Thema: Op weg met Jezus

"En Hij zei tegen hen: Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn." (Lukas 9:48)

Er zijn er die zich verwonderen over de wonderen van Jezus, maar die aan de andere kant Jezus links laten liggen. Dat is natuurlijk maar ene kant. Er is ook een andere kant. Dat jij zou horen bij de eerste groep, waar het vorige keer al over hadden, die kans lijkt mij behoorlijk klein. Dan lees je deze ‘Tijd met God’ waarschijnlijk niet, maar wil je vooral alleen wonderen zien, maar verder Jezus niet navolgen. Er is nog een andere groep en het schokkende is, dat deze groep juist zich onder de discipelen bevindt.

Thema: Op weg met Jezus

"Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich allen verwonderden over alle dingen die Hij deed, zei Jezus tegen Zijn discipelen:" (Lukas 9:43)

Als je het Evangelie van Jezus leest dan is het heel vaak dat het niet is wat het lijkt. Op de achtergrond en vooral onder de grond spelen keer op keer processen die niet gelijk zichtbaar zijn, maar Jezus kent die processen wel. Het zou wel eens kunnen zijn dat als wij daar meer oog voor zouden hebben, wij ook minder snel van slag zouden zijn in ons leven. Er is altijd een slang met een slangenkarakter die bezig is om kapot te maken, maar als je hem herkent, heeft hij ook minder ruimte.

Thema: Op weg met Jezus

"En ik heb Uw discipelen gevraagd hem uit te drijven, maar zij konden het niet." (Lukas 9:40)

Het moment boven op de berg van de verheerlijking was maar erg kort. Dat Petrus vanuit zijn onbegrip domme dingen begon te zeggen hebben we gezien, maar hoe zou dit voor Jezus geweest moeten zijn? Ongetwijfeld wist Jezus dat Zijn bediening verder moest gaan en dat Hij haast moest maken. Vanuit de planning die de Vader had vastgesteld wist Jezus dat de ontmoeting daar op die berg maar kort moest zijn, maar duurde toch nog wel een dag. Ik geloof ook dat Jezus als mens deze ervaring ook even zou willen vasthouden. Dit moment was kostbaar en als je dan weer gewoon op aarde komt, is het fijn om het gevoel even vast te houden. Maar helaas…

Thema: Op weg met Jezus

"En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een; hij wist echter niet wat hij zei." (Lukas 9:33)

Soms zeg je in je onbezonnenheid dingen, waarvan je achteraf denkt: Wat heb ik gezegd! Of er zijn zulke heftige omstandigheden waardoor je dingen doet waar je later liever maar niet meer over praat. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je iets meemaakt en er nog van probeert te maken wat er van te maken is. In ieder geval heeft Petrus wel meerdere van dit soort momenten gehad. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de uitroep van Petrus om de eerste christelijke camping te maken, het extreemst is geweest.

Thema: Op weg met Jezus

"Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen." (Lukas 9:23)

Misschien maakt Pinksteren het leven wel iets makkelijker. Door de Heilige Geest zou ons leven toch eenvoudiger moeten zijn af te stemmen met de wil van God en de bedoeling van Jezus? Toen Jezus Zijn woorden uitsprak was Hij alleen bij de discipelen en kon Hij wel aanwijzingen geven op de momenten dat ze bij elkaar waren, maar dat was heel erg beperkt. Bedenk eens hoe bevoorrecht jij en ik zijn dat Jezus naar de hemel is gegaan om de Heilige Geest niet alleen bij ons te geven, maar ook in ons te laten wonen. Laat de controle los en laat Gods Geest je leven leiden. Dat klinkt eigenlijk best wel eenvoudig.

 1. Pinksteren: God keert alles om
 2. Wie is Jezus volgens jou?
 3. Het loopt uit
 4. Hoe graag zien de mensen jou?
 5. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 6. Preek, verjaag, genees
 7. Vergeten door Jezus
 8. Er is nog steeds strijd
 9. Laat de machten zwijgen
 10. Broer of zus van Jezus
 11. Het Evangelie is niet te verstoppen
 12. Vruchtdragen
 13. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 14. Klein maar groot
 15. Als je niets van God hoort
 16. Zelfs de dood...
 17. Op afstand genezen
 18. Bouw wijs
 19. Herhaling
 20. Alle macht in hemel en op aarde
 21. Vrees en blijdschap?
 22. Pasen begint met nog een aardbeving
 23. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 24. Heb jij een haan nodig?
 25. Ontferm U over ons
 26. Je bent geen zondaar meer!
 27. Laat je niet ontvoeren
 28. Laat je niet gek maken
 29. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 30. Ja, wonen in Uw huis
 31. God reageert als jij roept
 32. Als God zwijgt...
 33. Richt je op Jezus!
 34. Delen in de overwinning
 35. Van behagen naar welbehagen
 36. Lijden, maar niet zonder grens
 37. Hij zweeg
 38. Dwalende schapen
 39. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 40. Jezus is Leven!
 41. Een vreemde Koning
 42. Leven in de dood
 43. Bomen en vruchten
 44. Stop met oordelen!
 45. Je vijanden liefhebben
 46. Het geheim van de zaligsprekingen
 47. Jij bent bewust geroepen!
 48. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 49. Oproep om te vasten
 50. Wil jij iedereen als collega?
 51. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 52. Wonderen en de wet
 53. Durf op een andere manier te vissen
 54. Kijk uit voor een Messiascomplex
 55. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 56. Doorzie de echte werkelijkheid
 57. Nu is het jaar van Gods vreugde
 58. Geef overal onderwijs
 59. Blijf uit het gesprek met satan!
 60. Op weg naar verzoeking
 61. Met welke Jezus wil jij op weg?
 62. Geloof is je levensstijl
 63. Wegbereider
 64. Toenemen in wijsheid, kennis en genade
 65. Zijn in de dingen van je Vader
 66. Durf je geloof te leven

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu