Lijden aan het lichaam van Christus

Thema: Kolossenzen

“Ik ben verheugd dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk.” (Kolossenzen 1:24 – HSV)

“Ik ben verheugd dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk.” (Kolossenzen 1:24 – NBV21)

Hoeveel strijd kost het iemand die leidinggeeft in de gemeente? Kan dat zelfs iets zijn dat op lijden lijkt? Na heel wat jaren in de kerk zal ik echt niet zeggen dat het allemaal rozengeur en maneschijn is. Het is soms ook echt wel eens minder leuk of soms maak je ook dingen mee die echt veel met je doen, maar om dan te zeggen dat het dienen in de gemeente lijden is, vind ik heel veel gezegd. Je zou bijna vergeten dat je met je neus bovenop Gods wonderen staat en je ook zo vaak echt mag genieten van Gods werk. Toch zegt Paulus dat hij lijdt voor de gemeente in Kolosse.

Van vervreemd naar heilig

Thema: Kolossenzen

“En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend.” (Kolossenzen 1:21 – HSV)

“Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind,” (Kolossenzen 1:21 – NBV21)

Stel je voor dat het Joodse volk Jezus als Messias had aangenomen? Wat zou dat dan betekend hebben voor de wereldgeschiedenis? Het is een vraag waar we nooit het antwoord op zullen krijgen, denk ik. Toch, lijkt het wel zo te zijn dat vanwege het ongeloof van het Joodse volk, de redding naar de heidenen is gegaan. Dat geeft dan altijd maar zo’n gevoel van: Was dit dan nodig, kon God het niet op een andere manier doen? Het voelt zo dubbel, omdat er dan iets negatiefs nodig lijkt te zijn voor iets goeds. Laten we proberen om maar weg te blijven uit al die gedachten van Gods onnavolgbare raad. Wat wel waar is, is dat we weten dat wij gewoon niet meer dan een stel heidenen zijn.

Volheid van verzoening

Thema: Kolossenzen

“Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.” (Kolossenzen 1:19 en 20 – HSV)

“In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.” (Kolossenzen 1:19 en 20 – NBV21)

Er is nog iets vreemds met die woorden die Paulus schrijft over het wonen van de hele volheid in Jezus. Het heeft de Vader behaagd dat de hele volheid in Hem zou wonen. Waar gaat dit eigenlijk over? Je kunt het snel even invullen met de volheid van God, maar bedoelt Paulus dat? Vooral omdat er nog een zin achteraan komt: ‘En dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou’. Als je even goed de tekst volgt blijkt dus dat de Vader, door Jezus, in Wie de hele volheid woont, alle dingen met Zichzelf wil verzoenen. De Vader wil iets dat Hij door Jezus doet. Dan zou je ook gelijk kunnen zeggen: “Okee, de Vader verlangt dus dat alles met Zichzelf verzoend wordt, dan is dat toch een soort ‘Alverzoening’”? Niet als je nog even verder leest als Paulus schrijft: ‘En nu heeft Hij ook jullie verzoend’. Dat valt dus niet gelijk met de verzoening door Jezus.

De gemeente en het Hoofd

Thema: Kolossenzen

“En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.” (Kolossenzen 1:18 – HSV)

“Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn.” (Kolossenzen 1:18 – NBV21)

Soms loop je tegen de discussie aan of de gemeente, nu wel echt een Bijbels begrip is. Soms hoor je mensen zeggen dat ze de kerk als gemeente niet nodig hebben, of dat ze kerk in zichzelf zijn. En af en toe, gewoon even eerlijk, zou je misschien ook wel eens willen dat die gemeente er niet hoefde te zijn. Omdat het in de gemeente ook niet altijd een hemel op aarde is. En zeker, ook dat gevoel is mij soms even niet vreemd. Als je jaren lang in de kerk werkt, dan loop je soms ook tegen teleurstellingen aan, waardoor je soms even klaar kunt zijn met de gemeente. Alleen blijft de vraag natuurlijk liggen of dat wel een optie is.

God kun je zien

Thema: Kolossenzen

“Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.” (Kolossenzen 1:15 – HSV)

“Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping.” (Kolossenzen 1:15 – NBV21)

Heb jij dat ook wel eens, dat je denkt: “Kon ik God maar eens zien”? Dat is geen vreemde gedachte. Ik merk heel vaak dat jongeren, die erg worstelen met hun geloof, heel vaak de opmerking maken dat ze God wel eens zouden willen zien, dat zou geloven zoveel makkelijker maken. En die gedachte begrijp ik ook echt wel. Het lijkt zoveel makkelijker als je God echt zou kunnen zien. Het lijkt wel alsof Paulus die vraag en opmerking vaker heeft gehoord. Wie is God, en hoe kun je God echt kennen? Dat zijn geen vragen van vroeger, maar nog steeds de vragen, ook van het nu. Paulus heeft een antwoord.

 1. Bekwaam gemaakt
 2. Daarom blijven we bidden
 3. Geloven vanwege de hoop
 4. Dankende bemoediging
 5. Gods gezag en gelovigen
 6. De Christus van de gemeente
 7. Heen en weer geslingerd
 8. Gehoorzaam ondanks de wind
 9. Ook aan jou onderworpen
 10. De wind is gehoorzaam
 11. De wind als test
 12. Jaag de wind niet na
 13. Wind maakt scheiding
 14. Als God de wind bestuurt
 15. Gods genadige wind
 16. Als God de wind gebruikt
 17. Door de wind
 18. Terugkeer in hoop
 19. Terugkeer naar hemels leven
 20. Bekering vanwege het Koninkrijk
 21. Terugkeer met heel het volk
 22. God bevestigt dat Hij wel wil
 23. God wil wel
 24. Terugkeren
 25. En nog is het einde niet
 26. Als een engel een boodschap brengt (4)
 27. Als een engel een boodschap brengt (3)
 28. Als een engel een boodschap brengt (2)
 29. Als een engel een boodschap brengt (1)
 30. Gelukkig met God
 31. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 32. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 33. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 34. Gelukkig in je werk
 35. Gelukkig in je gezin
 36. Gelukkig met je kinderen
 37. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 38. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 39. Gelukkig als je de HEER vreest
 40. Gelukkig als je recht doet
 41. Gelukkig als jij je laat leiden
 42. Gelukkig als je het geluid kent
 43. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 44. Gelukkig onderweg naar God
 45. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 46. Gelukkig als God je roept
 47. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 48. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 49. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 50. Gelukkig is het land met God
 51. Gelukkig zonder bedrog
 52. Gelukkig vergeven
 53. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 54. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 55. God is geest
 56. God is geducht
 57. God is rechter
 58. God is zaligheid
 59. God is machtig
 60. God is een woning
 61. God is een verterend vuur
 62. God is licht
 63. God is alwetend
 64. God is almachtig
 65. God is heilig
 66. God is goed (2)
 67. God is rechtvaardig
 68. God is trouw
 69. God is goed
 70. God is geduldig
 71. God is genadig
 72. God is barmhartig
 73. God is... en blijft
 74. God is liefde
 75. God is...
 76. Van rust naar echte rust
 77. Zoek een eenzame plaats
 78. Dubbele belofte van rust
 79. Rust door de oude paden
 80. Rust door Gods trouw
 81. Najagen van wind of leven uit de rust
 82. Rust of onenigheid
 83. Maan je ziel tot rust
 84. Ongelovigen hebben meer rust
 85. Een man van rust
 86. Rust na boete en berouw
 87. In eenheid strijden voor rust
 88. Geen strijd meer
 89. Rust na de strijd
 90. Gun de schepping rust
 91. Gezamenlijke rust
 92. Verplichte rust
 93. God neemt rust
 94. Een vreemd altaar
 95. Niet iedereen is hetzelfde
 96. Over je laten lopen of niet?
 97. Hoe genadig ben jij?
 98. Gratis reclame?
 99. Er acht op geven
 100. Wenselijk gedrag

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu