Ik geloof... in God de Schepper (1)

"Door het woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht." (Psalm 33:6) 

Ik geloof in God, dat was al onbevattelijk. God is, dat is hoe het is. Maar een stap verder is dan de uitwerking van Gods masterplan. Want toen God in de eeuwigheid bestond als de Drie-enige God heeft God in Zichzelf besloten om Zijn scheppingsplan uit te voeren. En je zou je kunnen afvragen waarom Hij dit heeft gedaan. Nergens vinden we terug met welk doel God dit deed, en toch geloven we dat Hij ons heeft geschapen omdat Hij dat wilde. Maar voordat het zover kwam, deed Hij eerst een ander scheppingswonder.

 

Het eerste scheppingswonder was het moment dat Hij de hemel heeft gemaakt, met het complete hemelleger erbij. Het is naar alle waarschijnlijkheid vooraf gegaan aan de schepping van de aarde en van ons mensen. We lezen bij de val van satan dat dit waarschijnlijk gebeurd is voor de schepping van de aarde of rond datzelfde moment. En hoewel de schepping van de aarde vanwege het fysieke onbevattelijk is, is dit niet minder voor de geestelijke wereld.  

Je zou kunnen zeggen dat de geestelijke wereld, omdat het niet fysiek is, alleen maar geestelijk is en daarom lijkt het minder, maar wat God, ten dienste van de schepping van de aarde met ons erbij, heeft gemaakt, is het beeld van Gods trouwe zorg voor ons. Als je bedenkt dat engelen dienen voor ons dan is Gods masterplan heel bijzonder. God heeft in onze schepping er al voor gezorgd dat er een compleet hemelleger is dat ons zou kunnen dienen. Zo is God begonnen met Zijn schepping. 

Maar waarom heeft God de schepping gemaakt? Welk doel heeft God hiermee voor ogen gehad? God was in Zichzelf helemaal volmaakt en had niets nodig en toch heeft God iets gemaakt, dat misschien ergens zelfs Zijn geluk heeft beschadigd. We komen hier niet uit, dit is zo Gods raad en dit is zo Wie God is, maar waarvan we nooit zullen begrijpen wat de gedachte achter Gods plan was. Wel is duidelijk dat God Zijn vermakingen had met de mensenkinderen. Dat staat duidelijk in Spreken 8. God beleefde plezier aan mensen, zoals Hij ons had bedoeld. Het was geen speeltje, het was geen product van verveling, God bedacht ons, God wilde ons en God beschermde ons en maakte zelfs ondersteuning voor ons.  

En God sprak een Woord en de hemel was een feit. Als Psalm 33 over de hemel spreekt gaat het niet over Gods woonplaats en ook niet over de lucht, die wij de hemel noemen, maar het gaat om de hemelse gewesten, het gaat om de schepping van de geestelijke wereld. Voordat God fysiek ging scheppen, zorgde Hij voor een omhulling van de fysieke werkelijkheid van een geestelijke, onzichtbare schepping die de fysieke schepping zou dienen. God is onbegrijpelijk en volmaakt in Zijn plan. Het gaat zo tot in detail tot perfectie. Niets is God vergeten, alles is compleet zoals het moest zijn. En waarom? Omdat jij en ik voor Hem van belang zijn. Zelfs in de fysieke schepping komt dit keer op keer ook terug. Jij en ik, wij zijn in beeld bij God Die onze Schepper is. 

Gebed: HEER, U bent de grote Schepper van alle dingen. Wat een wonder dat U begon met onze bescherming en met datgene dat ons zou moeten dienen. Niets liet U aan het toeval over.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu