Thema: Lijdenstijd

"Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten." (Johannes 14:5)

Wat een heerlijke boodschap van Jezus aan Zijn discipelen, zou je zeggen. Na alle onbegrijpelijke, maar ook wel angstige boodschappen, komt ineens de boodschap dat ze zichzelf niet van slag moeten laten brengen. Ze moeten niet in de war raken. Jezus gebruikt hier hetzelfde woord als dat we ook tegenkwamen toen Jezus Zelf in de war raakte van het komende verraad van Judas. Nu zegt Hij tegen Zijn discipelen dat ze niet in de war moeten raken. Alles wat er gaat gebeuren is nodig, zodat ze straks een woning hebben in het Vaderhuis. Het zijn de woorden uit Johannes 14 die voor veel gelovigen een enorme troost zijn. Vaak worden ze uitgelegd dat hoe moeilijk het soms ook kan zijn in je leven, raak niet van slag, want Jezus maakt je woning bij de Vader klaar. Straks ben je de strijd te boven en ben je Thuis.

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Thema: Lijdenstijd

"Toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden." (Johannes 13:21)

Hoe weet je nu wat Jezus echt heeft geraakt? Er zijn momenten dat Jezus heel duidelijk laat zien wat dingen Hem deden. Als het over medelijden gaat, dan is Hij met innerlijke ontferming bewogen, in de hof van Gethsemané raakt Hij ontsteld van wat Hij op dat moment ervaart, maar op het moment dat Judas Hem gaat verraden raakt Zijn geest in beroering. Wat dat woord 'beroering' precies zegt, is nog niet zo eenvoudig. Het is wel een heftige ervaring voor Jezus in Zijn geest. En is dat vreemd?

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij." (Johannes 13:8)

In hoeverre wil jij graag de controle in handen hebben? Voor heel veel mensen is dit best een ding, want de controle loslaten is niet alleen spannend, maar je weet dan ook niet waar het uitkomt. Als iemand van de discipelen hier ook moeite mee had dan was het Petrus wel. Op één moment maakt hij twee keer dezelfde fout en geeft hij de leiding niet aan Jezus. Na al het ongeloof van de Joden begint Jezus Zichzelf steeds verder terug te trekken. Telkens gaat Hij weer een stukje verder weg uit de belangstelling. Nu is Hij op het moment gekomen om alleen nog met Zijn discipelen te zijn en Hij gaat het Pascha vieren. Opmerkelijk is het dat Johannes in zijn Evangelie net even een andere kant benadrukt. Heel uitgebreid gaat Johannes in op de voetwassing. Het werk van de minste of eigenlijk zelfs van een slaaf. En met dat Jezus met Zijn discipelen het Pascha wil gaan vieren en ze bijna aan tafel gaan, doet Jezus iets dat onbestaanbaar is.

Thema: Lijdenstijd

"En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden." (Johannes 12:42)

Als je de Evangeliën doorleest lijkt het erop dat er bijna niemand was die in Jezus geloofde. Toch is het de schijn die bedriegt en daarbij is het ook wel lastig hoe woordkeuzes in de Bijbel soms worden gebruikt. Als we lezen dat het hele land achter Jezus aanliep, betekent dat niet dat er niemand meer was die dat niet deed. Alsof het hele werk stil zou liggen als Jezus in de buurt was. De woorden die gebruikt worden geven aan dat het om een grote hoeveelheid mensen gaat die achter Jezus aanliepen. Het is net zoals we nu zeggen dat een heel dorp uitloopt bij een brand, maar tegelijk betekent dat niet dat iedereen bij die brand is. Zo is het dan dus ook met woorden die er op lijken dat niemand in Jezus gelooft. Dat blijkt ook wel als je gewoon even verder leest in het Evangelie.

 1. Ondanks alle tekenen
 2. Messias en Zoon van de mensen
 3. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 4. Welke geur gun jij Jezus?
 5. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 6. Psalmen - Een rein hart
 7. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 8. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 9. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 10. Psalmen - Zonden tegen God
 11. Psalmen - Diep besef van berouw
 12. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 13. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 14. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 15. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 16. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 17. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 18. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 19. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 20. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 21. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 22. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 23. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 24. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 25. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 26. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 27. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 28. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 29. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 30. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 31. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 32. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 33. Uitstrekken of verstenen
 34. Terugkijken om vooruit te kunnen
 35. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 36. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 37. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 38. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 39. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 40. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 41. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 42. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 43. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 44. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 45. Wij verwachten de Heer
 46. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 47. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 48. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 49. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 50. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 51. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)
 52. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap
 53. Kerk van Jezus - Genadig Koningschap
 54. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap (2)
 55. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap
 56. Kerk van Jezus - Basis van het Koningschap
 57. Kerk van Jezus - Van Wie is de kerk?
 58. Kerk van Jezus
 59. Hemelburgers (4)
 60. Hemelburgers (3)
 61. Hemelburgers (2)
 62. Hemelburgers (1)
 63. Opgestaan met Jezus
 64. Kroon op de werk: Jezus is opgestaan

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu