Ik geloof... in Gods genade

"En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen." (Genesis 3:15) 

Voor velen zal deze tekst misschien wel één van de meest bekende teksten uit de Bijbel zijn. Deze tekst hebben velen heel vaak gehoord en daarom lijkt het bijna zo'n tekst waar je de reactie bij krijgt: 'dat weet ik toch wel?' En dat lijkt misschien wel zo. Maar in het kader van wat wij nu echt geloven is het goed om er toch nog even bij stil te staan. Het is overigens de eerste tekst waaruit blijkt dat satan niet alleen is gebleven. God spreekt in deze tekst tegen satan over het nageslacht van satan. Maar deze tekst laat ook nog iets anders zien.

 

Waar geloven we nu eigenlijk in als het gaat om wat wij hebben gedaan in Genesis 3? Wat geloven wij na Genesis 3? Want Wie is God, als je kijkt naar de situatie in Genesis 3? God heeft Zijn prachtige masterplan neergezet. Hij heeft met Zijn woorden een prachtige, volmaakte wereld gemaakt. Een paradijs waarvan wij niet kunnen bevatten wat dat is geweest. En terwijl God op de zevende dag op zijn gemak rust nam om te genieten van Zijn werk, maken wij in korte tijd een puinhoop van Gods prachtige wereld en wij kiezen tegen God en beginnen satan te volgen die er op uit was om God van Zijn troon te krijgen en wij gaan meedoen. 

Wees eens eerlijk, als je over dit extreme gegeven gaat nadenken en jij bedenkt hoe jij zou reageren als je op Gods plaats zou staan, wat had er dan moeten gebeuren? Wees gewoon even eerlijk, laat gewoon even je karakter spreken. Ik zou het wel weten: Ik zou de hele wereld leegschudden en helemaal opnieuw beginnen. Ik zou gewoon niet met dit soort mensen opnieuw willen beginnen. Echt niet, de kans dat het een nog veel groter drama zou worden zou mij veel te groot zijn. 

Maar wat doet God, wetend dat Zijn keus tot nog veel grotere ellende zal leiden, want de mens zal een gevallen mens blijven en dus zal hij uiteindelijk ook uit zichzelf nooit verbeteren. God kiest ervoor om geduldig te zijn met ons. Dat leek eerst een mooie titel voor deze overdenking, maar het woord 'geduld' schoot gewoon te kort. Dat is het wel, God is intens geduldig met mensen die het verknallen. Maar uiteindelijk is het veel meer dan geduld en geloof ik in Gods genade. Gods diepste wezen is dat Hij genadig is. Hij geeft een nieuwe kans, niemand die geboren zou worden is kansloos geboren. Geen enkel mens die in zonden geboren wordt hoeft in zijn zonden te sterven, want God geeft in Zijn genade een antwoord. En niemand hoeft ooit buiten Gods genade te vallen want God biedt Zijn genade aan alle mensen aan. God zegt: "Ik zal vijandschap teweegbrengen." God Die is, Die zal vijandschap, Die zal oorlog tot stand brengen tussen het leger van de duisternis en Hemzelf! En uiteindelijk zal de kop eraf gaan van het leger van satan. Met maar één doel: dat wij weer in een zuivere relatie met God zullen komen. 

Gebed: HEER, ik geloof in Uw onbegrijpelijk, onvoorwaardelijke genade en geduld. U bent trouw aan wat U bent begonnen. U legt Uw genade in onze schoot en ik aanvaard Uw genade!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu