Hemels leven

Thema: Kolossenzen

“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.” (Kolossenzen 3:1 – HSV)

“Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.” (Kolossenzen 3:1 – NBV21)

Hoe hemels ziet jouw leven eruit? Is dat het leven waar je naar verlangt en is dat het leven waar je op gericht bent? Het zou kunnen dat deze vragen je in verwarring brengen, vooral omdat je leven op aarde maar al te vaak veel aardser is dan dat je graag zou willen. Het is daarom ook niet voor niets dat Paulus je opwekt om anders te denken dan je gewend bent. Hij roept je op om de dingen te zoeken die boven zijn. Dat staat natuurlijk haaks op waar hij in hoofdstuk 2 mee afsloot.

Verlies je niet in de schaduwen

Thema: Kolossenzen

“Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.” (Kolossenzen 2:17 – HSV)

“Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is van Christus.” (Kolossenzen 2:17 – NBV21)

Als je een klein beetje begint te begrijpen wat de achtergrond is van opmerkingen die Paulus maakt, dan moet je wel tot de conclusie komen dat er dwaalleraren in Kolosse zijn geweest die er echt een gigantische puinhoop van hebben proberen te maken. Tegelijk, als je het goed analyseert, merk je dat die dwaalleer van die tijd helemaal nog niet weg is. Het is ook wel een beetje lastig om echt heel erg precies te zeggen wat er nu wel en niet speelde. Het zou ook zomaar kunnen dat je zelf een beetje weerstand kunt krijgen tegen de opmerkingen van Paulus, omdat ook voor ons sommige tradities echt heel erg belangrijk zijn geworden. Tradities die boven het Woord komen te staan, zijn misschien wel de lastigste thema’s in de kerk om te bespreken.

Als je goed leest merk je dat Paulus vanaf vers 16 begint om een paar punten op te sommen waar de dwaalleraren mee bezig waren. Er speelde van alles rond de spijswetten, de feestdagen en de sabbat. Daarnaast speelde er ook iets met engelenverering, die een soort tussenpersonen waren om tot God te naderen en een soort nederigheid die heel anders is dan de nederigheid als de vrucht van de Geest. Bij die laatste dingen is het eigenlijk heel erg duidelijk dat dit menselijke bepalingen zijn, of zelf nog erger, afgoderij. Bij die eerste dingen is dat helemaal nog niet zo duidelijk. De zin die dan volgt is wel even lastig om te begrijpen. Wat bedoelt Paulus dan met de schaduw van de toekomende dingen?

Als je naar de eerste paar woorden kijkt, gaat dat duidelijk om de wetgeving van het Oude Testament. Daarover mag niemand je veroordelen. Dus als jij als heidenen vlees eet wat een Israëliet niet mocht eten, dan mag je daar niet over veroordeeld worden. Je kunt dus ook als christen niet zeggen: “Je mag geen varkensvlees eten, omdat God dit heeft verboden”. Maar ook de manier van het houden van feestdagen zoals die golden in het Oude Testament, daar zit geen enkele verplichting aan. Ik merk dat het in sommige kringen een vorm begint te worden om de feesten van het Oude Testament te vieren. Even los van de vraag of dit nu alleen gold voor Israël of voor iedereen, maar Paulus duidelijk dat je hierover nooit een oordeel over elkaar mag hebben als iemand die niet doet. Het zijn allemaal schaduwen van de toekomende dingen.

De vraag is wat dat dan zijn? De verwarring ontstaat omdat Paulus lijkt te spreken in de toekomst. De spijswetten, feesten en de sabbat wijzen dan op iets in de toekomst. Dat bedoelt hij niet te zeggen. De uitspraak ‘schaduw van de toekomende dingen’ is een uitspraak vanuit het Oude Testament. Het gaat niet om dingen die nog zullen komen, maar het is dezelfde uitspraak als dat wij nu zeggen dat de offerdienst van het Oude Testament een afschaduwing is van Christus. Die toekomende dingen liggen dus niet in de toekomt, maar zijn al vervuld in Christus, alleen is de uitspraak zo gebleven zoals deze was in het spraakgebruik van toen.

Het draait niet om wat men onder de oude bedeling, de schaduw van de toekomende dingen noemt, het gaat om het Lichaam van Christus. Wat dus eerst een afspiegeling was van wat nog zou komen, is nu al gekomen en wat gekomen is, is het Lichaam van Christus. Daar moet het nu om draaien omdat de schaduwen niet meer nodig zijn, omdat het licht is gekomen. Die schaduw is wel een afbeelding van wat de persoon is, maar het is niet de persoon die het is. Christus is de Persoon en voordat Hij kwam kon je alleen de schaduw van Jezus zien, maar dat is nu niet meer. Daarmee is ook gelijk duidelijk dat die schaduwtekenen niet meer van belang zijn. De spijswetten en de manier van feestvieren, wat allemaal verwees naar Jezus, dat is niet meer nodig. Waarom zou je je verdiepen in de schaduw, terwijl de echte Persoon er is? Dat zou toch de omgekeerde wereld zijn. Je bent toch ook niet blij met iemands schaduw, terwijl de persoon van wie die schaduw is, naast je staat?

Dan merk je wel dat wij er soms ook nog heel veel dingen bij kunnen halen, wat echt zou moeten, terwijl als je het goed bekijkt, je tot de conclusie moet komen dat dit niet is wat het Lichaam leert door het Hoofd. Verbonden met het Hoofd, zal het hele Lichaam uiteindelijk echt leven, zonder nog schaduwen nodig te hebben. Groei niet vanuit de schaduw, maar vanuit Jezus Zelf. Laat je niet afleiden of misleiden, laat het Hoofd bepalend zijn en niet de tijdelijke hulpmiddelen die er waren tot Jezus kwam. En misschien zet dat de sabbat dan dus ook in een ander licht. Sabbat is het symbool van rust, terwijl uiteindelijk Jezus je rustpunt moet zijn. Welke doorwerking heeft dat op de rustdag? Niet dat we geen rustdag meer nodig hebben, maar het karakter verandert omdat je juist je rust vanuit Jezus ontvangt.

Gebed: Heer, dank U dat er tekenen zijn geweest die iets van U lieten zien, het geeft ons nu nog steeds bepaalde inzichten, maar het is niet meer de maat, omdat U er nu Zelf bent, U bent ons Hoofd en wij Uw Lichaam.

Besneden en gedoopt

Thema: Kolossenzen

“En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven.” (Kolossenzen 2:13 – HSV)

“U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold.” (Kolossenzen 2:13 – NBV21)

Volmaakt in Christus, dat ben je en toch blijkt er dan nog meer aan de hand te zijn in de gemeente van Kolosse. Tegelijk stopt het ook niet voor ons als we in Christus volmaakt zijn. Je zou dan namelijk heel eenvoudig de vraag kunnen stellen of dat volmaakt zijn dan alleen een geestelijk volmaakt zijn is. Dan zou je eigenlijk zeggen dat je deelt in de volheid van God die in Christus is, maar maakt het niet zo veel uit op welke manier je dan leeft. Paulus gaat eigenlijk in het volgende stukje daar gelijk op in. En kennelijk was er ook weer een discussie over de besnijdenis en over de doop. Een thema dat door alle eeuwen kerkgeschiedenis heen altijd een discussie lijkt te zijn geweest.

Volmaakt in Hem

Thema: Kolossenzen

“En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.” (Kolossenzen 2:10 – HSV)

“En in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld.” (Kolossenzen 2:10 – NBV21)

Als je de brief aan de gemeente in Kolosse leest, dan valt het nog niet mee om Paulus echt en goed te begrijpen. Zeker niet omdat ook de context van die gemeente wel een behoorlijke rol van betekenis speelt. Paulus is natuurlijk geen brief gaan schrijven omdat daar geen reden toe zou zijn. Hij heeft de brief ook niet geschreven om alleen zijn dankbaarheid te uiten aan deze gemeente. Er is natuurlijk wel echt iets aan de hand, waardoor er een reden is om een brief te schrijven. Een van die dingen is dat waar de gemeente het lastig mee had: Filosofen die allerlei vage theorieën verkondigden.

Laat je niet gek maken

Thema: Kolossenzen

“En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.” (Kolossenzen 2:4 – HSV)

“Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.” (Kolossenzen 2:4 – NBV21)

Hoe goed ben jij in redeneren? Als je deze vraag aan mij zou stellen, dan zou ik zeggen: “Behoorlijk goed, denk ik. Als ik ga redeneren en beredeneren, merk ik maar als te vaak dat ik mensen daarin meekrijg”. Nu is redeneren niet altijd verkeerd. Soms is dat ook gewoon nodig. Het wordt gevaarlijker op het moment dat je op theologisch gebied alles wilt beredeneren. De periode in mijn theologiestudie op de universiteit, vond ik een hele moeilijke tijd, omdat er daar echt docenten waren die konden zo goed alles beredeneren (en dan vooral dat delen van Gods Woord niet waar waren), dat het heel lastig was om er een speld tussen te krijgen. En dan wordt geloven, wat lang niet altijd te beredeneren is, er niet makkelijker op. En ik denk dat we allemaal van die beredeneringen kennen waarvan we weten dat het niet klopt, maar je kunt het toch lastig weerleggen.

 1. Lijden aan het lichaam van Christus
 2. Van vervreemd naar heilig
 3. Volheid van verzoening
 4. De gemeente en het Hoofd
 5. God kun je zien
 6. Bekwaam gemaakt
 7. Daarom blijven we bidden
 8. Geloven vanwege de hoop
 9. Dankende bemoediging
 10. Gods gezag en gelovigen
 11. De Christus van de gemeente
 12. Heen en weer geslingerd
 13. Gehoorzaam ondanks de wind
 14. Ook aan jou onderworpen
 15. De wind is gehoorzaam
 16. De wind als test
 17. Jaag de wind niet na
 18. Wind maakt scheiding
 19. Als God de wind bestuurt
 20. Gods genadige wind
 21. Als God de wind gebruikt
 22. Door de wind
 23. Terugkeer in hoop
 24. Terugkeer naar hemels leven
 25. Bekering vanwege het Koninkrijk
 26. Terugkeer met heel het volk
 27. God bevestigt dat Hij wel wil
 28. God wil wel
 29. Terugkeren
 30. En nog is het einde niet
 31. Als een engel een boodschap brengt (4)
 32. Als een engel een boodschap brengt (3)
 33. Als een engel een boodschap brengt (2)
 34. Als een engel een boodschap brengt (1)
 35. Gelukkig met God
 36. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 37. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 38. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 39. Gelukkig in je werk
 40. Gelukkig in je gezin
 41. Gelukkig met je kinderen
 42. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 43. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 44. Gelukkig als je de HEER vreest
 45. Gelukkig als je recht doet
 46. Gelukkig als jij je laat leiden
 47. Gelukkig als je het geluid kent
 48. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 49. Gelukkig onderweg naar God
 50. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 51. Gelukkig als God je roept
 52. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 53. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 54. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 55. Gelukkig is het land met God
 56. Gelukkig zonder bedrog
 57. Gelukkig vergeven
 58. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 59. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 60. God is geest
 61. God is geducht
 62. God is rechter
 63. God is zaligheid
 64. God is machtig
 65. God is een woning
 66. God is een verterend vuur
 67. God is licht
 68. God is alwetend
 69. God is almachtig
 70. God is heilig
 71. God is goed (2)
 72. God is rechtvaardig
 73. God is trouw
 74. God is goed
 75. God is geduldig
 76. God is genadig
 77. God is barmhartig
 78. God is... en blijft
 79. God is liefde
 80. God is...
 81. Van rust naar echte rust
 82. Zoek een eenzame plaats
 83. Dubbele belofte van rust
 84. Rust door de oude paden
 85. Rust door Gods trouw
 86. Najagen van wind of leven uit de rust
 87. Rust of onenigheid
 88. Maan je ziel tot rust
 89. Ongelovigen hebben meer rust
 90. Een man van rust
 91. Rust na boete en berouw
 92. In eenheid strijden voor rust
 93. Geen strijd meer
 94. Rust na de strijd
 95. Gun de schepping rust
 96. Gezamenlijke rust
 97. Verplichte rust
 98. God neemt rust
 99. Een vreemd altaar
 100. Niet iedereen is hetzelfde

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu