Bekleed je met liefde

Thema: Kolossenzen

“En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.” (Kolossenzen 3:15 – HSV)

“En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.” (Kolossenzen 3:14 – NBV21)

Wat is je belangrijkste kledingstuk? Ik denk dat die vraag heel lastig is, want er zijn meerdere kledingstukken die je echt niet kunt missen. Dus om op deze vraag een goed antwoord te kunnen geven, zou nog wel eens behoorlijk onmogelijk kunnen zijn. In ieder geval is het voor Paulus niet belangrijk dat je letterlijk antwoord geeft op deze vraag. Er is wel een andere vraag die Paulus je laat beantwoorden: “Wat is je belangrijkste kledingstuk?” Nee, Paulus bedoelt natuurlijk niet je echte kleding. Paulus was in vers 9 al begonnen met het beeld van kleding. Aan de ene kant het afleggen van kleding in de zin alles wat je oude mens is en aan de andere kant het aantrekken van de nieuwe mens.

Zoals Christus jou heeft vergeven

Thema: Kolossenzen

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.” (Kolossenzen 3:13 – HSV)

“Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.” (Kolossenzen 3:13 – NBV21)

Hoe lastig is vergeven? Dat hangt er misschien vanaf wat je is aangedaan. Ondanks dat, is de ervaring dat vergeven maar als te vaak lastig is. Meestal is het een proces dat ergens is begonnen met een keus. Als Paulus het heeft over dat we ons moeten bekleden, als uitverkorenen van God met ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld, dan kun je dat nog wel gewoon zo goed mogelijk proberen te doen. Elkaar verdragen is al een niveau lasrtiger. En dan komt dat vergeven van elkaar.

Trek je juiste kleren aan

Thema: Kolossenzen

“Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.” (Kolossenzen 3:12 – HSV)

“Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.” (Kolossenzen 3:12 – NBV21)

Hoe belangrijk is kleding voor jou? Ja natuurlijk, je hebt kleding nodig en je mag er ook echt wel goed uitzien, ook als het over kleding gaat. Aangezien wij vier meiden hebben, zul je wel begrijpen dat het thema ‘kleding’ lang niet altijd stilletjes voorbij is gegaan. Al moet ik ook zeggen dat het niet alleen bij meiden een grote rol kan spelen. Naast het doden van de leden die op de aardse zijn, gebruikt Paulus ook nog het beeld van kleding om duidelijk te maken hoe dat zit met het verschil tussen de dingen die op de aarde en de die van Boven zijn.

Je leden op de aarde

Thema: Kolossenzen

“Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.” (Kolossenzen 3:5 – HSV)

“Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –" (Kolossenzen 3:5 – NBV21)

Je hebt van die momenten dat als je Bijbel zit te lezen dat je ineens ontdekt dat je weer een nieuw verband hebt gevonden. Zeker als je de brieven van Paulus leest, kom je doorlopend van die verbanden tegen. Soms merk ik dan dat ik sommige dingen gewoon heb aangenomen, zonder echt te beseffen wat er staat, soms omdat je dat niet nodig hebt om toch te doen wat er staat. Misschien spreek ik nu een beetje wartaal voor je, dus ik zal het uitleggen. Paulus schrijft in het vervolg aan de gemeente van Kolosse, nadat hij heeft gezegd dat wij met Christus zijn opgewekt, dat we onze leden op aarde moeten doden. Vervolgens komen er een aantal woorden waarmee gelijk duidelijk wordt wat hij bedoelt.

Verborgen in God

Thema: Kolossenzen

“Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.” (Kolossenzen 3:3 – HSV)

“U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.”(Kolossenzen 3:3 – NBV21)

Wat is eigenlijk je leven? Die vraag is eigenlijk wel heel erg lastig, zeker als je probeert met alles wat je hebt, je vast te houden aan dit leven. Nu hoop ik natuurlijk dat je gelijk zegt: “Theo, natuurlijk doe ik dat niet, want ik leef niet voor dit leven hier op aarde”. Toch, even eerlijk, denk ik dat we er allemaal vaak genoeg last van hebben dat we toch wel erg gehecht zijn aan ons leven op aarde. Natuurlijk zijn er momenten van verlangen, maar met alles om ons heen aan vrienden, familie en noem maar op, is het vaak genoeg ook echt goed op aarde. Toch kan juist dat het soms heel erg lastig maken.

 1. Hemels leven
 2. Verlies je niet in de schaduwen
 3. Besneden en gedoopt
 4. Volmaakt in Hem
 5. Laat je niet gek maken
 6. Lijden aan het lichaam van Christus
 7. Van vervreemd naar heilig
 8. Volheid van verzoening
 9. De gemeente en het Hoofd
 10. God kun je zien
 11. Bekwaam gemaakt
 12. Daarom blijven we bidden
 13. Geloven vanwege de hoop
 14. Dankende bemoediging
 15. Gods gezag en gelovigen
 16. De Christus van de gemeente
 17. Heen en weer geslingerd
 18. Gehoorzaam ondanks de wind
 19. Ook aan jou onderworpen
 20. De wind is gehoorzaam
 21. De wind als test
 22. Jaag de wind niet na
 23. Wind maakt scheiding
 24. Als God de wind bestuurt
 25. Gods genadige wind
 26. Als God de wind gebruikt
 27. Door de wind
 28. Terugkeer in hoop
 29. Terugkeer naar hemels leven
 30. Bekering vanwege het Koninkrijk
 31. Terugkeer met heel het volk
 32. God bevestigt dat Hij wel wil
 33. God wil wel
 34. Terugkeren
 35. En nog is het einde niet
 36. Als een engel een boodschap brengt (4)
 37. Als een engel een boodschap brengt (3)
 38. Als een engel een boodschap brengt (2)
 39. Als een engel een boodschap brengt (1)
 40. Gelukkig met God
 41. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 42. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 43. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 44. Gelukkig in je werk
 45. Gelukkig in je gezin
 46. Gelukkig met je kinderen
 47. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 48. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 49. Gelukkig als je de HEER vreest
 50. Gelukkig als je recht doet
 51. Gelukkig als jij je laat leiden
 52. Gelukkig als je het geluid kent
 53. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 54. Gelukkig onderweg naar God
 55. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 56. Gelukkig als God je roept
 57. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 58. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 59. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 60. Gelukkig is het land met God
 61. Gelukkig zonder bedrog
 62. Gelukkig vergeven
 63. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 64. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 65. God is geest
 66. God is geducht
 67. God is rechter
 68. God is zaligheid
 69. God is machtig
 70. God is een woning
 71. God is een verterend vuur
 72. God is licht
 73. God is alwetend
 74. God is almachtig
 75. God is heilig
 76. God is goed (2)
 77. God is rechtvaardig
 78. God is trouw
 79. God is goed
 80. God is geduldig
 81. God is genadig
 82. God is barmhartig
 83. God is... en blijft
 84. God is liefde
 85. God is...
 86. Van rust naar echte rust
 87. Zoek een eenzame plaats
 88. Dubbele belofte van rust
 89. Rust door de oude paden
 90. Rust door Gods trouw
 91. Najagen van wind of leven uit de rust
 92. Rust of onenigheid
 93. Maan je ziel tot rust
 94. Ongelovigen hebben meer rust
 95. Een man van rust
 96. Rust na boete en berouw
 97. In eenheid strijden voor rust
 98. Geen strijd meer
 99. Rust na de strijd
 100. Gun de schepping rust

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu