Laat je niet gek maken

Thema: Kolossenzen

“En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.” (Kolossenzen 2:4 – HSV)

“Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.” (Kolossenzen 2:4 – NBV21)

Hoe goed ben jij in redeneren? Als je deze vraag aan mij zou stellen, dan zou ik zeggen: “Behoorlijk goed, denk ik. Als ik ga redeneren en beredeneren, merk ik maar als te vaak dat ik mensen daarin meekrijg”. Nu is redeneren niet altijd verkeerd. Soms is dat ook gewoon nodig. Het wordt gevaarlijker op het moment dat je op theologisch gebied alles wilt beredeneren. De periode in mijn theologiestudie op de universiteit, vond ik een hele moeilijke tijd, omdat er daar echt docenten waren die konden zo goed alles beredeneren (en dan vooral dat delen van Gods Woord niet waar waren), dat het heel lastig was om er een speld tussen te krijgen. En dan wordt geloven, wat lang niet altijd te beredeneren is, er niet makkelijker op. En ik denk dat we allemaal van die beredeneringen kennen waarvan we weten dat het niet klopt, maar je kunt het toch lastig weerleggen.

Wat denk je van die opmerking: “Als God almachtig en liefde is, dan kan hij het niet toestaan dat kinderen verhongeren en het feit dat kinderen verhongeren bewijst dat God niet bestaat”. Nu zal de een beter met deze aanvallen overweg kunnen dan de ander. Het heeft ook gewoon te maken hoever je bent in je wandel met Jezus. Hoe langer je Hem kent, hoe minder snel gooit het je omver. Zo’n redenering lijkt wel heel wat, maar je zegt toch ook niet dat er geen hoveniers zijn op het moment dat je een verwaarloosde tuin ziet? Het probleem is dat er nog geen hovenier in die tuin is geweest, net zo goed als dat Jezus nog niet is teruggekomen en dat de gebrokenheid er nog steeds is.

Paulus is er heel goed van doordrongen dat zijn brief aan de gemeente in Kolosse een brief is aan een gemeente die nog heel erg jong is en de kennis van het geheim van God, Jezus, moet nog groeien. Paulus noemt Jezus (en in sommige andere handschriften ook ‘ de Vader’) het geheim van God. Een geheim dat eeuwenlang voor de heidenen verborgen is geweest, maar nu mag hij, als dienaar van God, dit geheim openbaren aan de heidenen. In Jezus en in de Vader, zijn alle schatten van Gods wijsheid en inzicht verborgen en hoe meer je als gelovige groeit hoe minder je dreigt te wankelen op het moment dat je redeneringen hoort die je als waarheid dreigt aan te nemen, terwijl het geen waarheid is.

De reden dat Paulus over deze dingen schrijft is namelijk dat je die mooi klinkende redeneringen niet zou geloven. Het klinkt wel mooi en het is soms net naast de waarheid en soms zit er nog heel veel waarheid in, maar een halve waarheid is een hele leugen. Daarom is het er Paulus alles aan gelegen om het geheim van Gods wijsheid en inzicht, zoals het in Jezus verborgen is, bekend te maken. En gelukkig ziet Paulus ook dat de gemeente stevig in het geloof staat. Juist dat geloof staat tegenover die redeneringen. Het geloof hoeft het lang niet altijd te kunnen beredeneren, omdat geloof een zeker weten is, omdat je weet dat het waar is en dat het in overeenstemming is met Gods Eigen Woord. Tegelijk wil Paulus daarom ook dat de gemeente blijft wortelen in dat geloof.

Heel concreet zegt Paulus daarom: “Als je Jezus hebt aangenomen, wandel dan ook in Hem”. Dat is een term die lastig is om goed te kunnen verwoorden. De NBV21 vertaalt het met ‘Leef in eenheid met Christus’. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: “Deel heel je leven met Jezus”. Het is ook iets van de gelijkenis van de wijnstok als Jezus zegt: “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jou”. Op het moment dat je verbonden bent met Jezus, zal Zijn levenskracht door jou heen stromen. Dat is waar het om gaat, dan blijf je steeds dieper wortelen. Verwonder je over Hem, maar laat Hem je leven ook bepalen in alles. Bespreek en deel je leven met Jezus, zodat je geloof steeds meer de kennis en de wijsheid van God in je zal uitwerken. Op dat moment worden die mooi klinkende redeneringen ineens niet meer zo vaag, maar zul je merken dat je meer gelooft dan je redeneert.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw wijsheid en kennis, dat wil ik geloven, zelfs als ik het niet kan beredeneren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu