Ruth - Naomi krijgt weer hoop

"Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: Moge hij, die zijn goedertierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en de doden, gezegend worden door de HEERE. Verder zei Naomi tegen haar: Die man is nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers." (Ruth 2:20)

De eerste dag van Ruth, op de akker van Boaz zit erop. Ze gaat terug naar Naomi met haar aren die ze heeft geraapt. Het blijkt dat ook Naomi wat heeft geraapt. Hoe het precies is gegaan weten we niet precies. Hebben ze er van gegeten en daarna de rest verkocht? Dat lijkt er in vers 18 in ieder geval wel op. Hoe het ook was, het is Naomi opgevallen hoeveel Ruth heeft geraapt. De man bij wie zij zoveel heeft geraapt, dat mag gezegend worden. Er is eigenlijk in korte tijd heel wat veranderd bij Naomi.

Naomi lijkt een deel van haar bitterheid kwijt te zijn geraakt. Ruth komt binnen met zoveel aren, aren vol van hoop voor een nieuwe toekomst. Het lijkt wel alsof een dag vol verwachting aren rapen bij Naomi ook verandering uitwerkt en ze gaat weer tekenen van hoop zien. Het zal niet altijd zo zijn dat als we vol van God terugkomen en een ander staat daar niet voor open en heeft zijn hart echt in bitterheid gesloten, dat de hoop werkelijk bezit neemt van iemands hart, maar bij Naomi zien we wel dat haar ogen open zijn voor waar Ruth mee aankomt.

Haar vraag naar de plaats waar Ruth die dag gewerkt had is misschien nog deels nieuwsgierig, misschien gewoon belangstelling, want ze ziet echt wel hoeveel het is. Maar als Ruth dan zegt dat ze op de akker van Boaz is geweest, dan gaat het vlammetje van hoop ploteling branden bij Naomi. Want Boaz is een bloedverwant. Wij wisten dat al, omdat dit aan het begin van het hoofdstuk genoemd werd, maar Ruth wist nergens van. En op dat moment krijgt Naomi echt hoop. Er is namelijk nog een wet in Israël dat een weduwe zonder kinderen gelost moest worden. Kort gezegd betekende dit dat er bij deze weduwe kinderen zouden moeten komen, via een bleodverwant, maar op naam van de kinderen van haar overleden man. De kinderen uit dat huwelijk zouden dus kinderen zijn in de geslachtslijn van haar overleden man. Op deze manier zou een geslacht niet kunnen uitsterven en bleef de hoop op de Messias levend.

Naomi krijgt plotseling hoop omdat ineens niet alles hopeloos lijkt. Ruth is bij wijze van toeval op de akker van Boaz terecht gekomen en dan beseft Naomi: Er is nog uitkomst, want er is nog een bloedverwant. Naomi lijkt nog verder niet te weten hoe het verder moet, maar er is ook bij haar hoop.

Hoe het verder moet richting de komst van Jezus? Dat weten wij vaak niet, maar Hij is wel degene die hopeloosheid kan omzetten in hoop. En daarom is er maar één advies: blijf op de akker van Boaz. Of, in ons geval, blijf op de akker van Jezus, blijf dichtbij Hem. Dan zal er uiteindelijk hoop zijn die vervuld wordt. 

Gebed: Jezus, ik wil heel dichtbij U blijven, in Uw nabijheid wil ik zijn. Hoe de hoop vervuld wordt weet ik niet precies, maar U bent mijn hoop en uiteindelijk zult U het doen!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu