Thema: Eerste brief van Petrus

"Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt." (1 Petrus 5:8 en 9)

Word jij wel eens aangevallen door de duivel? Een vraag die misschien lastiger is dan dat deze aan de buitenkant lijkt te zijn. Natuurlijk hebben we last van de duivel. Als je in het paradijs kijkt waartoe hij in staat is, dan is duidelijk dat hij niet eens hele grote dingen uit de kast hoeft te halen. Gewoon een halve waarheid spreken en Eva geloofde het. Maar ja, een halve waarheid is een hele leugen en de gevolgen waren catastrofaal. Er van uitgaande dat satan na meer dan 6000 jaar wereldgeschiedenis behoorlijk wat meer geleerd heeft dan dat wat hij wist toen hij net uit de hemel was gezet, kun je voorstellen hoeveel macht satan heeft. En toch geloof ik dat de waarheid is dat satan zoveel macht krijgt als dat jij hem geeft. Je bent namelijk niet machteloos.

Thema: Eerste brief van Petrus

"Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt." (1 Petrus 5:5 en 6)

Soms is een vertaling vanuit het Grieks nogal lastig naar het Nederlands. Het lastige is dat een werkwoordsvorm die passief gebiedende wijs is, in de vertaling lijkt weg te vallen, mede misschien omdat het in dit geval tot een opmerkelijke zin wordt. Dat komen we in het slot van deze brief tegen. Petrus begint, na zijn opdrachten aan de ouderlingen of oudsten, eerst nog even de jongeren aan te spreken. Gezien het woord dat hij voor die jongeren gebruikt, gaat het om mensen uit de gemeente tot zo'n 30 jaar. Hij wil vooral duidelijk maken dat ze zich onder de leiding van de ouderen moeten willen stellen. In dezelfde zin schakelt hij dan al over naar iedere gelovige. Eigenlijk zegt hij dat nederigheid aan elkaar bijna een strijd moet zijn. Als gelovigen moeten we elkaar onderdanig zijn. Nu denk ik in plaatjes, en ik krijg bij zo'n opmerking hele aparte plaatjes in mijn hoofd. Want als we elkaar onderdanig moeten zijn, waar is dan de onderste laag van die onderdanigheid? Natuurlijk bedoelt hij dat zo niet, maar dat we ons niet moeten verheffen boven de ander. En dan komt de tegenstelling dat God verhoogd en vernedert. Je wordt verhoogd als je nederig bent. Maar dan het aparte van het vervolg.

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig." (1 Petrus 5:2)

Op welke manier moet er leidinggegeven worden aan de gemeente? Als ik een pastoraal traject met iemand doe aan de hand van een vragenlijst, is één van de vragen rond het thema 'broederbanden' hoe er in de gemeente wordt leidinggegeven. Is dat overheersend of dominant, ontbreekt de leiding of wordt er leiding gegeven op een manier van dienen? Het is opmerkelijk hoeveel mensen er dan zeggen dat dit toch wel vaak dominant is. Zeker als men bang is voor de controle. Ergens ook nog wel te begrijpen, maar als je dan naar het laatste hoofdstuk van de brief van Petrus kijkt, dan geeft dat een ander beeld.

Thema: Eerste brief van Petrus

"Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?" (1 Petrus 4:17)

Hoe verder we nadenken over de brief van Petrus, hoe meer je tegen van die teksten aanloop waarvan je denkt te weten wat er staat, maar ondertussen klopt er niets van. Kijk even naar de tekst van deze keer: "Want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God". Ik moet zeggen dat ik vroeger deze tekst regelmatig te horen kreeg. Dan wel in de uitleg rondom dat er gevonden werd dat de kerk verwaterde en dan werd er gezegd dat het oordeel bij het huis van God begint. Ik hoorde dan dat de kerk steeds minder ware gelovigen had en wat geloof leek dat echt geen geloof was, maar het oordeel begint ook bij het huis van God. Alsof God eerst de schijngelovigen zou gaan oordelen. Dan kom je toch vreemd uit bij deze tekst. Petrus zegt namelijk iets anders.

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

 1. Genoeg als heiden geleefd
 2. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 3. Verantwoording afleggen
 4. Eensgezind
 5. Jij mag echt gezien worden
 6. Van slaafs naar onderdanig
 7. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 8. Lijden als genade
 9. Dat lastige gezag...
 10. Ongelovigen die God verheerlijken
 11. Bouw Zijn Koninkrijk
 12. Levende stenen
 13. Waar sta jij in je geloofsgroei
 14. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 15. Broederliefde
 16. Heiligheid, religie of relatie
 17. Veel meer uitzicht dan vroeger
 18. Wat een erfenis is jouw leven
 19. Verstrooid
 20. Jezus is werkelijke realiteit
 21. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 22. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 23. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 24. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 25. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 26. Leven na Pasen in gebrokenheid
 27. Jezus leeft en jij zult leven!
 28. Hij is en blijft Koning
 29. Weg met Jezus
 30. Gedegradeerd
 31. Erger dan een moordenaar
 32. Hij is een misdadiger!
 33. Wat mag het je kosten?
 34. Loop Jezus niet in de weg
 35. Niet herkend
 36. Loslaten van wat lief is
 37. Intense haat
 38. De weg niet weten
 39. Voor Jezus' voeten of volgen
 40. In verwarring
 41. Controle loslaten
 42. Zwijgen over Jezus uit angst
 43. Ondanks alle tekenen
 44. Messias en Zoon van de mensen
 45. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 46. Welke geur gun jij Jezus?
 47. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 48. Psalmen - Een rein hart
 49. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 50. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 51. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 52. Psalmen - Zonden tegen God
 53. Psalmen - Diep besef van berouw
 54. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 55. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 56. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 57. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 58. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 59. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 60. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 61. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 62. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 63. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 64. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 65. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 66. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 67. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 68. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 69. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 70. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 71. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 72. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 73. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 74. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 75. Uitstrekken of verstenen
 76. Terugkijken om vooruit te kunnen
 77. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 78. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 79. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 80. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 81. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 82. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 83. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 84. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 85. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 86. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 87. Wij verwachten de Heer
 88. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 89. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 90. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 91. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 92. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 93. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)
 94. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap
 95. Kerk van Jezus - Genadig Koningschap
 96. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap (2)
 97. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap
 98. Kerk van Jezus - Basis van het Koningschap
 99. Kerk van Jezus - Van Wie is de kerk?
 100. Kerk van Jezus

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'2 Koningen 20:1-12

1  In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven.
2  Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEERE:
3  Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg.
4  Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de HEERE tot hem kwam:
5  Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan.
6  En Ik zal vijftien jaar aan uw levens dagen toevoegen, en zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen omwille van Mij en omwille van Mijn dienaar David.
7  Daarna zei Jesaja: Neem een klomp vijgen. Zij namen die en legden die op de zweer; en hij werd genezen.
8  Hizkia nu had tegen Jesaja gezegd: Wat is het teken dat de HEERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de HEERE zal gaan?
9  Jesaja zei: Dit zal voor u een teken van de HEERE zijn dat de HEERE het woord dat Hij gesproken heeft, doen zal: Moet de schaduw tien treden verdergaan of tien treden teruggaan?
10  Toen zei Hizkia: Het is voor de schaduw gemakkelijk om tien treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw tien treden teruggaan.
11  En Jesaja, de profeet, riep de HEERE aan, en Hij deed de schaduw tien treden teruggaan van de treden die zij op de treden van Achaz’ zonnewijzer naar beneden was gegaan.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Breng je God op andere gedachten?

Thema: Kracht van gebed

"Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg." (2 Koningen 20:3)

Als God een gebed op je hart legt en jouw gebed is de vertolking van Gods hart, dan kun je er bijna wel zeker van zijn dat God iets gaat doen. Je merkt dat ik een beetje een slag om mijn arm houd als ik het zo schrijf. Het is namelijk niet altijd zo dat als jij iets op je hart krijgt dat God ook dat doet wat jij denkt dat Hij zal doen. Een zieke waar je voor moet bidden, zal nog steeds niet altijd genezen, God kan ook op een andere manier iets doen in die situatie, maar als je echt iets op je hart krijgt, doet God altijd iets. Maar wat nu als je dat niet hebt. Stel je dat je gewoon, zonder verder bijzondere overtuiging, voor iemand bidt, is dat dan minder krachtig en geeft dat minder zekerheid? Ja, ten dele misschien wel, want dan weet je lang niet altijd of je naar Gods wil bidt. En toch kom je dit in de Bijbel heel vaak tegen en soms lijkt het of God Zich dan op andere gedachten laat brengen.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu