Thema: Vragen staat vrij

"Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan." (1 Korinthe 10:13)

Ongetwijfeld heb je de uitspraak ook al regelmatig gehoord dat God ons niet meer lijden geeft dan dat onze schouders kunnen dragen. Zeker als je de vraag van het lijden stelt, kan dit wel eens een antwoord zijn dat kan helpen. Maar wat nu als mensen toch bezwijken onder het lijden. Ik weet van mensen die zelfs een eind aan hun leven maakten omdat ze het lijden niet meer aankonden. Ging die Bijbeltekst dan toch niet op? Ik denk dat ik je even een beetje moet ontnuchteren. De tekst die hiervoor gebruikt wordt komt uit 1 Korinthe 10.

Thema: Vragen staat vrij

"De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad." (Job 1:8)

Vragen staat vrij, maar op sommige vragen zijn misschien niet eens antwoorden. Het was een vraag die zomaar voorbij kwam. Soms heb je van die vragen die blijven hangen. Het was een hele eenvoudige vraag: “Waarom moet ik dìt nu ook nog meemaken”? Het was een vrouw die geen eenvoudig leven had gehad en nu op leeftijd was gekomen en deze vraag stelde omdat zij de tijd van corona erg moeilijk vond. Na de oorlog, twee keer een watersnood, TBC en nu dit. En toen die vraag: “Waarom moet ik dìt nu ook nog meemaken”? Dat is een vraag van iemand die veel heeft meegemaakt, maar het is ook die lastige vraag over het lijden.

Thema: Vragen staat vrij

“Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.” (Johannes 6:15)

Waarom bidden moeite kost? Omdat het iets is waarmee je direct midden in de geestelijke strijd staat en je geestelijk je in de hemelse gewesten bevindt. Dat was al wel een duidelijke conclusie. Bidden is dus in de eerste plaats niet moeilijk omdat je eerder je bed uit zou moeten komen. Je lost het niet op met een aantal religieuze regels. Dan klopt het met je verstand misschien wel mooi, maar is het navolgen van die regels dan bidden? Heel concreet wil ik nog wel een ander punt noemen. Wat maakt dat bidden zoveel moeite kost? Onze tijd waarin wij leven.

Serie: Vragen staat vrij

"... terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen." (Efeze 6:18)

Heb jij die ervaring ook dat je iedere keer je wel voorneemt om te bidden, maar het lijkt onmogelijk om het vol te houden. En als je dan regelmatig te horen krijgt dat stille tijd toch echt nodig is, begin je misschien jezelf wel eens de vraag te stellen of je geloof wel goed genoeg is. Nu ken ik mensen die heel veel structuur in hun stille tijd hebben, maar ik ken er meer die dat niet hebben. En zelfs de discipelen die met Jezus in Gethsemané waren en daar moesten bidden, vielen in slaap. Dat zegt wel iets over hoe moeilijk bidden soms kan zijn.

Thema: Op weg met Jezus

“Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.” (Lukas 9:62)

Aan een vers geploegde akker kun je zien wat de kwaliteit van een boer is. Dat is geen uitspraak van mijzelf, maar van iemand waar ik ooit mee samenwerkte en die zelf landbouwer was geweest. Ik merk dat als ik langs een akker rijd, dat ik nog steeds kijk of de voren of het gewas in strakke rechte lijnen staan. Je kunt je wel voorstellen als de boer tijdens het ploegen of poten met andere dingen bezig is dan met zijn werk dat er weinig overblijft van een strakke akker. Dat is net zoals iemand tijdens het rijden zit te bellen en je kunt dat zien als je er achter rijdt. Nu zijn dit helemaal geen nieuwe gedachten, het is zo Bijbels als dat je het maar kunt bedenken.

 1. Welke plaats wil jij?
 2. Mooier dan het is
 3. Als de kerk het niet kan
 4. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 5. Leven of sterven, sterven is leven
 6. Pinksteren: God keert alles om
 7. Wie is Jezus volgens jou?
 8. Het loopt uit
 9. Hoe graag zien de mensen jou?
 10. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 11. Preek, verjaag, genees
 12. Vergeten door Jezus
 13. Er is nog steeds strijd
 14. Laat de machten zwijgen
 15. Broer of zus van Jezus
 16. Het Evangelie is niet te verstoppen
 17. Vruchtdragen
 18. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 19. Klein maar groot
 20. Als je niets van God hoort
 21. Zelfs de dood...
 22. Op afstand genezen
 23. Bouw wijs
 24. Herhaling
 25. Alle macht in hemel en op aarde
 26. Vrees en blijdschap?
 27. Pasen begint met nog een aardbeving
 28. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 29. Heb jij een haan nodig?
 30. Ontferm U over ons
 31. Je bent geen zondaar meer!
 32. Laat je niet ontvoeren
 33. Laat je niet gek maken
 34. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 35. Ja, wonen in Uw huis
 36. God reageert als jij roept
 37. Als God zwijgt...
 38. Richt je op Jezus!
 39. Delen in de overwinning
 40. Van behagen naar welbehagen
 41. Lijden, maar niet zonder grens
 42. Hij zweeg
 43. Dwalende schapen
 44. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 45. Jezus is Leven!
 46. Een vreemde Koning
 47. Leven in de dood
 48. Bomen en vruchten
 49. Stop met oordelen!
 50. Je vijanden liefhebben
 51. Het geheim van de zaligsprekingen
 52. Jij bent bewust geroepen!
 53. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 54. Oproep om te vasten
 55. Wil jij iedereen als collega?
 56. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 57. Wonderen en de wet
 58. Durf op een andere manier te vissen
 59. Kijk uit voor een Messiascomplex
 60. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 61. Doorzie de echte werkelijkheid
 62. Nu is het jaar van Gods vreugde
 63. Geef overal onderwijs
 64. Blijf uit het gesprek met satan!
 65. Op weg naar verzoeking
 66. Met welke Jezus wil jij op weg?
 67. Geloof is je levensstijl
 68. Wegbereider
 69. Toenemen in wijsheid, kennis en genade
 70. Zijn in de dingen van je Vader
 71. Durf je geloof te leven

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu