Thema: Filippenzen

“Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.” (Filippenzen 1: 18)

Maakt het wat uit hoe er gepreekt wordt? Mijn eerste reactie is, bijna logisch als voorganger: “Ja natuurlijk maakt dat wat uit”. Maar als je leest wat Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi dan kom je er achter dat dit Paulus niet veel lijkt uit te maken. Hij stelt eigenlijk alleen maar dat Christus verkondigd moet worden en dan maakt de manier niet uit. Eigenlijk lijkt hij gewoon te zeggen dat als je Christus preekt, dat hoe dan ook een krachtige boodschap is omdat het over Jezus gaat. Het helpt je wel even om terug te gaan naar de basis dat God de verkondiging gebruikt omdat het Zijn verkondiging is. Alleen is er nog een puntje, namelijk dat het hier niet gaat over vurig preken, goed preken of wat ook, er speelt iets heel anders een rol bij de uitspraak van Paulus.

Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

Thema: Filippenzen

“opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus.” (Filippezen 1:10)

Eigenlijk heb ik een grote weerstand tegen nieuwjaarswensen. Tenminste, van die ‘gelukkig nieuwjaar uitspraken’. Je kunt je in de eerste plaats al afvragen wanneer je jaar gelukkig is. Misschien is je jaar pas echt gelukkig als dat naar menselijke maatstaven ongelukkig is. Hetzelfde heb ik eigenlijk ook met verjaardagen. Iemand feliciteren met iets dat hij niet eens zelf tot stand heeft gebracht. Wat ik steeds meer ben gaan doen en wat ik vooral leerde toen ik profetie leerde ontdekken is om over iemand een profetisch gebed uit te spreken. Iets tussen een zegen en woorden van God die je op dat moment op je hart hebt en dat delen met die persoon. Als je verder leest in de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, dan doet Paulus dat eigenlijk ook.

Serie: Filippenzen

“Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.” (Filippenzen 1:3-5)

Stel je voor dat Paulus jou, of jouw gemeente, zou kennen, wat zou hij dan bovenaan een brief aan jou of aan jullie gemeente schrijven? Dat is eigenlijk wel een confronterende vraag, maar deze vraag kwam bij mij op toen ik, na de groet namens God, even zat na te denken over de volgende woorden van Paulus. Je zou bijna de gedachte krijgen of die gemeente inderdaad zo geweldig is geweest. Paulus heeft eigenlijk altijd wel een zelfde soort opbouw. Eerst de afzender, dan de groet namens God en dan de dankzegging. Toch verschillen die dankzeggingen wel. In de eerste brief aan Korinthe bijvoorbeeld is hij dankbaar voor Gods genade voor de gemeente. Dan dankt hij eigenlijk God. Als je dan die brief verder leest dan trekt Paulus toch ook wel flink van leer over de misstanden in de gemeente. In deze brief is dat niet nodig en is zijn dank veel meer gericht vanwege wat hij ziet in de gemeente.

Serie: Filippenzen

“Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.” (Filippenzen 1:1 en 2)

Het zou je zomaar bijna aan je voorbijgaan. Die woorden aan het begin van een kerkdienst. Woorden die in de traditionele kerken altijd klinken en opmerkelijk genoeg in evangelische diensten vaak ontbreken. Het is goed om er eens even bij stil te staan op welke manier je begroet wordt in de kerk. Er is nogal een verschil door wie je welkom wordt geheten. En ik denk dat we van de brieven van Paulus daar echt iets van kunnen, maar vooral ook moeten leren. Ik waardeer het echt als je in de kerk welkom wordt geheten namens de kerkenraad of de oudsten van de gemeente. Dat voelt welkom, maar is dat hoe we welkom worden geheten?

 1. Tijd voor onderwijs
 2. Dansen voor God
 3. Nieuwjaarswens en zegen
 4. Tussen verleden en toekomst
 5. Verlangen naar meer
 6. Verwachtend in beweging
 7. In verwachting naar Kerst
 8. Onderweg verwachten
 9. Uitzien naar de grote dag
 10. Gods verwachting van ons
 11. Ook God heeft verwachting
 12. Verwachten met volharding
 13. Aanneming tot kinderen
 14. De schepping verwacht
 15. Ons lijden is gedragen
 16. Het lijden is beperkt
 17. Lijden geeft ook troost
 18. Elkaars lijden dragen
 19. Lijden is genade
 20. Logisch lijden
 21. Onterecht lijden
 22. Lijden heeft niet het laatste woord
 23. Welke plaats geef jij het lijden?
 24. Heeft lijden zin?
 25. Steeds meer
 26. Medelijden
 27. Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent
 28. Onzichtbaar aanwezig
 29. Ga bemoedigen
 30. Groeien in de Goddelijke natuur
 31. Elkaars voeten wassen
 32. Vrede met alle mensen
 33. Barmhartig zoals God
 34. Vergeef je naaste
 35. Twee is beter dan één
 36. Aanvaard elkaar
 37. Je naaste liefhebben en je beloning
 38. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 39. Die naaste van je...
 40. Laat zich het orgel overal? (2)
 41. Laat zich het orgel overal?
 42. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 43. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 44. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 45. De les van de stad (3/3)
 46. De les van de stad (2/3)
 47. De les van de stad (1/3)
 48. Durf een schaap te zijn (3/3)
 49. Durf een schaap te zijn (2/3)
 50. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 51. Gods lessen in de bergen (3/3)
 52. Gods lessen in de bergen (2/3)
 53. Gods lessen in de bergen (1/3)
 54. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 55. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 56. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 57. Luisteren met je ogen
 58. De gevolgen van afbeeldingen
 59. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 60. Nieuwe seizoenen in je leven
 61. Kiezen voor vrucht
 62. Zelfbeheersing in de vrucht
 63. Zachtmoedigheid in de vrucht
 64. Geloof in de vrucht
 65. Goedheid in de vrucht
 66. Vriendelijkheid in de vrucht
 67. Geduld in de vrucht
 68. Vrede in de vrucht
 69. Blijdschap in de vrucht
 70. Liefde in de vrucht
 71. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 72. Niet wat je doet, maar wie je bent
 73. Introductie vruchtdragen (2)
 74. Introductie vruchtdragen (1)
 75. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 76. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 77. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 78. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 79. Heeft God alles al bepaald? (2)
 80. Heeft God alles al bepaald? (1)
 81. De vraag van de lijden (2)
 82. De vraag van het lijden
 83. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 84. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 85. Hoe strak is jouw akker?
 86. Welke plaats wil jij?
 87. Mooier dan het is
 88. Als de kerk het niet kan
 89. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 90. Leven of sterven, sterven is leven
 91. Pinksteren: God keert alles om
 92. Wie is Jezus volgens jou?
 93. Het loopt uit
 94. Hoe graag zien de mensen jou?
 95. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 96. Preek, verjaag, genees
 97. Vergeten door Jezus
 98. Er is nog steeds strijd
 99. Laat de machten zwijgen
 100. Broer of zus van Jezus

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

​Mattheüs 16:21-28

21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.
22. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!
23. Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
26. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Laat het gebeuren

Thema: Op weg naar Golgotha

“En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” (Mattheüs 16:22)

Je zou toch zeggen, na zo’n overdracht van sleutels, zoals Jezus dat doet, dat de discipelen ook wel steeds meer klaar zullen zijn voor de volgende boodschap van Jezus. Direct na dit moment gaat Jezus voor de eerste keer, zonder omwegen vertellen over Zijn lijden en sterven. En kennelijk was Petrus nog niet klaar met snel reageren, want ook nu weet hij niet hoe snel hij moet reageren. Alleen is het verschil dat hij nu op z’n minst heel beroerd reageert.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu