Ik geloof... in God de Schepper (2)

"Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er." (Psalm 33:8 en 9) 

God had maar een paar woorden nodig om Zijn masterplan vorm te geven. Het is onbegrijpelijk hoe God deze wereld, waarin wij leven, heeft gemaakt. Hij sprak en het ontstond. De God in Wie wij geloven is de God bij Wie woorden kracht hebben. Het is niet zo vreemd dat als wij naar Zijn evenbeeld geschapen zijn dat ook onze woorden kracht hebben. Daar moet je maar eens over nadenken. Wij weten dat woorden kracht hebben en in de geestelijke wereld ook echt iets uitwerken, maar dit is nog iets dat is overgebleven van het beeld van God in ons.

 

Gods woorden hadden zoveel kracht dat telkens een woord genoeg was voor de volgende scheppingsdaad van God. En we hoeven nu niet helemaal in te gaan op elke scheppingsdag. Als je nadenkt over de volgorde van het scheppen van de wereld en ons mensen, dan valt op dat bij elke nieuwe scheppingsdaad, het voorgaande nodig was om het in stand te kunnen houden. En uiteindelijk waren wij de laatsten die gemaakt werden in een wereld die helemaal klaar was om bewoond te worden en tegelijk konden wij nooit zeggen ook maar iets te hebben bijgedragen. 

Gods woorden hebben scheppende kracht. Waar God spreekt, daar gebeurt iets. God als Schepper is een enorm wonder, maar ook een enorme troost en bemoediging. Stel dat God eeuwenlang, stukje voor stukje deze wereld had gemaakt, dan was alles wat God nu nog deed nog steeds iets wat veel tijd zou kosten. Maar God sprak en het was er, Hij gebied en het stond er.  

Maar daar zit nog iets anders aan vast. Wij geloven dat God eeuwig is, dat hebben we al gezien. God is gisteren, vandaag en morgen Dezelfde. Hij is tijdloos en eeuwig. God zal nooit veranderen in Wie Hij is. Maar dat betekent dat wij geloven in de God Die met woorden schept, daarin ook nooit verandert. Dat betekent nogal wat voor ons in elke situatie die hopeloos is. Want als dit zo is, is er dan nog iets hopeloos? Juist dit wonder in Gods Wezen is hoopvol en vol van troost. Wat kan er dan zijn wat God niet kan? 

Artsen kunnen heel erg veel, maar ook zij lopen tegen hun grenzen aan. En dan te beseffen dat wij geloven in God Die schept met woorden en die ook nog eens een hemelleger van engelen heeft geschapen. Ik merk dat als ik hier over ga nadenken dat ik meer en meer geloof krijg in situaties waarin we Gods wonderen nodig hebben. Niet om daarmee God te dwingen of naar onze hand te zetten, maar wel om te geloven dat als Jezus zegt dat God ons in geloof alles kan geven, dat het onmogelijke zeker mogelijk is. Als God met een paar woorden een volmaakte wereld heeft gemaakt, waarin alles volmaakt klopt, kan God dan machteloos zijn als wij vragen om het onmogelijke? Eén woord van God en het is er. Gods woorden hebben oneindige kracht en dat troost ons. 

Gebed: HEER, dank U dat U met een woord het grootste tot stand kunt brengen en daarom geloof ik dat er niets meer is wat bij U onmogelijk is. U was Schepper en U bent Schepper en U zult het altijd zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu