Thema: Psalmen

"Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw." (Psalm 51:9)

David heeft in de eerste verzen van deze psalm benoemd wat zijn zonden zijn en niet alleen die ene zonde, maar ook dat er meer is dan alleen de zichtbare zonde. Hij beseft dat God geen vreugde vindt in leugen en in dwaasheid. David belijdt dat God vreugde vindt in waarheid en wijsheid in het binnenste. Weet je, dat is waar je God blij mee maakt: Als er in het diepst van je bestaan waarheid heerst en dat Gods wijsheid je leven mag sturen. Dan mag God je ook met Zijn wijsheid laten zien wat er niet goed is in je leven. Maar wat blijft er dan eigenlijk van je over? Wat blijft er dan over van hoe je naar je zelf kunt kijken? Eigenlijk niet zo heel veel, want hoe vaak kies je toch voor dat wat verkeerd is? Ja, nog steeds veel te vaak en welk gevoel roept dat bij jou op? De kans dat het je telkens weer naar beneden drukt is erg groot. Zou dat ook niet een reden zijn dat veel mensen moeite hebben om te getuigen van hun geloof? Juist omdat er zoveel tegenover staat dat toch niet klopt met wat God van je vraagt en vervolgens het juist zo moeilijk is om dan nog oprecht te zijn? Als David zichzelf heeft gespiegeld, komt hij tot het gebed: "Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw." Dat zijn woorden die meer zeggen dan je aan de oppervlakte ziet.

Thema: Psalmen

"Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen." (Psalm 51:7)

Er ligt misschien nog een diepere vraag onder de vraag naar zonde in het leven van een gelovige. Ik weet niet of het jou al gelukt is om een dag niet te zondigen, maar mij is dat in ieder geval nog niet gelukt. Ondanks je nieuwe natuur en je nieuwe identiteit ben je nog niet vrij van zonden. Je bent een heilige geworden die nog zondigt, dus je identiteit van zondaar is wel verdwenen, maar toch gaat het met vallen en opstaan. Hoe komt dat dan? Ja, natuurlijk heeft dat met onze natuur te maken waarmee we geboren worden. Die hebben we geërfd. We worden niet zondeloos geboren. We lezen daarom in de Bijbel dat we van nature dood zijn in de zonden en misdaden. Maar of dat nu is wat David bedoelt in psalm 51 is nog maar de vraag. De tekst uit vers 7 is vaak gebruikt om de zonde bij onze geboorte aan te tonen, maar ik denk dat er nog iets anders aan de hand is en dat is belangrijk om even goed te bekijken. Het is de vraag of David het hier heeft over de 'gewone' erfenis van Adam, zoals we die allemaal hebben, of dat hij iets heel anders bedoelt als hij zegt dat hij in ongerechtigheid is geboren. Of gaat het hier over de zonden uit het voorgeslacht?

Thema: Psalmen

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Thema: Psalmen

"Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid." (Psalm 51:3)

In hoeverre is genade logisch? Kijk, je kunt zeggen: "Ik geloof in Jezus, dus mijn zonden zijn vergeven." Daar is geen speld tussen te krijgen en helemaal waar. De vraag is of daarmee dan alles is gezegd, ook over de gevolgen die zonden in je leven kunnen hebben. Als je psalm 51 leest blijf je doorlopend worstelen met de spanning tussen vergeving dat een feit is en vergeving waar David om vraagt. Vanuit de gelovige is de vergeving ontvangen en is deze gegeven door God. Zodra je zou zeggen: "Alleen je beleden zonden zijn vergeven", dan hebben we een serieus probleem, omdat wij nooit al onze zonden belijden. Niet eens omdat we het niet zouden willen, maar alleen al omdat we zonden doen die wij niet als zonden zien en we zonden doen die we echt niet beseffen. Hangt het daar dus vanaf, dan staat het er niet goed op. Het is goed om de spanning tussen de vergeving van zonden en je redding en de gevolgen van zonden in je leven als gelovige te laten bestaan.

Thema: Psalmen

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

 1. Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde
 2. Kerk van Jezus - Gemeenschap zonder oordeel
 3. Kerk van Jezus - Gemeenschap in lijden en blijdschap
 4. Kerk van Jezus - Zegenende gemeenschap
 5. Kerk van Jezus - Gemeenschap met gedeelde noden
 6. Kerk van Jezus - Volhardende gemeenschap
 7. Kerk van Jezus - Gemeenschap met passie
 8. Kerk van Jezus - Gemeenschap in liefde
 9. Kerk van Jezus - Gemeenschap door taakverdeling
 10. Kerk van Jezus - Gemeenschap met heerlijkheid
 11. Kerk van Jezus - Gemeenschap in eenheid
 12. Kerk van Jezus - Gemeenschap
 13. Kerk van Jezus - Discipelen vertellen over hun ervaringen
 14. Kerk van Jezus - Een discipel oordeelt niet
 15. Kerk van Jezus - Discipelschap heeft haast en prioriteit
 16. Kerk van Jezus - Discipelschap met het Koninkrijk
 17. Kerk van Jezus - Discipelschap is niet zakelijk
 18. Kerk van Jezus - Discipelschap met vrede
 19. Kerk van Jezus - Groeien in discipelschap door te gaan en te doen
 20. Je blijft in je bestemming, ook als je soms verhinderd wordt
 21. Uitstrekken of verstenen
 22. Terugkijken om vooruit te kunnen
 23. Kerst - Vijandelijke aanbidders
 24. Kerst - Part noch deel aan Jezus
 25. Wij verwachten de Heer - Maar begrijpen niet alles
 26. Wij verwachten de Heer - Alles wordt nieuw
 27. Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt
 28. Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld
 29. Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd
 30. Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee
 31. Wij verwachten de Heer - Maar hoe?
 32. Wij verwachten de Heer - Maar niet iedereen
 33. Wij verwachten de Heer
 34. Kerk van Jezus - Discipelschap met prioriteit
 35. Kerk van Jezus - Discipelschap in zout en licht
 36. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen (2)
 37. Kerk van Jezus - Discipelschap door te volgen
 38. Kerk van Jezus - Discipelschap door te kijken
 39. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)
 40. Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap
 41. Kerk van Jezus - Genadig Koningschap
 42. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap (2)
 43. Kerk van Jezus - Uitvoering van het Koningschap
 44. Kerk van Jezus - Basis van het Koningschap
 45. Kerk van Jezus - Van Wie is de kerk?
 46. Kerk van Jezus
 47. Hemelburgers (4)
 48. Hemelburgers (3)
 49. Hemelburgers (2)
 50. Hemelburgers (1)
 51. Opgestaan met Jezus
 52. Kroon op de werk: Jezus is opgestaan

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
24. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
30. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Verwachten met volharding

 

Thema: Wij verwachten de Heer

"Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding." (Romeinen 8:25)

Het is weer december, de maand waarin er zeldzaam veel kadootjes worden weggegeven. Dat ik daar wat van vind, maak ik geen geheim van, maar laat ik toch eens even een kado als voorbeeld nemen om het thema 'Wij verwachten de Heer', op een andere manier in te kleuren. Als je namelijk nadenkt over onze verwachting van Jezus, wat verwachten wij dan? Dat zou je namelijk kunnen vergelijken met een prachtig kado. Tot welk moment is een kado een kado en wanneer is het leukste van een kado er vanaf? Eigenlijk heeft Paulus het daar dus over in Romeinen 8.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu