Woedende Wreker

Thema: De andere kant van God?

“Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig. Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.” (Nahum 1:2 – HSV)

“De HEER is een wrekende God, Hij duldt niemand naast zich. De HEER is een woedende wreker, de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders, Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.” (Nahum 1:2 – NBV21)

Stel dat ik zou beginnen met hoe Nahum begint aan zijn profetie. Stel je voor dat ik zou zeggen: God is een woedende Wreker. Of stel je voor dat de video die ik zaterdag online zet, deze titel heeft. Zou je dan de video nog kijken? Een deel zal waarschijnlijk heel kritisch kijken wat ik dan toch wel te zeggen zou hebben en een deel zal denken: “Dat herinnert mij teveel aan vroeger, waar het altijd in de kerk ging over zonde”, terwijl een ander deel gelijk al denkt: “Daar klopt niets van, dus ik wil het niet eens horen”. Toch denk ik, dat het goed is om even te blijven lezen. Niet omdat het nu allemaal zo vriendelijk klinkt, maar omdat het ook in Gods Woord staat.

Last en troost

Thema: De andere kant van God?

“De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – HSV)

“Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – NBV21)

Voordat je echt naar de tekst van Nahum kijkt, kom je eerst dat eerste vers nog even tegen. Het opschrift is geen deel van de profetie, maar geeft alleen wat extra informatie. Het is eigenlijk niet meer dan gewoon een benoeming van wie en voor wie deze profetie is. Tegelijk geeft het wel informatie voor de lezer. Dan vallen er toch ook wel een paar dingen op. In de eerste plaats is het opschrift een soort dubbel opschrift. Eigenlijk schrijft Nahum twee keer hetzelfde, namelijk dat het een profetie is. Dat is misschien wel iets te kort door de bocht, want er staat wel meer informatie, maar de woorden ‘de last’ en ‘het boek van het visioen’ is een soort herhaling. Je zou ook nog kunnen zeggen dat het tweede een specificatie is van het eerste.

De andere kant van God?

Thema: De andere kant van God?

“De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – HSV)

“Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.” (Nahum 1:1 – NBV21)

Het zal je, als je al langere tijd meeleest met ‘Tijd met God’ opgevallen zijn dat ik eigenlijk maar heel weinig met de profeten uit het Oude Testament doe. Het is dan ook misschien wel bijzonder dat ik daar ook nooit een vraag over heb gekregen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de profeten uit  het Oude Testament wat op de achtergrond zijn geraakt, waardoor je er ook nooit echt over na hebt gedacht dat je dit weinig voorbij hebt zien komen. Toch wil ik een korte serie schrijven over een kleine profeet. De profeet Nahum.

Tenslotte...

Thema: Kolossenzen

“Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen.” (Kolossenzen 4:18 – HSV)

“Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Vergeet niet dat ik gevangenzit. Genade zij met u.” (Kolossenzen 4:18 – NBV21)

Paulus heeft genoeg geschreven aan de gemeente in Kolosse. Wat wil je dan nog zeggen? Als je de laatste woorden leest, krijg je een beetje een beeld bij het uiterlijk van deze brief. Ik zie een keurig geschreven brief voor mij, met dan op het eind nog een zin. Nou ja, een zin, het zijn meer hanenpoten dan dat het een zin lijkt. Paulus schrijft dan met zijn eigen hand nog een groet en een zegen. De rest van de brief is kennelijk voor hem geschreven. Dan stel ik mij zomaar voor dat die ene zin maar net te lezen is. Hij zit immers in gevangenschap, dan zou je toch ook een brief zelf kunnen schrijven.

Zinloze woorden van Paulus?

Thema: Kolossenzen

“Aristarchus, mijn medegevangene, groet u, en Markus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt, als hij bij u komt, ontvang hem dan.“ (Kolossenzen 4:10 – HSV)

“Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten, evenals Barnabas’ neef Marcus; over hem hebt u al instructies gekregen: ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt.” (Kolossenzen 4:10 – NBV21)

Wat vind jij het minst belangrijke aan de brieven van Paulus? Deze vraag mag ik van sommigen misschien niet stellen, want het is wel Gods Woord. Daar kom ik zo wel even op terug, maar toch stel ik die vraag wel. Als je de brieven van Paulus goed leest, merk je telkens weer dat hij zijn brieven afsluit met het noemen van een aantal mensen, namens wie hij de groeten overbrengt aan de gemeente aan wie hij schrijft. Wat moet je daar nu over zeggen? Misschien de namen onderstrepen die opvallen? Hoe dan ook, vinden we dit misschien wel de minst belangrijkste stukken uit de brieven.

 1. Paulus' omstandigheden als bemoediging
 2. Genadevolle woorden op het juiste moment
 3. Bid jij nog wel?
 4. Heersen of dienen
 5. Over terechtwijzen en zingen
 6. Bekleed je met liefde
 7. Zoals Christus jou heeft vergeven
 8. Trek je juiste kleren aan
 9. Je leden op de aarde
 10. Verborgen in God
 11. Hemels leven
 12. Verlies je niet in de schaduwen
 13. Besneden en gedoopt
 14. Volmaakt in Hem
 15. Laat je niet gek maken
 16. Lijden aan het lichaam van Christus
 17. Van vervreemd naar heilig
 18. Volheid van verzoening
 19. De gemeente en het Hoofd
 20. God kun je zien
 21. Bekwaam gemaakt
 22. Daarom blijven we bidden
 23. Geloven vanwege de hoop
 24. Dankende bemoediging
 25. Gods gezag en gelovigen
 26. De Christus van de gemeente
 27. Heen en weer geslingerd
 28. Gehoorzaam ondanks de wind
 29. Ook aan jou onderworpen
 30. De wind is gehoorzaam
 31. De wind als test
 32. Jaag de wind niet na
 33. Wind maakt scheiding
 34. Als God de wind bestuurt
 35. Gods genadige wind
 36. Als God de wind gebruikt
 37. Door de wind
 38. Terugkeer in hoop
 39. Terugkeer naar hemels leven
 40. Bekering vanwege het Koninkrijk
 41. Terugkeer met heel het volk
 42. God bevestigt dat Hij wel wil
 43. God wil wel
 44. Terugkeren
 45. En nog is het einde niet
 46. Als een engel een boodschap brengt (4)
 47. Als een engel een boodschap brengt (3)
 48. Als een engel een boodschap brengt (2)
 49. Als een engel een boodschap brengt (1)
 50. Gelukkig met God
 51. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 52. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 53. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 54. Gelukkig in je werk
 55. Gelukkig in je gezin
 56. Gelukkig met je kinderen
 57. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 58. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 59. Gelukkig als je de HEER vreest
 60. Gelukkig als je recht doet
 61. Gelukkig als jij je laat leiden
 62. Gelukkig als je het geluid kent
 63. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 64. Gelukkig onderweg naar God
 65. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 66. Gelukkig als God je roept
 67. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 68. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 69. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 70. Gelukkig is het land met God
 71. Gelukkig zonder bedrog
 72. Gelukkig vergeven
 73. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 74. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 75. God is geest
 76. God is geducht
 77. God is rechter
 78. God is zaligheid
 79. God is machtig
 80. God is een woning
 81. God is een verterend vuur
 82. God is licht
 83. God is alwetend
 84. God is almachtig
 85. God is heilig
 86. God is goed (2)
 87. God is rechtvaardig
 88. God is trouw
 89. God is goed
 90. God is geduldig
 91. God is genadig
 92. God is barmhartig
 93. God is... en blijft
 94. God is liefde
 95. God is...
 96. Van rust naar echte rust
 97. Zoek een eenzame plaats
 98. Dubbele belofte van rust
 99. Rust door de oude paden
 100. Rust door Gods trouw

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu