Gelukkig vergeven

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.” (Psalm 32:1 – HSV)

“Van  David, een kunstig lied. Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonden worden bedekt.” (Psalm 32:1 – NBV21)

Er zijn voorgangers die hun eerste preek voor een paar koeien hebben gehouden, mijn eerste preek hield ik op een zolderkamer voor een computerscherm. Eigenlijk om eens te kijken, in de periode dat ik theologie studeerde of ik dat ook kon, preken. Verder niet zo heel belangrijk meer hoe dat toen verder is gegaan, maar ik weet nog wel waar deze ‘preek’ over ging. Over psalm 32. Ik denk dat ik er nu wel iets anders insta dan toen. En misschien is psalm 32 ook wel een beetje een psalm waar het heel nadrukkelijk over zonden gaat. En willen we dat nog wel op deze manier?

Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!” (Psalm 2:12, HSV)

“Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem.” (Psalm 2:12, NBV21)

Je kunt maar beter bij de koning die het echt voor het zeggen je toevlucht zoeken, want al die andere koningen hebben je uiteindelijk niets te bieden. Dat is je enige manier van geluk vinden. Als ik op deze manier psalm 2 samenvat, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het eerste dat kan gebeuren is dat je bedenkt wat er in psalm 2 gebeurt in de tijd van de koningen van Israël. Het tweede dat kan gebeuren is dat je deze samenvatting gelijk geestelijk maakt en zegt dat alles wat je aanbidt dat niet Jezus is, die koningen zijn die uiteindelijk toch niets te zeggen hebben en dat Jezus de enige Koning is. Voor beide is wel genoeg te zeggen. En misschien kloppen ze ook allebei wel, toch is het gevaarlijk om gelijk een psalm als een Messiaanse psalm uit te leggen. Dat willen we natuurlijk wel, want op die manier kun je Jezus in de psalmen zien.

Gelukkig met vreugde in Gods wil

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.” (Psalm 1:1 en 2, HSV)

“Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.” (Psalm 1:1 en 2, NBV21)

Aan het begin van deze serie zou ik je kunnen vragen of je gelukkig bent met de psalmen. Dan is het een beetje afhankelijk in welke hoek van de kerk dat jij je bevindt. Als je in de wat behoudendere hoek van de kerk zit, en je zingt elke zondag de psalmen, dan zou het kunnen zijn dat de psalmen je bijzonder raken. Zing je de psalmen nooit, eenvoudigweg omdat je in een gemeente zit met allerlei verschillende liederen, dan zeggen de psalmen je misschien niet heel veel. Dan zou je bij deze titel ook nog het gevoel kunnen krijgen dat ik je in de richting van de psalmen zou willen duwen omdat je daar dan echt gelukkig van zou worden. Als je mij een beetje kent, weet je dat je daar niet heel bang voor hoeft te zijn. We gaan in deze serie namelijk iets heel anders met de psalmen doen.

God is geest

Thema: God is…

"God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid." (Johannes 4:24)

We gaan de serie over Wie God is afsluiten. We hebben heel veel gezegd binnen wat er mogelijk is van wat wij van God kunnen weten en natuurlijk is er nog meer te zeggen, maar dan zul je merken dat wij, vanwege onze menselijke beperkingen, dingen gaan herhalen omdat woorden voor ons begrip soms heel dicht tegen elkaar aanliggen. Toch is er nog één eigenschap van God waar we het niet over hebben gehad, maar die is wel fundamenteel: God is geest.

God is geducht

Thema: God is…

“God is zeer geducht in de raad van de heiligen en ontzagwekkend boven allen die Hem omringen.” (Psalm 89:8)

Welke gedachten krijg jij bij een uitspraak dat God geducht is? Er zit misschien wel iets beangstigends in. Iets van ‘pas op voor God’. Iets dat angst inboezemt en dat er voor zorgt dat je maar zo goed mogelijk moet proberen te leven, want God is geducht. Je zou het ook nog kunnen vertalen met ‘God is zeer te vrezen’. Ook dan zal het gevoel niet veranderen bij deze vertaalkeuze. Het zou ook kunnen dat je zegt: “Nou Theo, zo langzamerhand is het wel goed met die zware en negatieve woorden die bij God horen”. Ik begrijp dat wel ja, maar ik kan er ook niet veel aan doen dat deze woorden nu eenmaal door God in de Bijbel zijn gezet. Toch is het begrip ‘geducht’ nog niet zomaar even uitgelegd. Dit geducht zijn van God heeft namelijk geen betrekking op ons.

 1. God is rechter
 2. God is zaligheid
 3. God is machtig
 4. God is een woning
 5. God is een verterend vuur
 6. God is licht
 7. God is alwetend
 8. God is almachtig
 9. God is heilig
 10. God is goed (2)
 11. God is rechtvaardig
 12. God is trouw
 13. God is goed
 14. God is geduldig
 15. God is genadig
 16. God is barmhartig
 17. God is... en blijft
 18. God is liefde
 19. God is...
 20. Van rust naar echte rust
 21. Zoek een eenzame plaats
 22. Dubbele belofte van rust
 23. Rust door de oude paden
 24. Rust door Gods trouw
 25. Najagen van wind of leven uit de rust
 26. Rust of onenigheid
 27. Maan je ziel tot rust
 28. Ongelovigen hebben meer rust
 29. Een man van rust
 30. Rust na boete en berouw
 31. In eenheid strijden voor rust
 32. Geen strijd meer
 33. Rust na de strijd
 34. Gun de schepping rust
 35. Gezamenlijke rust
 36. Verplichte rust
 37. God neemt rust
 38. Een vreemd altaar
 39. Niet iedereen is hetzelfde
 40. Over je laten lopen of niet?
 41. Hoe genadig ben jij?
 42. Gratis reclame?
 43. Er acht op geven
 44. Wenselijk gedrag
 45. Opnieuw beginnen?
 46. Spannende missie
 47. Even terug om te bemoedigen
 48. Aanbidding ontvangen
 49. Geloof om genezen te zijn
 50. Getuigen van het Woord
 51. Zovelen als er bestemd zijn
 52. Jaloers
 53. Onverwachts gevraagd
 54. Teleurgesteld in afhakers
 55. Heilig verontwaardigd
 56. Roeping als fundament onder je bestemming
 57. Onzichtbaar om te rijpen
 58. Mentorschap
 59. Gods kracht hoef je niet te verdedigen
 60. Met Paulus als voorbeeld
 61. Ben jij er klaar voor?
 62. Je staat er niet alleen voor
 63. Bekwaam genoeg?
 64. Durven over te dragen
 65. Breng licht, vernietig duisternis
 66. Gezonden met gevolgen
 67. Gezonden als vredestichter
 68. Gezonden met een rein hart
 69. Gezonden met barmhartigheid
 70. Gezonden tegen onrecht
 71. Zachtmoedig gezonden
 72. Gezonden om te treuren
 73. Gezonden als kind
 74. In verhouding
 75. Overdragen
 76. Tegenbeweging
 77. De doop als beginpunt
 78. Leergierig
 79. Buiten je confortzone
 80. Gezonden zoals Jezus
 81. De dood is kotsmisselijk van Jezus
 82. Terwijl het stil had moeten worden
 83. Jezus gooit het gezag omver
 84. Jezus komt binnen
 85. Weet wat je vraagt
 86. Alles loslaten om Jezus te volgen
 87. Oppassen voor struikelen
 88. De grootste
 89. Waarom betaal jij?
 90. Echt leren kijken
 91. Nog een overdracht
 92. Wel zo eerlijk
 93. Jezus volgen is Zijn leven aanvaarden
 94. Laat het gebeuren
 95. Sleuteloverdracht
 96. Wat is het antwoord op die ene vraag?
 97. Op weg naar Golgotha
 98. Gezegend om te zegenen
 99. Verbondenheid op een ander niveau
 100. Bedenk het goede

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Psalm 119:1-8 - (HSV)

   [1] Welzalig zijn de oprechten van wandel,
    die in de wet van de HEERE gaan.
   [2] Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen,
    die Hem met heel hun hart zoeken,
   [3] die ook geen onrecht bedrijven,
    maar in Zijn wegen gaan.
   [4] HEERE, Ú hebt geboden
    om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
   [5] Och, waren mijn wegen zo vast
    om Uw verordeningen in acht te nemen!
   [6] Dan zou ik niet beschaamd worden,
    als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart,
    wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd
    heb.
   [8] Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
    verlaat mij niet geheel en al.

Psalm 119-1-8 - (NBV21)

   [1] Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
   [2] gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  Hem zoeken met heel hun hart.
   [3] Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die Hij wijst.
    
   [4] Uw regels hebt U gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
   [5] Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
    
   [6] Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
   [7] Ik zal U loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
   [8] Ik zal mij houden aan uw wetten –
  verlaat mij dan niet voorgoed.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Gelukkig als je het getuigenis bewaart

Thema: Gelukkig met de psalmen

“Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.” (Psalm 119:2 – HSV)

“Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.” (Psalm 119:2 – NBV21)

God laat Zichzelf zien in alles wat Hij in de Thora schrijft voor Israël. En daarom volgt er gelijk op de eerste zaligspreking in deze psalm een tweede. Ik denk, dat als je goed leest in de lijn van deze psalm die dus eigenlijk een lofzang is op de Thora van de HEER en dus eigenlijk op Wie Hij Zelf is, dat het woord ‘richtlijnen’ al snel klinkt als regels waar je aan moet voldoen. Omdat de Thora een richtlijn is, kun je het natuurlijk wel vertalen met dit woord, maar er is een betere versie van deze tekst te maken. Ook in de HSV is de tekst niet helemaal optimaal, want dan moet je getuigenissen in acht nemen. Nu is dat woord getuigenis wel weer meer wat zou passen bij het karakter van deze psalmen. Wat is dan het beste?

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu