Ik geloof... in Jezus als Koning

"Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven." (Lukas 1:32) 

Wij eindigen vaak met het Koningschap van Jezus. Dat is wat Jezus uiteindelijk heeft gekregen. En dat zou waar kunnen zijn, er zijn teksten genoeg die daarop wijzen. En toch geloof ik dat het begin van het leven van Jezus ons ook nog iets anders laat zien. Waarom is Jezus gekomen naar deze aarde? Ik geloof om ons te redden, dat zeker. Maar ik geloof dat Jezus vooral is gekomen om Zijn Koninkrijk te vestigen. En om dat te kunnen vestigen, moet je wel eerst Koning zijn. En uiteindelijk, hoe verder wij komen in ons geloof, hoe meer wij ook zullen zien dat het uiteindelijk niet alleen gaat om onze redding, maar dat iedereen die gered is, ook gelijk onderdaan is van het Koninkrijk van Jezus dat Hij is komen vestigen op aarde. Dan is het ineens, als we straks over het geloof in de kerk en over de gelovige hebben, niet vreemd meer dat wij, de Koninklijke kracht en autoriteit van Jezus dragen.

 

Jezus kwam naar deze aarde als onze Redder en Messias, maar juist ook als onze Koning. Hij kwam als de Koning in hoogst eigen persoon om de wereld die verloren lag, terug te winnen als Zijn Koninkrijk. Lees maar eens de woorden van de tekst van deze dag. Als Maria, van de engel Gabriël te horen krijgt dat ze zwanger zal worden, dan vertelt Gabriël er iets opmerkelijks bij. Nadat hij de naam van Jezus heeft genoemd zegt hij dat Jezus de Zoon van de Allerhoogste zal zijn. Hij is Zoon van God en daarmee eigenlijk ook al Koning. Maar daarnaast zegt Gabriël ook dat Jezus op de troon van Zijn vader David zal zitten. Hij is de Koningszoon van David.  

Koning wordt je niet door verdienste, maar koning wordt je op basis van afstamming. Onze koning in Nederland is geen koning geworden omdat hij dit verdiende, maar omdat hij ervoor bestemd was. Hij is koning geworden omdat hij er zelfs recht op had, op basis van afstamming. Zo is Jezus geboren met het recht om Koning te zijn in de hemel, want Hij is de Zoon van de Allerhoogste, en Hij is geboren met het recht om Koning te zijn op aarde, omdat Hij de Zoon van David is. 

Jezus is dus bestemd, bedoeld, gezonden en gekomen om Koning te zijn en daarmee om Zijn Koninkrijk te vestigen. Vanaf dat Jezus is gekomen is er totaal iets veranderd. De Koning van de koningen is naar de aarde gekomen en vanaf dat moment zal er maar Één zijn met de absolute en niet te overwinnen macht en Zijn Naam is Jezus. Ik geloof in Jezus Die mijn Koning is en Die Koning is op aarde. En daarom geloof ik dat ik onder Zijn Koningschap in mijn leven zal dienen in Naam van Hem en in Zijn autoriteit. Want vanaf het moment dat Jezus naar de hemel is gegaan heeft Hij Zijn bediening op onze schouders gelegd. Wij zijn vanaf dat moment Zijn ambassadeurs op aarde geworden. Jezus kwam als Koning, dat geloof ik. 

Gebed: Jezus, U bent mijn Koning en ik wil U dienen en Uw ambassadeur zijn op aarde.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu