Paulus' omstandigheden als bemoediging

Thema: Kolossenzen

“Al mijn omstandigheden zal Tychikus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toe gestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen.” (Kolossenzen 4:7 en 8 – HSV)

“Tychikus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar in het werk voor de Heer, zal u alles over mij vertellen. Hem stuur ik naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken.” (Kolossenzen 4:7 en 8 – NBV21)

Stel je voor dat Paulus jouw gemeente een brief zou schrijven, zoals hij dat deed aan de gemeente van Kolosse, maar je zou weten dat hij dit vanuit de gevangenis doet, wat zou jij dan van Paulus willen weten? Is dan de brief gewoon belangrijk en het onderwijs dat hij schrijft namens God? Of is er ook een soort wederzijdse belangstelling? Wij maken natuurlijk niet meer mee dat een apostel zoals Paulus, die meeschreef aan de Bijbel, ons op deze manier een brief schrijft, maar als je gemeente zendingswerkers heeft uitgezonden, dan ben je wel altijd blij om te horen als ze je vertellen wat God daar doet en vaak schrijven ze dan ook nog wel een bemoediging voor jullie als gemeente. Toch zou het vreemd zijn als je dan niet benieuwd bent naar hun omstandigheden.

Genadevolle woorden op het juiste moment

Thema: Kolossenzen

“Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.” (Kolossenzen 4:5 en 6 – HSV)

“Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment; laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren.” (Kolossenzen 4:5 en 6 – NBV21)

Hoe ga je om met hen die niet geloven? Steeds vaker krijg je, als antwoord op deze vraag, te horen dat dit hun eigen keus mag zijn. Er zit steeds vaker iets van de toon in dat iedereen vooral de ander moet vrijlaten in wat hij wel of niet doet. Toch moet ik je eerlijk zeggen dat ik niet goed met deze manier van denken overweg kan. Dat betekent namelijk nogal wat dat je iedereen die niet gelooft maar de keus moet laten. Wat geloven we dan nog van een toekomst met Jezus en de toekomst zonder Jezus? Niet dat ik een voorstander ben om maar weer eens flinke dreigpreken te houden, helemaal niet. Maar iedereen vrijlaten, is dat wat de opdracht is die we als volgelingen van Jezus hebben gekregen? Paulus maakt met een paar bijzondere woorden wel duidelijk dat we ons er zo makkelijk nooit van af mogen maken.

Bid jij nog wel?

Thema: Kolossenzen

“Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.” (Kolossenzen 4:2 – HSV)

“Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.“ (Kolossenzen 4:2 – NBV21)

Soms zeg ik wel eens iets wat ik jaren later nog steeds terugkrijg. Ooit kwam ik ergens binnen voor een pastoraal bezoek en ik vroeg nadat ik het hele verhaal had gehoord over eenzaamheid en veel vragen die het leven had opgeroepen: “Bid u nog wel?”. Ik vroeg dat helemaal niet omdat ik daar nu zo aan twijfelde, maar ik was vooral benieuwd of die persoon de lijn met God open had om alles bij Hem neer te leggen. Kennelijk was het voor deze persoon zo vanzelfsprekend dat diegene bad, dat ik het jaren later nog terugkreeg dat ik deze vraag had durven stellen. Als je nu de brief aan de gemeente in Kolosse helemaal hebt gelezen, zou je dan denken dat deze christenen nog bidden?

Heersen of dienen

Thema: Kolossenzen

“En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen.” (Kolossenzen 3:23 – HSV)

“Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.” Kolossenzen 3:23 – NBV21)

Er zijn van die thema’s als ik dat met jongeren bespreek, dat het altijd een soort vuurwerk geeft. En ja, natuurlijk, ik breng soms dingen ook wel eens wat zwart-wit. Zo’n thema dat altijd voor aardig wat beweging zorgt is een thema rond rolpatronen. Al menig keer heb ik meiden op catechisatie tegen het dak gehad als je het hebt over de insteek van Paulus over de onderdanigheid van de vrouw ten opzichte van de man. Altijd komt er dan een reactie in de zin van: “Denk je nu echt dat ik een man de baas over mij laat spelen”? Op de een of andere manier is dat dan de invulling die gegeven wordt aan de woorden van Paulus.

Over terechtwijzen en zingen

Thema: Kolossenzen

 “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” (Kolossenzen 3:16 – HSV)

 “Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.” (Kolossenzen 3:16 – NBV21)

Soms zijn er van die teksten in de Bijbel dat je probeert om het op een rijtje te krijgen, maar het lukt gewoon niet. Dat is ook aan de einde van het gedeelte in de Kolossenzenbrief over het aantrekken van je nieuwe mens. Nog steeds is voor mij de basis van Bijbellezen de HSV omdat ik deze het dichtste bij de grondtaal vind staan, al merk je wel dat ik ook de NBV21 behoorlijk gebruik. Maar als je dan in de HSV leest dat er is vertaald met: “Onderwijs elkaar, en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen”, dan ben ik wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt? Bij het woord vermanen, waar je hier ook mee zou kunnen vertalen heb ik meestal wel een oplossing, alleen die kun je hier niet gebruiken.

 1. Bekleed je met liefde
 2. Zoals Christus jou heeft vergeven
 3. Trek je juiste kleren aan
 4. Je leden op de aarde
 5. Verborgen in God
 6. Hemels leven
 7. Verlies je niet in de schaduwen
 8. Besneden en gedoopt
 9. Volmaakt in Hem
 10. Laat je niet gek maken
 11. Lijden aan het lichaam van Christus
 12. Van vervreemd naar heilig
 13. Volheid van verzoening
 14. De gemeente en het Hoofd
 15. God kun je zien
 16. Bekwaam gemaakt
 17. Daarom blijven we bidden
 18. Geloven vanwege de hoop
 19. Dankende bemoediging
 20. Gods gezag en gelovigen
 21. De Christus van de gemeente
 22. Heen en weer geslingerd
 23. Gehoorzaam ondanks de wind
 24. Ook aan jou onderworpen
 25. De wind is gehoorzaam
 26. De wind als test
 27. Jaag de wind niet na
 28. Wind maakt scheiding
 29. Als God de wind bestuurt
 30. Gods genadige wind
 31. Als God de wind gebruikt
 32. Door de wind
 33. Terugkeer in hoop
 34. Terugkeer naar hemels leven
 35. Bekering vanwege het Koninkrijk
 36. Terugkeer met heel het volk
 37. God bevestigt dat Hij wel wil
 38. God wil wel
 39. Terugkeren
 40. En nog is het einde niet
 41. Als een engel een boodschap brengt (4)
 42. Als een engel een boodschap brengt (3)
 43. Als een engel een boodschap brengt (2)
 44. Als een engel een boodschap brengt (1)
 45. Gelukkig met God
 46. Gelukkig als je telkens durft te vertrouwen
 47. Gelukkig met iet waar je niet gelukkig van wordt
 48. Gelukkig als je Gods oordeel moet uitvoeren
 49. Gelukkig in je werk
 50. Gelukkig in je gezin
 51. Gelukkig met je kinderen
 52. Gelukkig als je het getuigenis bewaart
 53. Gelukkig als je naar Gods beeld leeft
 54. Gelukkig als je de HEER vreest
 55. Gelukkig als je recht doet
 56. Gelukkig als jij je laat leiden
 57. Gelukkig als je het geluid kent
 58. Gelukkig als je oprecht op God vertrouwt
 59. Gelukkig onderweg naar God
 60. Gelukkig als je naar het huis van de HEER verlangt
 61. Gelukkig als God je roept
 62. Gelukkig als je zorgt voor de zwakke
 63. Gelukkig als je God vertrouwt en jezelf aanbiedt voor Hem
 64. Gelukkig als je de toevlucht zoekt tot de HEER
 65. Gelukkig is het land met God
 66. Gelukkig zonder bedrog
 67. Gelukkig vergeven
 68. Gelukkig als je toevlucht zoekt bij de koning
 69. Gelukkig met vreugde in Gods wil
 70. God is geest
 71. God is geducht
 72. God is rechter
 73. God is zaligheid
 74. God is machtig
 75. God is een woning
 76. God is een verterend vuur
 77. God is licht
 78. God is alwetend
 79. God is almachtig
 80. God is heilig
 81. God is goed (2)
 82. God is rechtvaardig
 83. God is trouw
 84. God is goed
 85. God is geduldig
 86. God is genadig
 87. God is barmhartig
 88. God is... en blijft
 89. God is liefde
 90. God is...
 91. Van rust naar echte rust
 92. Zoek een eenzame plaats
 93. Dubbele belofte van rust
 94. Rust door de oude paden
 95. Rust door Gods trouw
 96. Najagen van wind of leven uit de rust
 97. Rust of onenigheid
 98. Maan je ziel tot rust
 99. Ongelovigen hebben meer rust
 100. Een man van rust

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu