Gehoorzaam ondanks de wind

Thema: Door de wind

“Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind, die Euroklydon genoemd wordt.” (Handelingen 27:14 – HSV)

“Maar al spoedig stak er een hevige aflandige wind op, die Eurakylon wordt genoemd.” (Handelingen 27:14 – NBV21)

We hebben het in deze serie al meerdere keren gehad over de wind en hoe God deze stuurt. We hebben zelfs gezegd dat de wind altijd van God uitgaat. En in veel gevallen is dat eigenlijk ook wel echt goed te zien. God stuurt de wind, al vanaf het paradijs wordt dat duidelijk. Daarnaast zijn er ook seizoenen die God heeft ingesteld. Het zal voor ons nooit duidelijk worden hoe het ene en het andere samengaat of dat het samengaat. Zeker niet als je ook nog eens kijkt naar de situatie van Paulus aan het einde van het boek Handelingen. Al hoewel…

Wat gebeurt er op het moment dat Paulus op transport gezet wordt naar Rome?  Via wat moeizame momenten is Paulus in het havenplaats Schone Havens aangekomen. Tenminste, het schip waarop Paulus werd vervoerd naar Rome. De tocht had al behoorlijk wat tijd gekost omdat de wind niet meewerkte. Tot hiertoe is er niet veel aan de hand, behalve dat het allemaal net iets makkelijker had kunnen gaan, maar door de vertraging was het seizoen veel minder gunstig geworden. Dit bedoelde ik eigenlijk met de seizoenen die God heeft ingesteld. Dan kan er wind en regen zijn die eigenlijk elk jaar terugkomt. Wij weten ook dat het in de herfst meer kan waaien. Hoe zit dat dan met Gods sturen van de wind? Omdat wij natuurkundig denken is dat voor ons al moeilijk om Gods hand in de wind te zien. Maar dan gebeurt er nog iets.

Paulus merkt dat men, ondanks het niet gunstige seizoen toch wil uitvaren. De kapitein en de stuurman hadden aangegeven dat uitvaren wel moest kunnen. Misschien was dit ook wel ingegeven omdat deze havenplaats niet geschikt was om te overwinteren. Alleen Paulus geeft dan aan dat het niet verstandig is om te gaan varen. Je voelt natuurlijk wel aan dat die zeelui echt hebben gedacht: “Laat die kerel gewoon zijn mond houden, wie heeft er hier nu verstand van varen”? Paulus had er ook geen verstand van, maar nu nog even iets anders. Al Degene Die de wind in Zijn hand heeft, tegen Paulus zegt dat uitvaren niet verstandig is omdat er dan veel schade zal ontstaan, wat moet je dan?

Je zou zeggen: Dan moet je luisteren, want als Degene Die de wind stuurt je vertelt dat er ook werkelijk wind gaat komen waarbij varen niet mogelijk is, dan is ongehoorzaam zijn niet verstandig. Nu lukt het ons wel, om bij deze geschiedenis zo te blijven denken, omdat het er staat dat Paulus had gezien wat er stond te gebeuren. Dat zien van Paulus is een profetische manier van zien. Alleen is er een andere partij die uitgaat van de wind als puur natuurkundig en die niets begrijpt van Paulus met deze boodschap. Op basis wat zij weten, kunnen ze het wel wagen om een stuk verder te komen naar een haven waar overwinteren wel mogelijk is.

Als God spreekt, dwars tegen al het menselijke redeneren en reageren in, wat doe je dan? En waarom zou God, als Hij zo duidelijk heeft gesproken, die wind inhouden, terwijl Paulus de boodschap heel duidelijk had overgebracht? Natuurlijk, als je het verhaal uitleest ontdek je dat God zelfs een schipbreuk gebruikt om iemand te genezen, het Evangelie verder te brengen, maar dat was niet Gods eerste plan. Gods plan was dat het profetische spreken van Paulus gehoord zou worden. De boeiende vraag van deze geschiedenis met deze wind is de vraag of we nu precies altijd moeten begrijpen wat God nu precies wel of niet doet en wat misschien wel natuurkundig is, of dat het belangrijk is om Gods stem te verstaan en daarop te reageren? Zelfs als dat tegen de ogenschijnlijk beredeneerde situatie ingaat. Dan wordt dit beeld van de wind ineens niet meer in wirwar van gedachten, maar brengt het jou en mij terug op de vraag: Als je Gods stem verstaat, durf je daar dan op te reageren? Dat roept ook nog wel de vraag op hoe je dat zeker weet, daar zegt Paulus niets over, kennelijk was zijn wandelen met God zo vertrouwt, dat dit ook geen vermelding meer heeft opgeleverd. Soms moet je dan maar toetsen of het klopt, maar zie je dat wat logisch lijkt het soms niet is en dat als je denkt iets te begrijpen, God daar dwars tegenin je gewoon om gehoorzaamheid vraagt aan Zijn stem?

Gebed: Heer, leer mij Uw stem te verstaan, zelfs als het niet logisch is en leer mij daarnaar op de juiste manier te handelen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu