Thema: Heeft lijden zin?

“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:38 en 39)

Wat brengt het lijden je? Die vraag kun je gerust wel stellen. Lijden, of het nu in je gezondheid is of dat het lijden is op een andere manier, dat doet altijd iets met je en eigenlijk doet het meer met je dan dat goed voor je is. Sommigen zeggen dat lijden je leert bidden, net zo goed als dat nood leert bidden. Als dat voor jou zo is, is dat een zegen, maar ik kan je zeggen dat ik ook maar al te vaak zie en hoor dat lijden en nood leert vloeken. Het is maar net hoe je er dus op reageert.

Thema: Heeft lijden zin

“De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.” (1 Petrus 5:10)

We zijn weer aan een nieuwe serie toe. Deze keer een serie waar ik nooit helemaal uit lijk te komen. Een thema over het lijden. Ik zal vooraf gelijk maar zeggen dat dit ik thema echt niet eenvoudig vind. Het levert mij altijd een aantal vragen op. Onder andere de vraag of lijden echt nog nodig is. Jezus is toch gestorven en Hij is Overwinnaar en wij zijn meer dan overwinnaar door Hem Die ons heeft liefgehad? De vraag naar het lijden is misschien wel een van de ingewikkeldste vragen die de theologie zichzelf door de eeuwen heen heeft gesteld. Toch denk ik niet dat het je helpt om theologische antwoorden te geven. Ik wil in deze serie vooral zien welke antwoorden de Bijbel ons geeft over het lijden.

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.” (1 Thessalonicenzen 3:12)
“Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen.” (1 Thessalonicenzen 4:10)

Het is ondertussen wel duidelijk dat we elkaar als broeders en zusters en de naaste moeten liefhebben. Of twijfel je na deze serie er nog steeds aan dat dit een van de belangrijkste dingen is voor jou als gelovige? Als je de Bijbel gaat lezen en de focus houdt op dit thema, dan lijkt bijna elke bladzijde wel te gaan over naastenliefde. Dat is eigenlijk niet gek, omdat dit de basishouding van Jezus was en als dit het karakter van Jezus is, wordt dat ook zichtbaar in degenen die Hem volgen in hun leven. Nog één vraag om deze serie mee af te sluiten: Is het ooit goed genoeg?

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

1 Petrus 3:8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

Zit jij weleens te wachten op medelijden? Sommige mensen lijken altijd op medelijden uit te zijn, terwijl anderen nooit geen medelijden willen. Voor sommigen is het vragen van medelijden iets dat hoort bij een slachtofferrol. Een slachtofferrol als identiteit is natuurlijk niet goed, maar er kunnen wel dingen in je leven gebeuren waardoor je medelijden nodig hebt. Niet afgedwongen, maar oprecht. In ieder geval geeft Petrus de opdracht mee om medelijden te hebben met elkaar.

Thema: Die naaste van je - #dienaastevanje

“U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.” (Exodus 20:17)

Als het over je naaste gaat, gaat het meestal veel over dat wat je voor je naaste doet of zelfs moet doen. Dat begint natuurlijk al heel vroeg dat we dat dachten. Kaïn is waarschijnlijk de eerste die dat ook al dacht. Als God naar zijn broer vraagt, die hij dan net heeft doodgeslagen, dan reageert hij met “Ben ik mijns broeders hoeder”? Met andere woorden, moet ik op mijn naaste letten? En dan denk je al snel over wat je moet doen voor je naaste. Of dat nu je broertje, of je verre naaste is. Toch lijkt God ook nog vooral het tegenovergestelde te zeggen.

 1. Onzichtbaar aanwezig
 2. Ga bemoedigen
 3. Groeien in de Goddelijke natuur
 4. Elkaars voeten wassen
 5. Vrede met alle mensen
 6. Barmhartig zoals God
 7. Vergeef je naaste
 8. Twee is beter dan één
 9. Aanvaard elkaar
 10. Je naaste liefhebben en je beloning
 11. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 12. Die naaste van je...
 13. Laat zich het orgel overal? (2)
 14. Laat zich het orgel overal?
 15. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 16. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 17. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 18. De les van de stad (3/3)
 19. De les van de stad (2/3)
 20. De les van de stad (1/3)
 21. Durf een schaap te zijn (3/3)
 22. Durf een schaap te zijn (2/3)
 23. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 24. Gods lessen in de bergen (3/3)
 25. Gods lessen in de bergen (2/3)
 26. Gods lessen in de bergen (1/3)
 27. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 28. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 29. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 30. Luisteren met je ogen
 31. De gevolgen van afbeeldingen
 32. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 33. Nieuwe seizoenen in je leven
 34. Kiezen voor vrucht
 35. Zelfbeheersing in de vrucht
 36. Zachtmoedigheid in de vrucht
 37. Geloof in de vrucht
 38. Goedheid in de vrucht
 39. Vriendelijkheid in de vrucht
 40. Geduld in de vrucht
 41. Vrede in de vrucht
 42. Blijdschap in de vrucht
 43. Liefde in de vrucht
 44. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 45. Niet wat je doet, maar wie je bent
 46. Introductie vruchtdragen (2)
 47. Introductie vruchtdragen (1)
 48. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 49. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 50. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 51. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 52. Heeft God alles al bepaald? (2)
 53. Heeft God alles al bepaald? (1)
 54. De vraag van de lijden (2)
 55. De vraag van het lijden
 56. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 57. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 58. Hoe strak is jouw akker?
 59. Welke plaats wil jij?
 60. Mooier dan het is
 61. Als de kerk het niet kan
 62. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 63. Leven of sterven, sterven is leven
 64. Pinksteren: God keert alles om
 65. Wie is Jezus volgens jou?
 66. Het loopt uit
 67. Hoe graag zien de mensen jou?
 68. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 69. Preek, verjaag, genees
 70. Vergeten door Jezus
 71. Er is nog steeds strijd
 72. Laat de machten zwijgen
 73. Broer of zus van Jezus
 74. Het Evangelie is niet te verstoppen
 75. Vruchtdragen
 76. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 77. Klein maar groot
 78. Als je niets van God hoort
 79. Zelfs de dood...
 80. Op afstand genezen
 81. Bouw wijs
 82. Herhaling
 83. Alle macht in hemel en op aarde
 84. Vrees en blijdschap?
 85. Pasen begint met nog een aardbeving
 86. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 87. Heb jij een haan nodig?
 88. Ontferm U over ons
 89. Je bent geen zondaar meer!
 90. Laat je niet ontvoeren
 91. Laat je niet gek maken
 92. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 93. Ja, wonen in Uw huis
 94. God reageert als jij roept
 95. Als God zwijgt...
 96. Richt je op Jezus!
 97. Delen in de overwinning
 98. Van behagen naar welbehagen
 99. Lijden, maar niet zonder grens
 100. Hij zweeg

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu