Ik geloof... in God in meervoud

"De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al voor Zijn werken, van oudsher." (Spreuken 8:22) 

Geloven is God is erg lastig als we beseffen dat eeuwigheid een begrip is dat we niet eens kunnen uitleggen. God is eeuwig geweest. En zelfs in het woord 'geweest' brengen we al weer een tijdsbeperking aan. God is en daarmee is het gezegd, maar niet begrepen. En dan ben je nog niet klaar, want God is niet alleen God, Hij is God in meervoud. Vaak krijg je het gevoel dat Jezus, de belichaming van God, op een bepaald moment is ontstaan, maar ook dat is niet zo.

 

Er staat in Spreuken wel dat de Wijsheid geboren is, maar dit een slechts een tijdsbepaling die wij nodig lijken te hebben om het te kunnen verwoorden. Want als je in Spreuken 8 leest hoe vers 22 begint dan blijkt dat de Wijsheid niet is ontstaan, God heeft Hem vanaf het begin van de tijd als in bezit gehad. Als je vervolgens doorleest in Spreuken 8 dan blijkt dat de Wijsheid, Gods lievelingskind is. Alle lijnen wijzen naar Jezus, Hij is de belichaming van God oneindige Wijsheid. Als Jezus op aarde rondloopt, vragen de mensen zich af waar Hij Zijn wijsheid vandaan heeft, want Hij is toch maar een zoon van een timmerman? Hij is de Wijsheid van God in Eigen Persoon. 

Maar waar is Hij dan ontstaan? Hij is ook niet ontstaan, Jezus is ook altijd geweest. Als mens is Hij op een gegeven moment wel ontstaan, maar als Persoon is ook Hij altijd geweest. Wij komen dan niet verder dan dat we zeggen: Hij was er al voordat de aarde werd gemaakt. Maar daarmee zeg je niet dat Hij eerder is gemaakt, maar daarmee zeg je Bijbels dat Hij ook altijd is geweest. 

Toen God in de tijdloze eeuwigheid Zijn plan maakte, was Jezus daar dus al helemaal bij betrokken. Vader en Zoon bedachten samen met hun Geest een plan voor onze wereld. Een plan voor Hun wereld. Een plan waarin Zij Zich zouden kunnen vermaken, maar ook een plan waarin ze een afspiegeling zouden zien van Zichzelf. En ik merk dat, met dat ik deze woorden schrijf, het mij echt begint te duizelen. Maar dit is wel de God waarin ik geloof. Dat is de God Die wij aanbidden. De eeuwige God, Die met Zichzelf heeft overlegd wat Zij zouden maken. Je kunt pas over God als Schepper nadenken op het moment dat je gelooft in deze God. Als God slechts enkelvoudig God zou zijn, zouden wij uiteindelijk op deze aarde reddeloos verloren zijn. Toen God Zijn afspiegeling van Zichzelf ging maken, wist Hij dat wij niet God zouden zijn, met alle risico's van dien.  

En in Gods masterplan was ook dit risico gedekt. Het was volmaakt, totdat wij ons hoogmoedig zouden oprichten om niet een afspiegeling van God te willen zijn, maar om als God te willen zijn. En daarom moeten we niet beginnen bij God als Schepper, maar bij God in meervoud. God is in Zichzelf meer God dan Eén persoon. Bevatten zullen we dit nooit, maar we geloven dat God meervoudig is in Zijn Wezen. En daarin ligt al, ver voor onze schepping, onze redding. 

Gebed: HEER, ik kom woorden te kort, ik begrijp het niet en ik kan het niet onder woorden gebracht krijgen. U bent die U bent, overvloedig, alles overtreffend en U bent meer God, dan ik ooit kan zeggen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu