Bekwaam gemaakt

Thema: Kolossenzen

“Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.” (Kolossenzen 1:12 – HSV)

“Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.” (Kolossenzen 1:12 – NBV21)

Dat er iets te bidden is, is echt wel duidelijk. Zeker als je het lijstje erbij neemt dat Paulus noemt. Meer kennis van Gods wil, meer wijsheid en meer inzicht, wandelen op een manier die de Heer waardig is, in alles God behagen, in elk goed werk vrucht dragen en dan ook nog het gebed om kracht van Zijn heerlijkheid te ontvangen, blijdschap te hebben in het volharden en geduld te hebben. Dat is nogal een lijstje, wat tegelijk ook wel een mooie samenvatting van het leven van het geloof is. En ja, dat kost soms echt volharding en Paulus weet ook echt wel dat hier voortdurend gebed voor nodig is. Je zou het bijna als een soort ‘moet-lijstje’ kunnen gaan ervaren. Als dat nu zo is, dan moet je vooral nu door blijven lezen.

Daarom blijven we bidden

Thema: Kolossenzen

“Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht.” (Kolossenzen 1:9 – HSV)

“Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.” (Kolossenzen 1:9 – NBV21)

Na alle woorden van dank aan God en na alle bemoedigingen schrijft Paulus ineens een zin waarbij je denkt: “Heb ik iets gemist, Paulus”? Hij schrijft dan ineens: “Daarom houden wij niet op voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil”. Is er dan iets toch mis gegaan? Natuurlijk hebben we niet letterlijk ieder vers behandeld in deze serie, dat zou veel te ver gaan, maar je zou wel kunnen bedenken dat ik toch wel een belangrijk vers overgeslagen moet hebben. Toch blijkt dat niet het geval te zijn.

Geloven vanwege de hoop

Thema: Kolossenzen

“Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. (Kolossenzen 1:5 – HSV)

“Beide komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u klaarligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie. (Kolossenzen 1:5 – NBV21)

Stel je voor dat ik zou zeggen dat we, vanwege de hoop op de redding zouden geloven, welk gevoel zou jou dat geven? Dus op die manier dat de hoop het doel is waarom je gelooft. Als je daar even over blijft nadenken, dan is dat eigenlijk net zo bijzonder als dat je bent gaan geloven om de Gods oordeel te ontvluchten. Het ene is alleen negatief en het andere positief, maar het doel is in beide gevallen op zijn minst nogal discutabel. Het gaat immers om wat jij zult ontvangen. Het zou misschien wel veel Bijbelser zijn als we zouden zeggen dat zelfs als God ons niets zou geven, we omwille van Hem toch zouden geloven. Het vreemde lijkt te zijn dat Paulus dit toch lijkt te schrijven aan de gemeente in Kolosse.

Dankende bemoediging

Thema: Kolossenzen

“Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden.” (Kolossenzen 1:3 – HSV)

“In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u.” (Kolossenzen 1:3 – NBV21)

Er zijn twee kanten en aan allebei de kanten kun je iets leren. Wellicht denk je: “Waar heb jij het over”? Ik heb het over de woorden van dank die Paulus uitspreekt naar de gemeente in Kolosse. Je kunt die dankwoorden bekijken vanuit Paulus, maar je kunt ze ook bekijken vanuit de gemeente in Kolosse. Daarmee kun je iets leren van Paulus, maar je kunt ook iets leren van de gemeente. Ik zou je willen uitdagen om het allebei te doen. En natuurlijk ben jij Paulus niet en heb jij misschien ook helemaal geen leidinggevende rol in de kerk, maar dat hoeft niet uit te maken. Jij hebt misschien wel mensen die jij meemaakt waar jij dankbaar voor bent.

Gods gezag en gelovigen

Thema: Kolossenzen

“Aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.” (Kolossenzen 1:2 – HSV)

“Aan de heiligen in Kolosse, onze gelovige broeders en zusters, die één zijn met Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.” (Kolossenzen 1:2 – NBV21)

Soms zou je toch zeggen dat dingen echt vanzelfsprekend moeten zijn? Denk even mee met het begin van de brief aan de Kolossenzen. Paulus stelt zich voor als apostel die door de wil van God dat is geworden en dat hij daardoor dus met Goddelijk gezag spreekt en schrijft. Je zou zeggen dat is goed als je dit zegt tegen mensen die dit ook nodig hebben. Als je voor trouwe christenen een boodschap hebt, hoef je toch niet bang te zijn dat ze je woorden op Gods gezag zouden negeren? Dus puur op grond van de opening van de brief zou je kunnen aannemen dat Paulus een brief gaat schrijven aan mensen die het nodig hebben te weten dat Paulus niet op eigen titel spreekt. Ondertussen zou het kunnen dat je zegt: Maar Paulus schrijft toch al zijn brieven aan gelovigen?

 1. De Christus van de gemeente
 2. Heen en weer geslingerd
 3. Gehoorzaam ondanks de wind
 4. Ook aan jou onderworpen
 5. De wind is gehoorzaam
 6. De wind als test
 7. Jaag de wind niet na
 8. Wind maakt scheiding
 9. Als God de wind bestuurt
 10. Gods genadige wind
 11. Als God de wind gebruikt
 12. Door de wind
 13. Terugkeer in hoop
 14. Terugkeer naar hemels leven
 15. Bekering vanwege het Koninkrijk
 16. Terugkeer met heel het volk
 17. God bevestigt dat Hij wel wil
 18. God wil wel
 19. Terugkeren
 20. En nog is het einde niet
 21. Als een engel een boodschap brengt (4)
 22. Als een engel een boodschap brengt (3)
 23. Als een engel een boodschap brengt (2)
 24. Als een engel een boodschap brengt (1)
 25. Gelukkig met God
 26. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 27. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 28. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 29. Gelukkig in je werk
 30. Gelukkig in je gezin
 31. Gelukkig met je kinderen
 32. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 33. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 34. Gelukkig als je de HEER vreest
 35. Gelukkig als je recht doet
 36. Gelukkig als jij je laat leiden
 37. Gelukkig als je het geluid kent
 38. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 39. Gelukkig onderweg naar God
 40. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 41. Gelukkig als God je roept
 42. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 43. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 44. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 45. Gelukkig is het land met God
 46. Gelukkig zonder bedrog
 47. Gelukkig vergeven
 48. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 49. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 50. God is geest
 51. God is geducht
 52. God is rechter
 53. God is zaligheid
 54. God is machtig
 55. God is een woning
 56. God is een verterend vuur
 57. God is licht
 58. God is alwetend
 59. God is almachtig
 60. God is heilig
 61. God is goed (2)
 62. God is rechtvaardig
 63. God is trouw
 64. God is goed
 65. God is geduldig
 66. God is genadig
 67. God is barmhartig
 68. God is... en blijft
 69. God is liefde
 70. God is...
 71. Van rust naar echte rust
 72. Zoek een eenzame plaats
 73. Dubbele belofte van rust
 74. Rust door de oude paden
 75. Rust door Gods trouw
 76. Najagen van wind of leven uit de rust
 77. Rust of onenigheid
 78. Maan je ziel tot rust
 79. Ongelovigen hebben meer rust
 80. Een man van rust
 81. Rust na boete en berouw
 82. In eenheid strijden voor rust
 83. Geen strijd meer
 84. Rust na de strijd
 85. Gun de schepping rust
 86. Gezamenlijke rust
 87. Verplichte rust
 88. God neemt rust
 89. Een vreemd altaar
 90. Niet iedereen is hetzelfde
 91. Over je laten lopen of niet?
 92. Hoe genadig ben jij?
 93. Gratis reclame?
 94. Er acht op geven
 95. Wenselijk gedrag
 96. Opnieuw beginnen?
 97. Spannende missie
 98. Even terug om te bemoedigen
 99. Aanbidding ontvangen
 100. Geloof om genezen te zijn

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu