Volheid van verzoening

Thema: Kolossenzen

“Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.” (Kolossenzen 1:19 en 20 – HSV)

“In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.” (Kolossenzen 1:19 en 20 – NBV21)

Er is nog iets vreemds met die woorden die Paulus schrijft over het wonen van de hele volheid in Jezus. Het heeft de Vader behaagd dat de hele volheid in Hem zou wonen. Waar gaat dit eigenlijk over? Je kunt het snel even invullen met de volheid van God, maar bedoelt Paulus dat? Vooral omdat er nog een zin achteraan komt: ‘En dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou’. Als je even goed de tekst volgt blijkt dus dat de Vader, door Jezus, in Wie de hele volheid woont, alle dingen met Zichzelf wil verzoenen. De Vader wil iets dat Hij door Jezus doet. Dan zou je ook gelijk kunnen zeggen: “Okee, de Vader verlangt dus dat alles met Zichzelf verzoend wordt, dan is dat toch een soort ‘Alverzoening’”? Niet als je nog even verder leest als Paulus schrijft: ‘En nu heeft Hij ook jullie verzoend’. Dat valt dus niet gelijk met de verzoening door Jezus.

Eigenlijk heb je twee vragen die je graag beantwoord zou willen hebben. In de eerste plaats de vraag wat die volheid is en in de tweede plaats de vraag wat ‘alle dingen’ zijn die verzoend zijn. Mede ook omdat de aanvulling daarop is dat het de dingen in de hemel en op aarde zijn. Dan wordt die verzoening van alles en iedereen ineens nog lastiger om vol te houden vanuit deze tekst.

Vers 19 is een hele lastige tekst omdat ‘de Vader’ niet in de tekst staat. ‘Het heeft behaagd dat in Hem al de volheid zou wonen’, staat er eigenlijk. Is God dan de verzwegen persoon die terecht is toegevoegd of gaat het hier over God in Wie alle volheid is? De verschillende uitleggers maken zoveel verschillende keuzes, dat die erbij betrekken het niet makkelijker maakt. Toch, omdat Paulus het over het Hoofd van de gemeente had, is het meest aannemelijke dat het hier over Jezus gaat in Wie de volheid woont en dat God de Vader de verzwegen persoon is. Dan is nog steeds lastig om helder te krijgen om welke volheid het hier gaat die in Jezus woont. Dat lijken dan alle Goddelijke eigenschappen te zijn. Tegelijk neig ik er ook naar om te denken aan de volheid van de verzoening die in God aanwezig is, woont in Jezus, omdat dit het thema is waar het over verder gaat.

Verzoening van alle dingen is immers het doel. Ook weer zo opmerkelijk dat Paulus het hier heeft over de verzoening van alle dingen en niet van alle mensen. Je zou bijna zeggen: “Gelukkig maar, anders klopt het volgende gedeelte ook niet meer”. En ik zeg er dan eigenlijk ook bij: “Gelukkig maar, want je zou zonder te geloven in de verzoening er straks toch door gered kunnen worden, dat lezen we nergens dat Jezus dat zegt”. Waar gaat het dan wel om?

Deze ‘alle dingen’ heeft te maken met alles wat door de zonde kapot is gegaan. Alles in het hele universum dat door de zonde is aangetast wordt opnieuw door God met God verzoend. Dat betekent niet dat demonen verzoend zouden kunnen worden (wat men binnen de leer van de Alverzoening wel gelooft) en ook niet degenen die het aanbod van God genade niet hebben aangenomen. Dat zou tegenstrijdig zijn woorden als dat degenen die Hem niet hebben aangenomen, niet zullen delen in Zijn heerlijkheid. In die verzoening met God hoort wel dat uiteindelijk elke knie zal buigen voor de heerschappij van Jezus, maar daar stopt het wel.

God verzoend als het ware de hele kosmos opnieuw met Zichzelf. Hij kiest ervoor om deze wereld opnieuw te beginnen, niet met nieuwe dingen, maar door het als nieuw te maken. Als je dat allemaal op een rijtje hebt staan, is het God, Die het verlangen heeft om de hele schepping met Zichzelf te verzoenen, door de hele volheid van de verzoening in Jezus te laten wonen, zodat alles wat Jezus deed, voortkwam uit die volheid van dat verlangen. De Mensenzoon Die ook Gods Zoon is, kwam om het verzoende verlangen van God de Vader te volbrengen, terwijl Hij Zelf deelde, als God, in datzelfde verlangen. Wat een enorm bijzondere genade dat God daarbij ook mensen heeft toegevoegd die Hij ook verzoende. Daar schrijft Paulus dan over verder als hij de gemeente hier aanspreekt dat zij eerst hiervan vervreemd waren, maar nu verzoend zijn. Niet onbeperkt, want je moet wel in het geloof blijven, ook dat laat hij gewoon helemaal overeind staan.

Gebed: Heer, Uw plan van verzoening is zo diep en groot en straks denk ik, dat ik nog zal zeggen dat het veel groter is dan dat ik dacht.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu