan komt Paulus met een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel, maar die gaat wel even vooraf door een aansporing: Laat daarom die gezindheid in je zijn die ook in Christus Jezus was.

 1. Als...
 2. Altijd hetzelfde leven
 3. Gaan of blijven
 4. Belangrijkste is dat Christus wordt verkondigt
 5. God gaat door waar wij de moed verliezen
 6. Fijngevoeligheid in wezenlijke dingen
 7. Dankbaar voor de gemeente
 8. Begroet door God
 9. Tijd voor onderwijs
 10. Dansen voor God
 11. Nieuwjaarswens en zegen
 12. Tussen verleden en toekomst
 13. Verlangen naar meer
 14. Verwachtend in beweging
 15. In verwachting naar Kerst
 16. Onderweg verwachten
 17. Uitzien naar de grote dag
 18. Gods verwachting van ons
 19. Ook God heeft verwachting
 20. Verwachten met volharding
 21. Aanneming tot kinderen
 22. De schepping verwacht
 23. Ons lijden is gedragen
 24. Het lijden is beperkt
 25. Lijden geeft ook troost
 26. Elkaars lijden dragen
 27. Lijden is genade
 28. Logisch lijden
 29. Onterecht lijden
 30. Lijden heeft niet het laatste woord
 31. Welke plaats geef jij het lijden?
 32. Heeft lijden zin?
 33. Steeds meer
 34. Medelijden
 35. Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent
 36. Onzichtbaar aanwezig
 37. Ga bemoedigen
 38. Groeien in de Goddelijke natuur
 39. Elkaars voeten wassen
 40. Vrede met alle mensen
 41. Barmhartig zoals God
 42. Vergeef je naaste
 43. Twee is beter dan één
 44. Aanvaard elkaar
 45. Je naaste liefhebben en je beloning
 46. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 47. Die naaste van je...
 48. Laat zich het orgel overal? (2)
 49. Laat zich het orgel overal?
 50. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 51. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 52. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 53. De les van de stad (3/3)
 54. De les van de stad (2/3)
 55. De les van de stad (1/3)
 56. Durf een schaap te zijn (3/3)
 57. Durf een schaap te zijn (2/3)
 58. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 59. Gods lessen in de bergen (3/3)
 60. Gods lessen in de bergen (2/3)
 61. Gods lessen in de bergen (1/3)
 62. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 63. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 64. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 65. Luisteren met je ogen
 66. De gevolgen van afbeeldingen
 67. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 68. Nieuwe seizoenen in je leven
 69. Kiezen voor vrucht
 70. Zelfbeheersing in de vrucht
 71. Zachtmoedigheid in de vrucht
 72. Geloof in de vrucht
 73. Goedheid in de vrucht
 74. Vriendelijkheid in de vrucht
 75. Geduld in de vrucht
 76. Vrede in de vrucht
 77. Blijdschap in de vrucht
 78. Liefde in de vrucht
 79. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 80. Niet wat je doet, maar wie je bent
 81. Introductie vruchtdragen (2)
 82. Introductie vruchtdragen (1)
 83. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 84. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 85. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 86. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 87. Heeft God alles al bepaald? (2)
 88. Heeft God alles al bepaald? (1)
 89. De vraag van de lijden (2)
 90. De vraag van het lijden
 91. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 92. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 93. Hoe strak is jouw akker?
 94. Welke plaats wil jij?
 95. Mooier dan het is
 96. Als de kerk het niet kan
 97. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 98. Leven of sterven, sterven is leven
 99. Pinksteren: God keert alles om
 100. Wie is Jezus volgens jou?

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu