Ruth - Stiekem meer

"Toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boaz zijn knechten: Laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen, en bestraf haar niet." (Ruth 2:15 en 16)

Je zou bijna zeggen: Zo vader, zo Zoon. Boaz als de verre voorouder van Jezus lijkt in alles al te leven naar zijn grote Voorbeeld, naar zijn Redder Die straks zou komen. Boaz heeft Ruth net bemoedigd en getroost, hij heeft haar verteld dat hij gezien heeft hoe zij, als een heidense vrouw, gezorgd heeft voor Naomi en hij heeft haar gezegend. Daarna mocht zij gewoon aan tafel aanschuiven bij Boaz en zijn personeel. Dat is al bijna niet voor te stellen. Daar klopt toch gewoon niets van? Eigenlijk is het nog gekker, want zelfs van de tafel waar zij mocht mee-eten, hield ze over. Iets van: je mag ergens mee-eten, je houdt over en dat mag je nog meenemen ook. Maar Boaz is ook nog een beetje stiekem.

Nadat Ruth door Boaz getroost en bemoedigd was en ook nog van middageten was voorzien, gaat het werk gewoon weer verder. Er zijn van die momenten dat je gewoon even dichtbij Jezus mag zijn, Hij je onderweg even meer dan genoeg geeft van Zijn overvloed, misschien wel het moment dat Hij Zijn lichaam en bloed deelt met Zijn gemeente. Maar daarna is er toch echt gewoon weer het werk op de akker. Maar Boaz fluistert, zonder dat Ruth het weet, zijn knechten iets in. Hij geeft hen de opdracht om Ruth tussen de schoven te laten rapen, maar nog meer, ze moeten ook per ongeluk wat meer op de grond laten vallen voor Ruth.

Het mag duidelijk zijn dat Ruth alleen maar de aren mocht rapen die op de grond gevallen waren. Zo had God het bepaald. Maar tussen de schoven dat was niet de plaats waar de arenrapers mochten komen. Ze mochten achter de schovenbinders aan, maar niet er tussen lopen. Dat zal ongetwijfeld vaak wel gewoon gebeurd zijn, met het wegsturen wat daarbij het gevolg was. Maar Ruth mag daar nu wel komen. En zonder dat Ruth het weet, laat Boaz op zijn akker extra aren vallen.

Dit is precies wat Jezus doet, terwijl wij hier op deze aarde onze aren rapen tot de dag van Zijn komst. Wij lopen onze aren van hoop te rapen, en ondertussen fluistert Jezus Zijn knechten in: "Laat af en toe maar wat extra vallen, zodat ze genoeg hebben voor onderweg." En die plaats tussen de korenschoven is misschien wel de plaats waar God ons soms dichtbij laat zien wat Hij ondertussen aan het voorbereiden is van de grote toekomst die er aan gaat komen. Hij laat ons toe tussen de schoven en Hij laat extra voedsel vallen voor onderweg. Dat zijn soms van die geestelijke verrassingen, waarin je plotseling dingen ziet, ervaart, profetisch weet, die je nooit had kunnen bedenken. En daarbij blijkt het wonder van het Kruis altijd meer te zijn dan dat je dacht te kunnen rapen. Jezus kwam om overvloed te brengen, en Boaz laat het Ruth al zien.

Gebed: Jezus, U bent overvloed, U bent leven, U bent genoeg, U geeft meer dan ik kon bedenken, U bent alles en meer! Ik dank U, dat U altijd meer geeft, dan wat ik dacht dat het zou zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu