Van vervreemd naar heilig

Thema: Kolossenzen

“En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend.” (Kolossenzen 1:21 – HSV)

“Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind,” (Kolossenzen 1:21 – NBV21)

Stel je voor dat het Joodse volk Jezus als Messias had aangenomen? Wat zou dat dan betekend hebben voor de wereldgeschiedenis? Het is een vraag waar we nooit het antwoord op zullen krijgen, denk ik. Toch, lijkt het wel zo te zijn dat vanwege het ongeloof van het Joodse volk, de redding naar de heidenen is gegaan. Dat geeft dan altijd maar zo’n gevoel van: Was dit dan nodig, kon God het niet op een andere manier doen? Het voelt zo dubbel, omdat er dan iets negatiefs nodig lijkt te zijn voor iets goeds. Laten we proberen om maar weg te blijven uit al die gedachten van Gods onnavolgbare raad. Wat wel waar is, is dat we weten dat wij gewoon niet meer dan een stel heidenen zijn.

Het is heel bijzonder hoe mensen je in de kerk aankijken als je dit zo zegt tijdens een preek: “Wij zijn alleen maar een stel heidenen”. Dat voelt natuurlijk als een oordeel, maar als Paulus soortgelijke woorden schrijft, is het geen oordeel, maar is het de bedoeling dat de gemeente in Kolosse juist verwonderd zou raken. Eigenlijk zijn de woorden van Paulus nog veel grover: : Jullie waren vervreemd en vijandig gezind. Je kunt natuurlijk een heiden zijn omdat je geen Jood bent, maar dan hoef je nog niet vijandig gezind te zijn, maar Paulus schrijft dat niet. Uiteindelijk zijn we van nature natuurlijk allemaal vijanden van het kruis van Christus voordat we Jezus leren kennen.

Misschien heb je dit soort woorden nog nooit in positieve zin gehoord, maar altijd als een soort dreiging. De dreiging van oordeel en verloren gaan omdat je zo’n vijand bent van nature. Ik merk bij mij zelf dat soms zo’n woordje als ‘van nature’ bij mij al weerstand kan oproepen. Als je kijkt hoe Paulus er over schrijft, dan merk je dat hij deze woorden gebruikt om het contrast te laten zien. Voordat je geloofde, was je vervreemd van Jezus en was je Hem vijandig gezind. Nu je gelooft is het tegengestelde waar: Hij heeft je met Hem verzoend in het lichaam van Hemzelf en door de dood. Het initiatief lag bij Jezus. Hij verzoende je, want dat had Hij al gedaan voordat jij er was.

Paulus zegt niet dat geloof er dan niet toe doet, want het geloof dat Jezus dat voor je deed, daar moet in je blijven om te delen in wat Hij heeft gedaan voor jou. Je merkt dat Paulus heel vaak op het randje schrijft. Het lijkt bijna dat Jezus iedereen heeft verzoend, maar vervolgens komt hij dan wel telkens terug op het persoonlijke geloof. Het laat dus wel zien dat Jezus’ werk genoeg is voor iedereen. De verzoening is er voor iedereen, alleen wordt het actief als je in het geloof blijft. Maar dan is de uitwerking ook veel groter dan alleen maar de verzoening. Het is namelijk niet een verzoening voor een bepaald moment of tot een bepaald moment, maar door de verzoening van Jezus in Zijn lichaam en door Zijn dood, sta je heilig en rein voor Hem.

Het offer van Jezus maakt je voor eens en voor altijd rein en dat is onafhankelijk van de zonden die nog volgen. Niet dat dit een vrijbrief is om te zondigen, maar vanaf het moment dat de verzoening jouw deel is geworden sta je smetteloos en heilig voor Hem. Besef je dat dit je identiteit is die je in Christus hebt gekregen? Zover gaat de verzoening die Hij verwierf, niet alleen toen jij nog vervreemd was en vijandig gezind was, want dat gold in de situatie van de Kolossenzen. Hun leven liep nog parallel met dat van Jezus in de tijd. Zij waren werkelijk vervreemd, maar wij waren er zelfs nog niet eens en toen bracht Jezus de verzoening al voor ons die pas eeuwen later, als vreemden en vijanden geboren zouden worden om hetzelfde te ervaren dan toen de gemeente in Kolosse.

Dat is de hoop van het Evangelie. Daar kom je nooit over uitgedacht. Alles was al klaar, voor er iets van jou begon te leven. Leef dat leven, elke dag en blijf je verwonderen.

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw verzoening, zelfs eeuwen voordat ik ter wereld kwam. Dank U dat ik nu rein ben door Uw bloed en door het geloof in Uw offer.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu