Ik geloof... in Gods als mens

"De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt: Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest." (Mattheüs 1:18) 

Je kunt er van denken wat je wilt, maar ze was zwanger zonder dat er iets gebeurd was. Ooit hoorde ik serieus dit verhaal van iemand. Dat geloof je natuurlijk nooit. Maar de geschiedenis van de Redder van de wereld, begint wel zo. Nee, eigenlijk natuurlijk niet, want zoals God geen begin had, zo had Jezus ook geen begin. Dat hadden we de afgelopen dagen al wel begrepen. Maar de komst van God naar deze aarde is wel heel opmerkelijk. Het moment staat in Mattheüs niet beschreven, maar wel in Lukas. Er was een moment dat een engel tegen Maria kwam vertellen dat ze zwanger zou worden uit de Heilige Geest.

 

En juist dit punt in het Bijbelse geloof is een onbegrijpelijk en lastig punt. En het waarom lijkt in eerste instantie ook ver te zoeken. Moslims zijn zelfs verontwaardigd over ons geloof dat Jezus de Zoon van God is. Het kan volgens hen niet zo zijn dat God gemeenschap heeft gehad met Maria. En besef dat dit stukje van ons geloof een heel belangrijk stukje is in elk gesprek met een moslim.  

Het is in ieder geval heel duidelijk dat Maria geen kind bij zich draagt van Jozef. Jozef wil er zelfs vandoor gaan op het moment dat hij hoort dat Maria zwanger is. Toch is dit wel Gods manier om jouw en mijn Redder naar deze aarde te sturen. Het is Gods manier om Zelf mens te worden. En daar gebruikt Hij een vrouw voor die geen enkel aanzien had, maar misschien wel de belangrijkste vrouw van de wereldgeschiedenis wordt. Het was ook nodig dat God mens werd. Er was immers een volwaardig, volkomen mens nodig om de straf te dragen over de zonden. Maar die mens mocht geen zonden hebben, maar God vond er niet één. En daarom kwam Hij Zelf in Zijn Zoon. 

Ik geloof dat het wonder nog groter is dan dit. Want Jezus kon niet zo maar een mens zijn zoals iedere baby ter wereld zou komen, want elk van onze kinderen is drager van het zonde-gen. Door de generaties heen is de zonde overgedragen en heeft ieder mens vergeving nodig. En Jezus droeg dat zonde-gen niet, waardoor Hij volkomen rechtvaardig de straf in onze plaats kon dragen. Jozef was niet Zijn vader, dus Jozef kon de zonde niet overgedragen hebben. Maar Maria dan? Het is maar de vraag of Jezus een eicel uit de maagd Maria heeft gebruikt om mens te worden. Ik geloof dat de Heilige Geest, Jezus totaal vanuit God heeft laten komen en in de baarmoeder van Maria heeft Hij het vlees en bloed van Maria aangenomen, maar wel als een volmaakt Kind, zonder DNA van Jozef en Maria, maar wel echt mens.  

Dit is Gods grote plan met ons. Hij zorgt voor een compleet scheppingswonder in Maria waarin Hij volkomen mens is geworden die ons helemaal kon bevrijden van zonde, duivel en dood! Sterker nog, door Jezus kan Gods Geest zelfs in ons wonen. En daardoor krijgt Gods plan uiteindelijk door ons heen vorm in deze wereld. 

Gebed: HEER, hoe het allemaal is ontstaan in Maria begrijp ik nooit, maar U bent Zelf gekomen om ons te kunnen redden. Het lijkt allemaal zo bekend, maar ik wil nooit wennen aan deze wonderlijke geschiedenis waarin mijn redding ligt opgesloten.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu