Thema: Filippenzen

“Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.” (Filippenzen 2:1 en 2)

Ja als, dan misschien. Maar wat nu als het niet zo is? Herken jij dat je bij het woordje ‘als’ al heel snel aan twee mogelijkheden denkt? Als het wel of als het niet. Met dat lastige woordje ‘als’ begint Paulus het tweede hoofdstuk van de brief aan de gemeente in Filippi. Het is een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. In de theologie wordt het ook wel de Christushymne genoemd. Een lofzang op Christus. En toch is het een lastig hoofdstuk om zomaar even los te lezen. En waar dat mee te maken heeft? Met dat woordje ‘als’.

Thema: Filippenzen

“Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie.” (Filippenzen 1:27)

Wat is het verschil als iemand er is of er niet is? Die vraag is natuurlijk behoorlijk breed. Het kan iets met de sfeer doen als iemand er wel of niet is, maar het kan ook iets met je gedrag doen. Of nog sterker, jij kunt je gedrag erop aanpassen. Het duidelijkste voorbeeld is een klas tieners. Wat gebeurt er als een docent even wegloopt en dan ook een behoorlijk poosje wegblijft? Het begint met een propje dat gegooid wordt en als het lang genoeg duurt is de klas waarschijnlijk veranderd in een puinhoop. En als er dan wordt geroepen: “Pas op, de docent komt eraan”, dan zit iedereen ineens weer keurig op zijn plaats.

Thema: Filippenzen

“Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.” (Filippenzen 1:23)

Wat wil je liever, bij God zijn of nog een poosje op de aarde blijven? Wat een vraag, maar wat een dilemma ook. Paulus kan soms van die zinnen schrijven dat als je er een kwartiertje naar hebt gekeken, dat je nog niet begrijpt wat hij nu eigenlijk schrijft. Dat is ook met de woorden als hij schrijft: want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht  beschaamd zal worden. En dan volgen er nog veel meer woorden waarin hij uiteindelijk afsluit met dat Christus door zijn leven of zijn dood grootgemaakt zal worden. Begrijp jij de woorden die hij schrijft in de verzen 19 en 20?

Thema: Filippenzen

“Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.” (Filippenzen 1: 18)

Maakt het wat uit hoe er gepreekt wordt? Mijn eerste reactie is, bijna logisch als voorganger: “Ja natuurlijk maakt dat wat uit”. Maar als je leest wat Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi dan kom je er achter dat dit Paulus niet veel lijkt uit te maken. Hij stelt eigenlijk alleen maar dat Christus verkondigd moet worden en dan maakt de manier niet uit. Eigenlijk lijkt hij gewoon te zeggen dat als je Christus preekt, dat hoe dan ook een krachtige boodschap is omdat het over Jezus gaat. Het helpt je wel even om terug te gaan naar de basis dat God de verkondiging gebruikt omdat het Zijn verkondiging is. Alleen is er nog een puntje, namelijk dat het hier niet gaat over vurig preken, goed preken of wat ook, er speelt iets heel anders een rol bij de uitspraak van Paulus.

Thema: Filippenzen

“En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil.” (Filippenzen 1:12 en 13)

Wat zou er gebeuren op het moment dat je iemand die vol vuur het Evangelie verkondigt, gevangenneemt? Je eerste reactie zou zijn dat dit het Evangelie in de weg staat. Soms gebeuren er dingen in de wereld, ver weg of heel dichtbij waarvan je denkt: Wat zal de uitwerking zijn? En ja, als het om dingen gaat waar wij het Evangelie onrecht of schade aandoen, dan is die vraag terecht. Op het moment dat wij niet als christenen leven, dan brengen we schade aan het Evangelie aan. Maar er gebeuren ook dingen waarbij je soms vragen hebt, die niets te maken hebben met verkeerde keuzes van gelovigen.

 1. Fijngevoeligheid in wezenlijke dingen
 2. Dankbaar voor de gemeente
 3. Begroet door God
 4. Tijd voor onderwijs
 5. Dansen voor God
 6. Nieuwjaarswens en zegen
 7. Tussen verleden en toekomst
 8. Verlangen naar meer
 9. Verwachtend in beweging
 10. In verwachting naar Kerst
 11. Onderweg verwachten
 12. Uitzien naar de grote dag
 13. Gods verwachting van ons
 14. Ook God heeft verwachting
 15. Verwachten met volharding
 16. Aanneming tot kinderen
 17. De schepping verwacht
 18. Ons lijden is gedragen
 19. Het lijden is beperkt
 20. Lijden geeft ook troost
 21. Elkaars lijden dragen
 22. Lijden is genade
 23. Logisch lijden
 24. Onterecht lijden
 25. Lijden heeft niet het laatste woord
 26. Welke plaats geef jij het lijden?
 27. Heeft lijden zin?
 28. Steeds meer
 29. Medelijden
 30. Liefhebben kan alleen als je niet jaloers bent
 31. Onzichtbaar aanwezig
 32. Ga bemoedigen
 33. Groeien in de Goddelijke natuur
 34. Elkaars voeten wassen
 35. Vrede met alle mensen
 36. Barmhartig zoals God
 37. Vergeef je naaste
 38. Twee is beter dan één
 39. Aanvaard elkaar
 40. Je naaste liefhebben en je beloning
 41. Liefhebben volgens een nieuw gebod
 42. Die naaste van je...
 43. Laat zich het orgel overal? (2)
 44. Laat zich het orgel overal?
 45. De les van het hectometerpaaltje (3/3)
 46. De les van het hectometerpaaltje (2/3)
 47. De les van het hectometerpaaltje (1/3)
 48. De les van de stad (3/3)
 49. De les van de stad (2/3)
 50. De les van de stad (1/3)
 51. Durf een schaap te zijn (3/3)
 52. Durf een schaap te zijn (2/3)
 53. Durf een schaap te zijn? (1/3)
 54. Gods lessen in de bergen (3/3)
 55. Gods lessen in de bergen (2/3)
 56. Gods lessen in de bergen (1/3)
 57. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (3/3)
 58. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (2/3)
 59. Sta op, word verlicht, de les van de zonnebloem (1/3)
 60. Luisteren met je ogen
 61. De gevolgen van afbeeldingen
 62. Nieuwe seizoenen in je leven (2)
 63. Nieuwe seizoenen in je leven
 64. Kiezen voor vrucht
 65. Zelfbeheersing in de vrucht
 66. Zachtmoedigheid in de vrucht
 67. Geloof in de vrucht
 68. Goedheid in de vrucht
 69. Vriendelijkheid in de vrucht
 70. Geduld in de vrucht
 71. Vrede in de vrucht
 72. Blijdschap in de vrucht
 73. Liefde in de vrucht
 74. Wrange vruchten zijn ook vruchten
 75. Niet wat je doet, maar wie je bent
 76. Introductie vruchtdragen (2)
 77. Introductie vruchtdragen (1)
 78. Is vakantie houden Bijbels? (2)
 79. Is vakantie houden Bijbels? (1)
 80. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (2)
 81. Moet je iedereen over Jezus vertellen? (1)
 82. Heeft God alles al bepaald? (2)
 83. Heeft God alles al bepaald? (1)
 84. De vraag van de lijden (2)
 85. De vraag van het lijden
 86. Waarom kost bidden zoveel moeite (2)
 87. Waarom kost bidden zoveel moeite (1)
 88. Hoe strak is jouw akker?
 89. Welke plaats wil jij?
 90. Mooier dan het is
 91. Als de kerk het niet kan
 92. Zeg niets als je niet weet wat je moet zeggen
 93. Leven of sterven, sterven is leven
 94. Pinksteren: God keert alles om
 95. Wie is Jezus volgens jou?
 96. Het loopt uit
 97. Hoe graag zien de mensen jou?
 98. Wat vindt Jezus straks terug op aarde?
 99. Preek, verjaag, genees
 100. Vergeten door Jezus

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu