De wind als test

Thema: Door de wind

“Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.” (Mattheüs 7:24 en 25 – HSV)

“Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.” (Mattheüs 7:24 en 25 – NBV21)

We kennen allemaal het verhaal van het huis op de rots en het huis op het zand. Jezus maakt duidelijk dat het belangrijk is wat het fundament onder je levenshuis is. Als dat fundament er niet is, dan moet je je afvragen of je levenshuis wel blijft staan op het moment dat je getest wordt. Wat gebeurt er met jouw leven op het moment dat er tegenslagen komen? De slagregens en de wind staan namelijk symbool voor de tegenslag in je leven. Een gelijkenis van Jezus die toch ook wel wat vragen oproept.

Jaag de wind niet na

Thema: Door de wind

“Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon.” (Prediker 2:11 – HSV)

“Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.” (Prediker 2:11 – NBV21)

Als je een Bijbelboek wilt lezen waarbij je bijna het gevoel krijgt dat de schrijver toch wel minimaal depressief moet zijn, dan moet je het boek Prediker eens lezen. Ouderwets als dat ik ben, lees ik aan tafel nog steeds de Bijbel van voor naar achter. Op dit moment heb ik het boek Prediker uit en meerdere keren dacht ik: “Man, had jij gewoon niet een psychiater nodig gehad”? En lees het boek maar eens achter elkaar door en ik denk dat je ook dat gevoel krijgt. Prediker is gewoonweg somber in extremis. Alleen heb ik als theoloog dan altijd de lastige uitdaging om mijzelf te gaan zitten afvragen wat dan toch de boodschap is van de boek waarvan de schrijver alles op een hoop gooit en het verklaart tot niets. Is er dan wel een bedoeling?

Wind maakt scheiding

Thema: Door de wind

“Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.” (Psalm 1:4 – HSV)

“Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.” (Psalm 1:4 – NBV21)

Het zijn niet alleen letterlijke beelden die de Bijbel oproept als het over de wind gaat. De Bijbel spreekt ook heel vaak figuurlijk over de wind. Een van die dingen waar de Bijbel spreekt over figuurlijke wind is het beeld van het kaf en het koren. Het is opmerkelijk hoe vaak je in de Psalmen de zin tegen komt: “Als het kaf, dat de wind wegblaast”. Eigenlijk is God dan de wind. Niet eens altijd lees je dan dat God ook daadwerkelijk als de wind fungeert, soms is het ook gewoon een belofte dat de ongelovigen of de goddelozen het kaf zijn dat de wind wegblaast. De wind staat dan symbool voor het onderscheid dat gemaakt wordt door God.

Als God de wind bestuurt

Thema: Door de wind

Toen stak er van de kant van de HEERE een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee, en verspreidde ze boven het kamp, ongeveer een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant, rondom het kamp, ongeveer twee el hoog boven het aardoppervlak. (Numeri 11:31 – HSV)

 “Toen liet de HEER een wind opsteken, die vanaf de zee kwartels aanvoerde en ze boven het kamp liet neervallen. Ze lagen overal rond het kamp, tot op een afstand van een dagreis, in een laag van wel twee el dik.” (Numeri 11:31 – NBV21)

Als je even over een paar Bijbelteksten nadenkt die over de wind gaan, dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je denkt: “Zou het wel echt waar zijn dat de wind een natuurkundig verschijnsel is”? Wellicht trek je nu even je wenkbrauwen op en zegt: “Ja, natuurlijk is dat een natuurkundig verschijnsel”. Vandaag sprak ik met een collega die een echte Oudtestamenticus is. We waren in gesprek over de vraag of we op een laagdrempelige manier een aantal video’s over de Hebreeuwse taal zouden kunnen maken. Niet om even wat taalkundig bezig te zijn, maar om veel meer te begrijpen dat het Hebreeuws een cultuur is. En binnen die taal is het maar de vraag of de wind een natuurkundig verschijnsel is. En dat wordt eigenlijk wel versterkt bij weer een tekst over hoe God de wind gebruikt.

Gods genadige wind

Thema: Door de wind

“En de HEERE keerde de wind en liet een zeer sterke westenwind opsteken. Die tilde de sprinkhanen op en wierp ze in de Schelfzee. Er bleef niet één sprinkhaan over op heel het grondgebied van Egypte.” (Exodus 10:19 – HSV)

“En de HEER liet de wind draaien en aanzwellen tot een krachtige westenwind, die de sprinkhanen de Rietzee in joeg. In heel Egypte bleef geen sprinkhaan over.” (Exodus 10:19 – NBV21)

Dat God bij Noach de wind gebruikt om de aarde droog te laten worden is goed te begrijpen. Noach was immers de enige mens op aarde met zijn gezin waar God nog mee verder wilde. Dus dat God ingrijpt door de wind het water weg te laten blazen is wel te begrijpen. Overigens is het ook wel bijzonder dat Noach daar nooit om heeft gevraagd. Helemaal niet zelfs. Het wordt een spannendere vraag op het moment dat God een oordeel geeft en diegene die het oordeel treft, van het oordeel af wil. Dat komt misschien wel dichterbij dan je kunt denken.

 1. Als God de wind gebruikt
 2. Door de wind
 3. Terugkeer in hoop
 4. Terugkeer naar hemels leven
 5. Bekering vanwege het Koninkrijk
 6. Terugkeer met heel het volk
 7. God bevestigt dat Hij wel wil
 8. God wil wel
 9. Terugkeren
 10. En nog is het einde niet
 11. Als een engel een boodschap brengt (4)
 12. Als een engel een boodschap brengt (3)
 13. Als een engel een boodschap brengt (2)
 14. Als een engel een boodschap brengt (1)
 15. Gelukkig met God
 16. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 17. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 18. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 19. Gelukkig in je werk
 20. Gelukkig in je gezin
 21. Gelukkig met je kinderen
 22. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 23. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 24. Gelukkig als je de HEER vreest
 25. Gelukkig als je recht doet
 26. Gelukkig als jij je laat leiden
 27. Gelukkig als je het geluid kent
 28. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 29. Gelukkig onderweg naar God
 30. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 31. Gelukkig als God je roept
 32. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 33. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 34. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 35. Gelukkig is het land met God
 36. Gelukkig zonder bedrog
 37. Gelukkig vergeven
 38. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 39. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 40. God is geest
 41. God is geducht
 42. God is rechter
 43. God is zaligheid
 44. God is machtig
 45. God is een woning
 46. God is een verterend vuur
 47. God is licht
 48. God is alwetend
 49. God is almachtig
 50. God is heilig
 51. God is goed (2)
 52. God is rechtvaardig
 53. God is trouw
 54. God is goed
 55. God is geduldig
 56. God is genadig
 57. God is barmhartig
 58. God is... en blijft
 59. God is liefde
 60. God is...
 61. Van rust naar echte rust
 62. Zoek een eenzame plaats
 63. Dubbele belofte van rust
 64. Rust door de oude paden
 65. Rust door Gods trouw
 66. Najagen van wind of leven uit de rust
 67. Rust of onenigheid
 68. Maan je ziel tot rust
 69. Ongelovigen hebben meer rust
 70. Een man van rust
 71. Rust na boete en berouw
 72. In eenheid strijden voor rust
 73. Geen strijd meer
 74. Rust na de strijd
 75. Gun de schepping rust
 76. Gezamenlijke rust
 77. Verplichte rust
 78. God neemt rust
 79. Een vreemd altaar
 80. Niet iedereen is hetzelfde
 81. Over je laten lopen of niet?
 82. Hoe genadig ben jij?
 83. Gratis reclame?
 84. Er acht op geven
 85. Wenselijk gedrag
 86. Opnieuw beginnen?
 87. Spannende missie
 88. Even terug om te bemoedigen
 89. Aanbidding ontvangen
 90. Geloof om genezen te zijn
 91. Getuigen van het Woord
 92. Zovelen als er bestemd zijn
 93. Jaloers
 94. Onverwachts gevraagd
 95. Teleurgesteld in afhakers
 96. Heilig verontwaardigd
 97. Roeping als fundament onder je bestemming
 98. Onzichtbaar om te rijpen
 99. Mentorschap
 100. Gods kracht hoef je niet te verdedigen

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu