Thema: Bouwen is de opdracht

"Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken." (Nehemia 4:6)

Ken jij dat gevoel dat je op zondag in de kerk was, of je was op een conferentie en het was zo heerlijk om daar te zijn. Je merkte dat je één was met elkaar en je had echt het gevoel van samen bouwen aan Gods Koninkrijk. Het voelde echt schouder aan schouder. Maar je weet het: Dit moet niet stoppen, maar zo moeten we met elkaar, ook na zo'n dag blijven bouwen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar tijdens zulke moment neem ik mijzelf ook altijd een heleboel voor, komen er dromen naar boven waar je echt iets mee wil doen. Maar dan, dan komt er iets tussen, zodra je weer midden in de realiteit staat. En wat er dan tussenkomt? Niet zozeer je agenda, maar misschien wel dieper: De vijand probeert het werk waarmee je met elkaar bezig was te verstoren en misschien is zijn eerste pijl wel dat hij je probeert te ontmoedigen.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Daarnaast waren de mannen van..." (Nehemia 3:2a e.v.)

We hebben het vorige keer gehad over de plaats waar je een muur bouwt en wat er gebeurt als je de muur om de tempel, de kerk of je hart bouwt, in plaats van rondom de stad of je leven. Als het nu om de muur van je leven gaat, zou je kunnen zeggen dat je de geestelijke wapenrusting als uitgangspunt kunt hanteren als muur rondom je leven. Laat het in ieder geval geen angst zijn waarmee je een muur bouwt. Eigenlijk staat een muur van angst altijd om je hart en niet om je leven. Maar als je breder kijkt naar de stad waar Nehemia een muur om bouwt, dan vallen er nog een paar dingen op. Dat wat dan opvalt kun je ook doortrekken naar onze samenleving. Bouw geen muur om de kerk, maar om de samenleving. Zodra je een muur om de kerk bouwt, bouw je ook muren uit angst. Het zijn muren die voortkomen uit angst dat er iets van buiten de kerk kapot zal maken. Religieuze muren zijn dan altijd het gevolg. Eigenlijk hebben de Farizeeën die ook altijd gedaan. De wetten die ze erbij hebben gemaakt, moesten er voor zorgen dat de wet niet werd aangetast en dat de tempeldienst niet werd aangetast, maar omdat angst altijd naar binnen slaat is het tegenovergestelde juist gebeurd. Nehemia bouwt een muur om de stad.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Toen stonden Eljasib, de hogepriester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de Schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de Honderdtoren heiligden ze hem, tot aan de Hananeëltoren." (Nehemia 3:1)

Nehemia staat op in geloof, maar ook op in autoriteit. Geen enkele vijand heeft nu meer iets te zeggen, want als ze in Gods Naam gaan bouwen, dan moet elke vijand zwijgen. Het is hele duidelijke taal geweest en kennelijk zijn Sanballat en Tobia gaan zwijgen. De impact van Nehemia's geloof en woorden was enorm. En dan begint de herbouw van de muur. Er moet een muur van bescherming om de stad komen. Als Jeruzalem weer de stad van God moet worden, dan is er bescherming nodig. Zonder muren kan het niet. Toch is er wel iets bijzonders te zien in dat herstelwerk. En ik denk dat je de herbouw van de muur van Jeruzalem ook als een geestelijk principe kunt zien op jouw eigen geestelijke niveau en op macroniveau. Als we verlangen naar een samenleving waarin God het echt voor het zeggen heeft en waarin we onder Zijn zegen kunnen leven, dan is er een bescherming nodig.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem." (Nehemia 2:20)

Welke ervaring heb jij met tegenstand als het om het Koninkrijk van God gaat? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik op allerlei manieren wel tegenstand heb ervaren. Soms herken je het ook gewoon direct en weet je: dit is onderdeel van de strijd die uiteindelijk Gods strijd is en niet de onze. Maar je zit er op die momenten wel gewoon helemaal middenin. Hoe reageer je en waar reageer je op? Nehemia komt ook strijd en tegenstand tegen, natuurlijk. Als je de stad rondom de tempel wilt gaan herbouwen, dan zit er een verzameling van machten niet op te wachten dat je daaraan gaat beginnen. Dan kunnen er koningen zijn die je toestemming hebben gegeven, maar als je op aarde gaat bouwen aan iets van de God van de hemel, dan weet je dat dit niet zonder slag of stoot gaat. En wees eerlijk, als eeuwen later Jezus op aarde is, wordt er bij Hem ook alles aan gedaan om Zijn missie te doen mislukken.

Thema: Bouwen is de opdracht

"Toen stond ik ‘s nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij, dan het dier waarop ik reed." (Nehemia 2:12)

Wat doe je als je Gods stem hebt gehoord en je komt tegenstand tegen? Of als je de ervaring hebt dat God met je is geweest en je zet de volgende stap en je ervaart tegenstand? Ik weet niet wat jij er soms van meemaakt, maar ik maak het nogal eens mee dat mensen tegen mij zeggen: "God heeft dit of dat tegen mij gezegd." Als je al wat langer meeleest met 'Tijd met God' dan weet je dat ik vaak zeg dat je voorzichtig moet zijn met uitspraken zoals: "Zo zegt de Heer..." De vraag is in de eerste plaats of 'de Heer' echt iets heeft gezegd en het tweede wat er gebeurt door zo te reageren is dat je voor de ander elke mogelijkheid op gesprek afsluit. Eigenlijk kunnen er nog maar twee dingen gebeuren: Of je gooit een deur in het slot en er ontstaat weerstand, of mensen volgen zonder verder na te denken en je bent elke vorm van correctie kwijt. Kijk eens wat Nehemia doet om mensen erbij te krijgen.

 1. Tegenstand
 2. Door Gods goede hand
 3. Wie ziet jouw verdriet?
 4. Inkeer en belofte
 5. Bouwen als zelfs de fundamenten kapot zijn
 6. Tempel en stad
 7. Het laatste gebed
 8. Reukwerk voor God
 9. Verloekingen
 10. Leiding vragen
 11. Afgestemd op God
 12. Breng je God op andere gedachten?
 13. Indrukken om voor te bidden
 14. Bidden tegen beter weten in
 15. Aanvalswapen
 16. Bidden voor de ander
 17. Gebed is strijd
 18. Bidden voor je vijand
 19. Een aantal gebedsaanwijzingen van Jakobus
 20. Belijden (II)
 21. Belijden
 22. Voorwaarden voor verhoring
 23. Worstelen met God
 24. Helpt bidden echt?
 25. Gebed is een opdracht
 26. Gebed vraag ook prioriteit
 27. Intimiteit met je Vader
 28. God aanroepen als je niets van Hem ervaart
 29. Je hart delen met God
 30. Kracht van gebed - Introductie
 31. Beloofde toekomst
 32. Bied weerstand aan satan
 33. Laat je vernederen
 34. Hoe hoed je de kudde?
 35. Het oordeel begint bij het huis van God
 36. Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest
 37. Genoeg als heiden geleefd
 38. Jezus heeft gepreekt tegen de ongehoorzame geesten
 39. Verantwoording afleggen
 40. Eensgezind
 41. Jij mag echt gezien worden
 42. Van slaafs naar onderdanig
 43. Welke ruimte krijgt de Heilige Geest?
 44. Lijden als genade
 45. Dat lastige gezag...
 46. Ongelovigen die God verheerlijken
 47. Bouw Zijn Koninkrijk
 48. Levende stenen
 49. Waar sta jij in je geloofsgroei
 50. Je leeft eeuwig en bent gereinigd
 51. Broederliefde
 52. Heiligheid, religie of relatie
 53. Veel meer uitzicht dan vroeger
 54. Wat een erfenis is jouw leven
 55. Verstrooid
 56. Jezus is werkelijke realiteit
 57. Pasen als levend bewijs in je innerlijke mens
 58. Pasen als belofte van het nieuwe leven
 59. Leven na Pasen in gebrokenheid (IV)
 60. Leven na Pasen in gebrokenheid (III)
 61. Leven na Pasen in gebrokenheid (II)
 62. Leven na Pasen in gebrokenheid
 63. Jezus leeft en jij zult leven!
 64. Hij is en blijft Koning
 65. Weg met Jezus
 66. Gedegradeerd
 67. Erger dan een moordenaar
 68. Hij is een misdadiger!
 69. Wat mag het je kosten?
 70. Loop Jezus niet in de weg
 71. Niet herkend
 72. Loslaten van wat lief is
 73. Intense haat
 74. De weg niet weten
 75. Voor Jezus' voeten of volgen
 76. In verwarring
 77. Controle loslaten
 78. Zwijgen over Jezus uit angst
 79. Ondanks alle tekenen
 80. Messias en Zoon van de mensen
 81. Jezus als koning van jouw dromen door tunnelvisie
 82. Welke geur gun jij Jezus?
 83. Emotioneel lijden - Afwijzing in de tempel
 84. Psalmen - Een rein hart
 85. Psalmen - Verbrijzelde beenderen
 86. Psalmen - Zonde als melaatsheid
 87. Psalmen - Zonden van generatie op generatie
 88. Psalmen - Zonden tegen God
 89. Psalmen - Diep besef van berouw
 90. Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht
 91. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 92. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 93. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 94. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 95. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 96. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 97. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 98. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 99. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 100. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 




Nehemia 13:1-9

1  Op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. Daarin werd voorgeschreven bevonden dat een Ammoniet of een Moabiet tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen,
2  omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoetgekomen waren, en men Bileam tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken; onze God had de vloek echter veranderd in zegen.
3  Het gebeurde, toen zij de wet hoorden, dat zij alle mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël.
4  Hiervóór had Eljasib, de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God, en die verwant was aan Tobia,
5  een grote kamer voor hem gemaakt; daar brachten zij vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie-overeenkomstig het gebod voor de Levieten, de zangers en de poortwachters-en het hefoffer voor de priesters.
6  Toen dit alles plaatsvond was ik niet in Jeruzalem, want in het tweeëndertigste jaar van Arthahsasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen, maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning.
7  Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eljasib ten behoeve van Tobia gedaan had, door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God.
8  Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen;daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten.
9  Ik zei dat ze de kamers moesten reinigen, en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen, met het graanoffer en de wierook.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Via de achterdeur toch naar binnen

Thema: Bouwen is de opdracht

"Vóór dezen tijd nu had de priester Eljasib, die gesteld was over de kamers aan het huis onzes Gods, een bloedverwant van Tobía, voor dezen een grote kamer gemaakt," (Nehemia 13:4)

Als je denkt dat je alles hebt gehad, dan heb je het mis. Het lijkt aan het einde van hoofdstuk 12 dat alles op orde is en zelfs de hele eredienst is weer geregeld. Maar als je denkt dat de vijand, die er alles aan gelegen is om de boel kapot te krijgen, verdwenen is, dan zit je er naast. Zoals hier bij Nehemia, zo is het geestelijk ook. Al eerder zeiden we dat de geest achter de strijd gewoon dezelfde geest is als waar wij doorlopend tegen strijden. De vijand laat zich wel in de kaart kijken en als het hele boek van Nehemia vol zit met principes die tegelijk ook geestelijke principes zijn, dan krijgen we ook hier nog een lesje 'techniek van de vijand'. En uiteindelijk spitst elke strijd zich toe op Licht en duisternis.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu