De Christus van de gemeente

Thema: Kolossenzen

“Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus, en Timotheüs, de broeder.”(Kolossenzen 1:1 – HSV)

“Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. (Kolossenzen 1:1 – NBV21)

Het is wel weer een tijdje geleden dat we in ‘Tijd met God’ een Bijbelboek hebben doorgewerkt. Zelf merk ik dat thematische onderwerpen wel makkelijk schrijven, maar dat de echte diepere laag dan ook makkelijk ontbreekt, omdat je niet heel diep een tekst in hoeft zoals je doet met een Bijbelboek waarbij je het geheel veel meer op het oog hebt. Daarom is van tijd tot tijd echt naar een heel Bijbelboek kijken belangrijk. We beginnen daarom vanaf deze keer met de brief aan de Kolossenzen. Een brief van Paulus aan een gemeente waar hij waarschijnlijk nog nooit was geweest. En als je in een quote het boek wil samenvatten dan zou je kunnen zeggen: “De Christus van de gemeente”. Het hele boek draait om het Hoofd Jezus Christus.

Heen en weer geslingerd

Thema: Door de wind

“Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden.” (Efeze 4:14 – HSV)

“Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen.” (Efeze 4:14 – NBV21)

Met deze ‘Tijd met God’ zullen we de serie ‘Door de wind’ afsluiten. Vaak hebben we de wind gezien als iets dat in de Bijbel echt fysiek aanwezig is, maar eigenlijk ook een manifestatie van het kwaad is. Toch is er nog een beeld dat in de Bijbel gebruikt wordt waarbij de wind een grote rol speelt. Wind zorgt in de natuur ook voor iets instabiels. Kijk bijvoorbeeld naar de halm van het graan dat in de wind staat. Die halm waait door de wind alle kanten op. De ene keer blaast de wind hem naar recht en de andere keer blaast de wind hem naar links. Eigenlijk is dat precies hetzelfde als met de golven. Door de wind is het de ene keer een golf, maar datzelfde water is snel daarna weer het tegenovergestelde van een golf. Dat beeld gebruiken Paulus, Jakobus en Judas om een bepaalde manier van geloven uit te leggen.

Gehoorzaam ondanks de wind

Thema: Door de wind

“Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind, die Euroklydon genoemd wordt.” (Handelingen 27:14 – HSV)

“Maar al spoedig stak er een hevige aflandige wind op, die Eurakylon wordt genoemd.” (Handelingen 27:14 – NBV21)

We hebben het in deze serie al meerdere keren gehad over de wind en hoe God deze stuurt. We hebben zelfs gezegd dat de wind altijd van God uitgaat. En in veel gevallen is dat eigenlijk ook wel echt goed te zien. God stuurt de wind, al vanaf het paradijs wordt dat duidelijk. Daarnaast zijn er ook seizoenen die God heeft ingesteld. Het zal voor ons nooit duidelijk worden hoe het ene en het andere samengaat of dat het samengaat. Zeker niet als je ook nog eens kijkt naar de situatie van Paulus aan het einde van het boek Handelingen. Al hoewel…

Ook aan jou onderworpen

Thema: Door de wind

“Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!” (Mattheüs 14:30 – HSV)

“Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!” (Mattheüs 14:30 – NBV21)

Een verhaal wat heel dicht aan ligt tegen het verhaal van de storm op zee, is dat andere verhaal van een storm op zee. Waar het in het eerste verhaal duidelijk is dat er duistere machten meespelen en waar Jezus de macht over heeft, daar is dat in het andere verhaal niet zo duidelijk aanwezig. Toch als je er vanuit gaat dat  de stormen in de Bijbel symbool staan voor de duisternis, dan leer je van het andere verhaal nog een les. Het verhaal van Petrus die op het water loopt. En ik geloof dat het ook belangrijk is om de geestelijke symboliek hier te begrijpen. Te meer omdat ik toch wel regelmatig mensen spreek die zeggen dat ze tot God bidden of Hij de duivel wil weren uit hun leven. En is dat wel zo Bijbels?

De wind is gehoorzaam

Thema: Door de wind

“En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte.” (Mattheüs 8:26 – HSV)

“Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen?’ Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust.” (Mattheüs 8:26 – NBV21)

Sinds wij in Nederland codes hebben bedacht voor de weersomstandigheden gebeurt het nogal eens dat het code geel of code rood is, als waarschuwing voor flink wat wind. Soms heb ik wel eens het gevoel dat het minder erg is dan dat ik dacht dat het zou worden, maar goed, we worden gewaarschuwd voor extreme weersomstandigheden. Of de discipelen van Jezus ook vooraf gewaarschuwd waren voor heel veel wind, kunnen we ons wel afvragen. Als je het verhaal van de storm op zee leest, lijken ze daar niet echt op gerekend te hebben. Tenminste, als je bedenkt dat een deel van discipelen visser waren, dan verwacht je in ieder geval niet dat ze met dreigende weersomstandigheden aan boord zijn gegaan. En de storm die dan losbarst is waarschijnlijk erger geweest dan alles wat wij aan wind ooit hebben meegemaakt.

 1. De wind als test
 2. Jaag de wind niet na
 3. Wind maakt scheiding
 4. Als God de wind bestuurt
 5. Gods genadige wind
 6. Als God de wind gebruikt
 7. Door de wind
 8. Terugkeer in hoop
 9. Terugkeer naar hemels leven
 10. Bekering vanwege het Koninkrijk
 11. Terugkeer met heel het volk
 12. God bevestigt dat Hij wel wil
 13. God wil wel
 14. Terugkeren
 15. En nog is het einde niet
 16. Als een engel een boodschap brengt (4)
 17. Als een engel een boodschap brengt (3)
 18. Als een engel een boodschap brengt (2)
 19. Als een engel een boodschap brengt (1)
 20. Gelukkig met God
 21. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 22. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 23. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 24. Gelukkig in je werk
 25. Gelukkig in je gezin
 26. Gelukkig met je kinderen
 27. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 28. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 29. Gelukkig als je de HEER vreest
 30. Gelukkig als je recht doet
 31. Gelukkig als jij je laat leiden
 32. Gelukkig als je het geluid kent
 33. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 34. Gelukkig onderweg naar God
 35. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 36. Gelukkig als God je roept
 37. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 38. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 39. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 40. Gelukkig is het land met God
 41. Gelukkig zonder bedrog
 42. Gelukkig vergeven
 43. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 44. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 45. God is geest
 46. God is geducht
 47. God is rechter
 48. God is zaligheid
 49. God is machtig
 50. God is een woning
 51. God is een verterend vuur
 52. God is licht
 53. God is alwetend
 54. God is almachtig
 55. God is heilig
 56. God is goed (2)
 57. God is rechtvaardig
 58. God is trouw
 59. God is goed
 60. God is geduldig
 61. God is genadig
 62. God is barmhartig
 63. God is... en blijft
 64. God is liefde
 65. God is...
 66. Van rust naar echte rust
 67. Zoek een eenzame plaats
 68. Dubbele belofte van rust
 69. Rust door de oude paden
 70. Rust door Gods trouw
 71. Najagen van wind of leven uit de rust
 72. Rust of onenigheid
 73. Maan je ziel tot rust
 74. Ongelovigen hebben meer rust
 75. Een man van rust
 76. Rust na boete en berouw
 77. In eenheid strijden voor rust
 78. Geen strijd meer
 79. Rust na de strijd
 80. Gun de schepping rust
 81. Gezamenlijke rust
 82. Verplichte rust
 83. God neemt rust
 84. Een vreemd altaar
 85. Niet iedereen is hetzelfde
 86. Over je laten lopen of niet?
 87. Hoe genadig ben jij?
 88. Gratis reclame?
 89. Er acht op geven
 90. Wenselijk gedrag
 91. Opnieuw beginnen?
 92. Spannende missie
 93. Even terug om te bemoedigen
 94. Aanbidding ontvangen
 95. Geloof om genezen te zijn
 96. Getuigen van het Woord
 97. Zovelen als er bestemd zijn
 98. Jaloers
 99. Onverwachts gevraagd
 100. Teleurgesteld in afhakers

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu