Blokkades voor Gods kracht (2)

"Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn." (Mattheüs 17:19 en 20) 

We zagen gisteren dat al er ongeloof is, als er mensen zijn die alles proberen te beredeneren, dan zorgt dat er voor dat de kracht van Gods Geest niet kan werken. Uiteindelijk kon zelfs Jezus toen nog maar weinig krachten doen en genas Hij er maar enkelen. Dat is wel een schokkende werkelijkheid. Want wij kunnen wat redeneren en wij kunnen wat discussieren over onze theologie, waardoor we in de praktijk niets hoeven te doen. Want onze tijd gaat dan op met praten en met ons denken, maar niet met gehoorzamen.

 

Een totaal ander voorbeeld komen wij tegen als de discipelen tegen een probleem aanlopen. Het is misschien wel het meest onhandigste moment dat je kunt bedenken. Jezus is net op de berg geweest en heeft daar de verheerlijking meegemaakt. Hij moet helemaal vervuld zijn geweest van de hemelse glorie. En dan komt Hij van de berg af, en hoe snel kun je dan weer op aarde moeten landen? Want beneden aan de berg treft Hij zijn overige discipelen aan die gelijk op Hem af komen om te vertellen dat het helemaal mis gaat. Er is daar een jongen die door een demon is bezeten. En op de ene of andere manier krijgen ze demon er niet uit. 

Ik weet niet of jij wel eens in zo'n situatie bent geweest, maar mijn ervaring is als je wel ziet dat er bevrijding nodig is, maar die demon wil niet loslaten, dat je geloof heel snel kleiner dreigt te worden. De manifestaties gaan door en het gaat verschrikkelijk te keer, maar wat je ook doet, het lukt niet om die demon eruit te krijgen. En dan komt Jezus van de berg af. 

Jezus windt er niet bepaald veel doekjes omheen. Hij maakt gelijk duidelijk dat het niet aan die jongen ligt, maar dat het uiteindelijk ligt aan het ongeloof van de discipelen. Als je het geloof niet hebt dat je een demon kunt wegsturen, dan blijkt dat ook niet te lukken. De demonen voelen feilloos aan als wij hen niet met echt geloof in de Naam Jezus aanspreken. Dat weten ze echt wel en op dat moment zullen wij ook niet de kracht van Jezus in ons hebben omdat we uiteindelijk twijfelen aan de macht van Jezus. Genezing zal lang niet altijd plaats vinden, maar bevrijding zal altijd mogelijk zijn. Natuurlijk kan er rechtsgrond zijn bij degenen bij wie de demon aanwezig is, dan zal er zonde beleden moeten worden, maar hoe vaak twijfelen wij in ons geloof, waardoor onze woorden geen geestelijk gezag meer hebben? Zelfs bergen zouden wij kunnen verzetten, zo vergelijkt Jezus het. Er is geen reden om te twijfelen aan de macht van Jezus ten op zichte van de duisternis. Maar zodra wij ongeloof toelaten, kan Gods kracht niet stromen door ons heen. 

Gebed: Heer, ik geloof dat U altijd de macht heeft, en aan ons schenkt, om Uw vijand aan te spreken en weg te sturen. Mijn ongeloof kan Uw werk in de weg staan, daarom vraag ik U om onvoorwaardelijk geloof.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu