Thema: Kracht van gebed

“Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.” (Handelingen 12:5)

Wat een machtig wapen is ons gebed, dat is wel duidelijk geworden. Er is wel iets dat natuurlijk lastig is bij gebed: Je weet nooit precies wat er gebeurt op ons gebed. We hebben het er over gehad dat er vertrouwen in God voor nodig is, geloven dat je als kind van de Vader aanklopt bij Hem, maar er speelt nog wel iets mee. Soms komt een verhoring misschien zelfs bijna als een verrassing. Soms bidden we om onmogelijke dingen, maar omdat bij God alles mogelijk is, bidden we er wel voor. En wat dan als God werkelijk ingrijpt? En dan ook nog een op een manier dat onze voorstellingen te boven gaat?

Thema: Kracht van gebed

“Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” (Efeze 6:18)

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. (1 Timotheüs 2:1 en 2)

Ben je ondertussen al een beetje warmgelopen voor je gebedsbediening? Gebed is niet iets voor mensen die verder niets meer kunnen betekenen, jouw gebed is een bediening waardoor God wil werken en daarom is het zo belangrijk dat ons gebed serieus hoog op de agenda staat. Dat dit lastig is, is niet vreemd, want de vijand weet als wij gaan bidden, dan verandert er echt iets. Jouw gebed zet echt iets in beweging. We zagen het al bij Abraham, Mozes en Job, maar nog meer bij Elia. Wat een gebed doet, overtreft onze verwachtingen. We geloven wel dat bij God alles mogelijk is, maar dat Hij ons gebed daarbij gebruikt, dat besef moet vaak nog veel dieper landen.

Thema: Kracht van gebed

"Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet! Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven, u en al wat van u is." (Genesis 20:7)

​Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u, en ga naar Mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat Mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal Ik aannemen, zodat Ik met u niet doe naar uw dwaasheid; want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job. (Job 42:8)

Wat is nu eigenlijk bidden als je dat bekijkt vanuit de geestelijke strijd? Dan blijkt dat gebed iets is waarbij jij en ik meewerken in Gods plan. God is en blijft soeverein en absoluut niet van ons afhankelijk, maar Hij kiest ervoor om het niet zonder ons te doen. Zeker in de geschiedenis bij Elia leek God al besloten te zijn om weer regen te geven, maar het gebeurde pas toen Elia daarvoor ging bidden. Ik neem je mee naar nog twee van die opmerkelijke momenten van gebed. Daaruit blijkt hoeveel jij en ik te bepalen hebben in wat God uitvoert.

Thema: Kracht van gebed

“Hij zei tegen zijn knecht: Klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei: Er is niets. Toen zei hij: Ga terug, zevenmaal.” (1 Koningen 18:43)

Als je even nadenkt over dat gebed van Mozes voor de farao, dan zou je het gevoel kunnen krijgen van: Als God hiervoor mijn gebeden wil gebruiken, dan wil ik liever het verschil maken bij andere mensen dan mijn vijanden. Die reactie is ook wel heel begrijpelijk en ik kan dat ook net zo voelen. Toch, als het over de kracht van gebed gaat, moet je er vooral ook naar kijken wat er tot stand komt door het gebed van een gelovige. Gebed is niet zomaar een paar woorden waarmee je bij God om een oplossing aanklopt, maar gebed is vooral een wapen in de strijd die om ons heen woedt. Dat zie je bij de farao heel goed, want Israël mocht niet vrijkomen. Je komt dit ook bij Elia op een bepaalde manier tegen.

Thema: Kracht van gebed

“Toen ging Mozes bij de farao weg, en hij bad vurig tot de HEERE. En de HEERE deed overeenkomstig het woord van Mozes, en de steekvliegen weken van de farao, van zijn dienaren en van zijn volk. Niet één bleef er over.” (Exodus 8:30 en 31)

Hoeveel kracht zou jij in je gebed willen hebben? Die vraag zou nog wel eens lastig kunnen worden als je deze vraag aanvult met de vraag waar je vooral meer kracht in je gebed wilt ontvangen? Met andere woorden, door welke gebeden zou jij echt het verschil willen maken? Is dat in je persoonlijke leven of bij de momenten dat je ergens voor bidt wat je zelf nodig hebt? Of gaat het om gebeden die je doet voor anderen? Ik zal op geen enkel manier een waardeoordeel geven over iets dat je voor jezelf vraagt. Ik denk alleen wel dat het goed is om erover na te denken hoe die verhouding eruit ziet. En waarom dit belangrijk is? Omdat, als je je Bijbel leest er heel veel gebeden zijn die alles met de ander te maken hebben. De psalmen zijn heel vaak persoonlijke gebeden en persoonlijke worstelingen met God, maar daarbuiten moet je eens opletten hoeveel er voor anderen gebeden wordt.

 1. Een aantal gebedsaanwijzingen van Jakobus
 2. Belijden (II)
 3. Belijden
 4. Voorwaarden voor verhoring
 5. Worstelen met God
 6. Helpt bidden echt?
 7. Gebed is een opdracht
 8. Gebed vraag ook prioriteit
 9. Intimiteit met je Vader
 10. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 11. Je hart delen met God
 12. Kracht van gebed - Introductie
 13. Beloofde toekomst
 14. Bied weerstand aan satan
 15. Laat je vernederen
 16. Hoe hoed je de kudde?
 17. Het oordeel begint bij het huis van God
 18. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 19. Genoeg als heiden geleefd
 20. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 21. Verantwoording afleggen
 22. Eensgezind
 23. Jij mag echt gezien worden
 24. Van slaafs naar onderdanig
 25. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 26. Lijden als genade
 27. Dat lastige gezag...
 28. Ongelovigen die God verheerlijken
 29. Bouw Zijn Koninkrijk
 30. Levende stenen
 31. Waar sta jij in je geloofsgroei
 32. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 33. Broederliefde
 34. Heiligheid, religie of relatie
 35. Veel meer uitzicht dan vroeger
 36. Wat een erfenis is jouw leven
 37. Verstrooid
 38. Jezus is werkelijke realiteit
 39. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 40. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 41. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 42. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 43. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 44. Leven na Pasen in gebrokenheid
 45. Jezus leeft en jij zult leven!
 46. Hij is en blijft Koning
 47. Weg met Jezus
 48. Gedegradeerd
 49. Erger dan een moordenaar
 50. Hij is een misdadiger!
 51. Wat mag het je kosten?
 52. Loop Jezus niet in de weg
 53. Niet herkend
 54. Loslaten van wat lief is
 55. Intense haat
 56. De weg niet weten
 57. Voor Jezus' voeten of volgen
 58. In verwarring
 59. Controle loslaten
 60. Zwijgen over Jezus uit angst
 61. Ondanks alle tekenen
 62. Messias en Zoon van de mensen
 63. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 64. Welke geur gun jij Jezus?
 65. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 66. Psalmen - Een rein hart
 67. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 68. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 69. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 70. Psalmen - Zonden tegen God
 71. Psalmen - Diep besef van berouw
 72. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 73. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 74. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 75. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 76. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 77. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 78. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 79. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 80. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 81. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 82. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 83. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 84. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 85. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 86. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 87. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 88. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 89. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 90. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 91. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 92. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 93. Uitstrekken of verstenen
 94. Terugkijken om vooruit te kunnen
 95. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 96. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 97. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 98. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 99. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 100. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Nehemia 11:1-3

1 De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden.
2 Het volk zegende alle mannen die zich vrijwillig aanboden om in Jeruzalem te wonen.
3 Dit zijn de hoofden van het gewest die in Jeruzalem woonden (in de steden van Juda woonden, ieder in zijn bezit, in hun steden: Israël, de priesters, de Levieten, de tempeldienaren en de nakomelingen van de slaven van Salomo).

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verdeling over het hele land

Thema: Bouwen is de opdracht

"De vorsten van het volk woonden in Jeruzalem, maar de rest van het volk wierp het lot om één op de tien van het volk naar voren te brengen om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen op de tien in de andere steden." (Nehemia 11:1)

Als je nu alle mensen met Joods bloed inschrijft in een register om er zo voor te zorgen dat Jeruzalem genoeg inwoners krijgt, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Dat is een vraag die je misschien zou vergeten, omdat ineens het Loofhuttenfeest en de verootmoediging van het volk er tussendoor kwam. Je zou ook kunnen zeggen: Als je alle christenen in Nederland vraag om in ene stad te gaan wonen, wat gebeurt er dan met de rest van het land? Ja, dat is een lastige vraag omdat wij daar nogal eens naar lijken te neigen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu