Thema: Kracht van gebed

"En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk." (Numeri 21:7)

"Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd." (Nehemia 1:7)


We zagen al het gevolg van het zwijgen van David en wat er veranderde toen hij zijn zonden beleed. In het veel grotere geheel zien we ook zoiets bij Israël gebeuren. Vanaf de eerste dag dat de Heer met Israël was begonnen als zijn eigen volk, is het altijd wat geweest. Telkens weer was Israël ongehoorzaam en God heeft eindeloos veel geduld gehad. God greep soms wel in met kleine straffen, maar uiteindelijk was God heel geduldig en liet Hij zich ook meerdere keren verbidden. Ik neem je deze keer nog even mee in twee geschiedenissen in het Oude Testament. En vaak wordt dan gezegd dat God in het Nieuwe Testament niet meer zo ingrijpt als in het Oude Testament. Maar ik wil je vragen om die mening nog even te parkeren. Er is zeker verschil hoe God in het Oude Testament reageert op zonden en hoe Hij dat in het Nieuwe Testament doet, maar het is de vraag of je daarmee kunt zeggen dat God het niet meer doet. Hoe God reageert in het Oude Testament is namelijk wel naar Gods karakter van gerechtigheid. Gods geduld is namelijk ook een keer gewoon echt op.

Thema: Kracht van gebed

"Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte." (Psalm 32:3 en 4)

God verhoort wel, maar lang niet altijd zoals wij dat zouden willen. Tegelijk, geloof ik ook dat God veel meer wil doen op ons gebed, dan ik vaak kan geloven. Eigenlijk is het ook wel weer makkelijk gezegd als we zeggen: Bidden is goed, maar het vertrouwen dat God het beste met je voor heeft is belangrijker dan de verhoring zoals wij denken dat het goed is. Dat zou namelijk betekenen dat een niet verhoord gebed, iets is dat God op een bepaalde manier zou beslissen. Dat is wel erg makkelijk, want dan gaan we voorbij aan de voorwaarden die er zijn voor gebedsverhoring. Gebed kan nooit krachtig zijn als er tussen jou en God dingen niet zijn opgeruimd. En ja, ik geloof dat God echt genadiger is dan wij denken en soms heel genadig is als het om verhoring gaat, maar de grote lijn is wel dat als wij ons leven niet op orde hebben, ook het ontvangen op het gebed vaak uitblijft.

Thema: Kracht van gebed

"Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed." (Psalm 66:19)

Het voelt bijna als glad ijs op het moment dat je iets moet gaan zeggen over de vraag of bidden echt helpt. Jezus zegt natuurlijk wel dat als we bidden, kloppen en zoeken, dat we zullen ontvangen, opgedaan worden en dat we zullen vinden, maar is dit echt altijd zo? Dan klinkt het ook wel makkelijk om dan te zeggen dat je moet bidden naar Gods wil. En als dan een gebed niet verhoord wordt, moet je dan zeggen dat je niet naar Gods wil hebt gebeden? Als het over bidden voor zieken gaat, zeg ik altijd: "Genezing is verdiend door Jezus". Je kunt dan nooit tegen Gods wil in bidden, alleen de genezing ontvang je of in een wonder, of door artsen en processen heen of bij de hemelpoort als je in Jezus gelooft. Heel vaak wordt dan tegen mij gezegd dat dit makkelijk is om zo te denken, want als er dan niets gebeurt, heb je toch geen valse hoop gegeven.

Thema: Kracht van gebed

"Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden." (Lukas 11:10)

Het is allemaal goed om te zeggen dat je intimiteit met God je Vader moet zoeken, je mag dan zelfs ook nog wel zeggen dat bidden iets is dat niet moet ontbreken. Gebed is ook nog helpend als het gaat over het loslaten van je zorgen, maar is dat ook niet gewoon een soort van psychologie? Er zijn wetenschappers die stellen dat gebed niets meer is dan een psychologisch proces. Je doet eigenlijk iets waardoor je jezelf hoop geeft en hoop doet leven. Dat is een totaal vrijzinnige manier van denken dat uitgaat van een geloof in de god die we in onze denkbeelden hebben gemaakt, maar die niet bestaat. Dus binnen een religieus systeem kun je het voorgaande over bidden ook gewoon beamen. Als bidden niet meer dan een psychologisch proces is, dan zijn we snel uitgepraat. De grote vraag is natuurlijk of bidden echt helpt. Brengt gebed werkelijk verandering in situaties.

Thema: Kracht van gebed

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:6)

Kun je zeggen dat bidden iets is dat zou moeten? Je voelt wel aan dat dit ergens een lastige vraag is. Het lastigste is dan vooral dat, zoals ik vorige keer als schreef, je snel een reactie krijgt dat er iets zou moeten bij God. Wat daarbij komt, als het om intimiteit gaat en om het delen van je hart, kun je daar dan van zeggen dat dit moet? Alsof er een bepaalde dwang zou zijn om je diepste emoties te delen. Het blijft iets dat heel lastig is in de Bijbel. Aan de ene kant zou genade vrijheid moeten betekenen, maar betekent dit dan dat je niets meer moet? Als je de brieven van Paulus leest, merk je dat Paulus toch wel heel vaak het woordje 'moeten' gebruikt. En ook het aantal bevelen dat hij geeft in zijn brieven is aanzienlijk. Tegelijk zegt Jezus niet dat Hij moet bidden, Hij doet dat als iets dat vanzelf gebeurt.

 1. Gebed vraag ook prioriteit
 2. Intimiteit met je Vader
 3. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 4. Je hart delen met God
 5. Kracht van gebed - Introductie
 6. Beloofde toekomst
 7. Bied weerstand aan satan
 8. Laat je vernederen
 9. Hoe hoed je de kudde?
 10. Het oordeel begint bij het huis van God
 11. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 12. Genoeg als heiden geleefd
 13. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 14. Verantwoording afleggen
 15. Eensgezind
 16. Jij mag echt gezien worden
 17. Van slaafs naar onderdanig
 18. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 19. Lijden als genade
 20. Dat lastige gezag...
 21. Ongelovigen die God verheerlijken
 22. Bouw Zijn Koninkrijk
 23. Levende stenen
 24. Waar sta jij in je geloofsgroei
 25. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 26. Broederliefde
 27. Heiligheid, religie of relatie
 28. Veel meer uitzicht dan vroeger
 29. Wat een erfenis is jouw leven
 30. Verstrooid
 31. Jezus is werkelijke realiteit
 32. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 33. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 34. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 35. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 36. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 37. Leven na Pasen in gebrokenheid
 38. Jezus leeft en jij zult leven!
 39. Hij is en blijft Koning
 40. Weg met Jezus
 41. Gedegradeerd
 42. Erger dan een moordenaar
 43. Hij is een misdadiger!
 44. Wat mag het je kosten?
 45. Loop Jezus niet in de weg
 46. Niet herkend
 47. Loslaten van wat lief is
 48. Intense haat
 49. De weg niet weten
 50. Voor Jezus' voeten of volgen
 51. In verwarring
 52. Controle loslaten
 53. Zwijgen over Jezus uit angst
 54. Ondanks alle tekenen
 55. Messias en Zoon van de mensen
 56. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 57. Welke geur gun jij Jezus?
 58. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 59. Psalmen - Een rein hart
 60. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 61. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 62. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 63. Psalmen - Zonden tegen God
 64. Psalmen - Diep besef van berouw
 65. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 66. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 67. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 68. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 69. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 70. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 71. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 72. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 73. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 74. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 75. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 76. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 77. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 78. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 79. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 80. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 81. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 82. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 83. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 84. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 85. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 86. Uitstrekken of verstenen
 87. Terugkijken om vooruit te kunnen
 88. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 89. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 90. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 91. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 92. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 93. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 94. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 95. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 96. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 97. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 98. Wij verwachten de Heer
 99. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 100. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verwachten met volharding

 

Thema: Wij verwachten de Heer

"Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding." (Romeinen 8:25)

Het is weer december, de maand waarin er zeldzaam veel kadootjes worden weggegeven. Dat ik daar wat van vind, maak ik geen geheim van, maar laat ik toch eens even een kado als voorbeeld nemen om het thema 'Wij verwachten de Heer', op een andere manier in te kleuren. Als je namelijk nadenkt over onze verwachting van Jezus, wat verwachten wij dan? Dat zou je namelijk kunnen vergelijken met een prachtig kado. Tot welk moment is een kado een kado en wanneer is het leukste van een kado er vanaf? Eigenlijk heeft Paulus het daar dus over in Romeinen 8.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu