Thema: Vruchtdragen #4 – 22 juli 2020

“Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.” (Galaten 5:17)

Als Paulus ons iets wil leren over de vrucht van de Geest doet hij eerst nog even iets anders. Hij begint namelijk niet met de vrucht van de Geest, maar hij begint eerst nog even met de vrucht van het vlees. Dat voor Paulus de vrucht van het vlees haaks staat op de vrucht van de Geest is wel duidelijk. Het vlees levert namelijk die vruchten op die voortkomen uit de verkeerde wortel. Zodra je die vrucht in je leven herkent, dan weet je dus dat je gebruikmaakt van verkeerde levenssappen.

Thema: Vruchtdragen

"Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur." (Mattheüs 5:22)

Hoewel Jezus wel veel spreekt over vruchtdragen, maakt Hij het niet altijd heel erg concreet wat vruchtdragen nu eigenlijk is. Ja, Hij doet het wel, maar Hij maakt het niet helemaal duidelijk. Het blijft nog heel erg groot, zou je kunnen zeggen. Jezus zegt er vooral over dat vruchtdragen is dat je doet wat Hij en de Vader willen. Je bent een discipel van Jezus als je doet wat Hij wil. Zo is het wel duidelijk en dan kom je ook uiteindelijk misschien wel vooral uit op de Tora. Niet om iets mee te verdienen, maar als een vanzelfsprekende vrucht van de Geest in ons.

Thema: Vruchtdragen #2

"Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt."

Jezus zegt dat elke rank die in Hem geen vruchtdraagt werd weggenomen. Dat lijkt onmogelijk te kunnen kloppen, maar wees niet te snel met je reactie. Jezus weet echt wel wat Hij zegt. In Hem zijn en geen vruchtdragen. Er zijn uitleggers die zeggen dat dit over niet echte discipelen gaat, maar dat is lastig omdat Jezus hen wel ‘in Hem’ noemt. Als je naar het werkwoord kijkt dat vertaald is met ‘wegnemen’ of ‘afsnijden’, dan wordt het duidelijker. Het Griekse woord zou je ook met ‘opheffen’ of ‘optillen’ kunnen vertalen.

Thema: Vruchtdragen #1

“Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” (Johannes 15:2)

Waarom zou je een boomgaard planten als je niet de bedoeling hebt om vruchten te kweken? Aparte vraag, vind je niet? Ik zou het wel weten. Als ik dan bomen zou planten, maar ik zou geen vruchten willen, dan zou ik bomen planten met een mooie bladkleur. Of misschien zou ik een boom planten die mij schaduw geeft in de zomer. Hoe dan ook, als je een boomgaard plant, wil je appels, peren, pruimen of kersen. Een boom die je dat dan niet geeft, die haal je uit de boomgaard. Dat klinkt allemaal best wel logisch. Wat nu als je mensen op deze wereld zet met het doel dat ze leven zoals je bedoelt? Precies, dat heeft ook met vruchtdragen te maken. En wat dan als ze zo niet leven?

Thema: Vragen staat vrij

"want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne." (Hebreeën 4:10)

God heeft ervoor gekozen om op de zevende dag rust te scheppen. Wij hebben het altijd over zes dagen dat God schiep, maar Hij deed dat zeven dagen. De zevende dag schiep Hij rust en vervolgens heeft Hij die dag apart gezet. Je zou ook kunnen zeggen dat God die dag heeft toegewijd aan het scheppen van rust. Eigenlijk gaat de zevende scheppingsdag dus door en God trekt hem zelfs door in het verplichting dat ook wij rust zouden scheppen op iedere zevende dag. En zelfs daar blijft het niet bij. Elke zeven jaar moest het land ook een sabbatsjaar krijgen. En tenslotte is er ook nog het vijftigste jaar, na zeven keer zeven jaar. Dan is de rust nog groter en mag iedereen weer opnieuw beginnen.

 1. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 2. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 3. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 4. Heeft God alles al bepaald? (2)
 5. Heeft God alles al bepaald? (1)
 6. De vraag van de lijden (2)
 7. De vraag van het lijden
 8. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 9. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 10. Hoe strak is jouw akker?
 11. Welke plaats wil jij?
 12. Mooier dan het is
 13. Als de kerk het niet kan
 14. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 15. Leven of sterven, sterven is leven
 16. Pinksteren: God keert alles om
 17. Wie is Jezus volgens jou?
 18. Het loopt uit
 19. Hoe graag zien de mensen jou?
 20. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 21. Preek, verjaag, genees
 22. Vergeten door Jezus
 23. Er is nog steeds strijd
 24. Laat de machten zwijgen
 25. Broer of zus van Jezus
 26. Het Evangelie is niet te verstoppen
 27. Vruchtdragen
 28. Hoeveel mag Jezus je kosten?
 29. Klein maar groot
 30. Als je niets van God hoort
 31. Zelfs de dood...
 32. Op afstand genezen
 33. Bouw wijs
 34. Herhaling
 35. Alle macht in hemel en op aarde
 36. Vrees en blijdschap?
 37. Pasen begint met nog een aardbeving
 38. Het dodenrijk schudt op zijn grondvesten
 39. Heb jij een haan nodig?
 40. Ontferm U over ons
 41. Je bent geen zondaar meer!
 42. Laat je niet ontvoeren
 43. Laat je niet gek maken
 44. De hemel geeft vrede en de aarde zal zuiver zijn
 45. Ja, wonen in Uw huis
 46. God reageert als jij roept
 47. Als God zwijgt...
 48. Richt je op Jezus!
 49. Delen in de overwinning
 50. Van behagen naar welbehagen
 51. Lijden, maar niet zonder grens
 52. Hij zweeg
 53. Dwalende schapen
 54. Totaal herstel in de Naam van Jezus
 55. Jezus is Leven!
 56. Een vreemde Koning
 57. Leven in de dood
 58. Bomen en vruchten
 59. Stop met oordelen!
 60. Je vijanden liefhebben
 61. Het geheim van de zaligsprekingen
 62. Jij bent bewust geroepen!
 63. Jezus bepaalt de inhoud van de rustdag
 64. Oproep om te vasten
 65. Wil jij iedereen als collega?
 66. Wat heb jij over voor je vriendschappen?
 67. Wonderen en de wet
 68. Durf op een andere manier te vissen
 69. Kijk uit voor een Messiascomplex
 70. Spreek jij met Jezus over de zieken?
 71. Doorzie de echte werkelijkheid
 72. Nu is het jaar van Gods vreugde
 73. Geef overal onderwijs
 74. Blijf uit het gesprek met satan!
 75. Op weg naar verzoeking
 76. Met welke Jezus wil jij op weg?
 77. Geloof is je levensstijl
 78. Wegbereider
 79. Toenemen in wijsheid, kennis en genade
 80. Zijn in de dingen van je Vader
 81. Durf je geloof te leven

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Hebreeën 13:8-17

8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.
9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.
10. Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De les van de stad (2/3)

Thema: Luisteren met je ogen - #luisterenmetjeogen

“Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.” (Hebreeën 13:14)

Als wij een stad zien liggen, zoals je die in de bergen kan zien liggen, hebben wij daar onze gedachten bij. Zeker als de stad veel witte huizen heeft en de zon schijnt, dan schittert zo’n stad. Zeker als je op vakantie bent is het vooral het beeld van iets dat toeristisch is. Een stad, gewoon iets moois, even in de zo’n stadje wat eten of drinken en dan heb je het wel gezien. Maar eigenlijk is een stad maar iets vreemds. Daar kom je achter als je zo op een berghelling staat en naar een stad kijkt en even je gedachten laat gaan naar de stad in de tijd van de Bijbel.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu