De wind is gehoorzaam

Thema: Door de wind

“En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte.” (Mattheüs 8:26 – HSV)

“Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen?’ Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust.” (Mattheüs 8:26 – NBV21)

Sinds wij in Nederland codes hebben bedacht voor de weersomstandigheden gebeurt het nogal eens dat het code geel of code rood is, als waarschuwing voor flink wat wind. Soms heb ik wel eens het gevoel dat het minder erg is dan dat ik dacht dat het zou worden, maar goed, we worden gewaarschuwd voor extreme weersomstandigheden. Of de discipelen van Jezus ook vooraf gewaarschuwd waren voor heel veel wind, kunnen we ons wel afvragen. Als je het verhaal van de storm op zee leest, lijken ze daar niet echt op gerekend te hebben. Tenminste, als je bedenkt dat een deel van discipelen visser waren, dan verwacht je in ieder geval niet dat ze met dreigende weersomstandigheden aan boord zijn gegaan. En de storm die dan losbarst is waarschijnlijk erger geweest dan alles wat wij aan wind ooit hebben meegemaakt.

Storm op zee bij de discipelen. Al eerder hebben we gezien dat storm een oordeel van God kan zijn, maar storm kan ook iets duisters zijn. Als je de verhalen in de Bijbel leest van storm op zee, merk je vaak dat er ook duisternis in zit. Soms is dat ook gewoon al duidelijk in het woord wat er voor de storm wordt gebruikt. Als je dat beseft, dan is de manier van handelen van Jezus ook een handeling die meer is dan alleen de wind laten gehoorzamen.

De discipelen zitten samen met Jezus aan boord. Kennelijk is Jezus zelfs eerst aan boord gegaan en zijn de discipelen hem gevolgd. En dan ontstaat er een grote onstuimigheid in de zee. De storm die opstak was zo verschrikkelijk dat de zee het schip bedekt met water. Wij kunnen ons er maar weinig van voorstellen hoe angstig dat geweest moet zijn. De winden die Jezus straks bestraft duiden op iets extreems. En wat vooral opvalt bij deze wind is dat Jezus gewoon ligt te slapen. Stel je voor, een aantal vissers, die echt wel weten wat een verschrikkelijke wind is en die echt wel met een beetje storm overweg kunnen, zijn hier doodsbang en midden in die storm en midden tussen de angst die daar heerste ligt Jezus te slapen.

Als je even verder leest is er nog iets dat even goed is om bij deze wind te weten. Ze zijn namelijk onderweg naar de man die bezeten was met Legio. In alle evangeliën waar dit verhaal staat beschreven, is dit ook het vervolg. Dat maakt duidelijk dat deze storm niet alleen maar een wind was die natuurkundig een wind was, maar dat hij daar ook alles mee te maken had. Nog steeds ons afvragend op welke manier dat een natuurkundige wind, ook echt natuurkundig is, als God de winden bestuurt. Het blijkt in dit verhaal ook dat satan ook mogelijkheden had om iets met de wind te doen. Dat lijkt tegenstrijdig als je van de gedachte uitgaat dat God de winden bestuurt. Toch denk ik dat dit minder tegenstrijdig is dan dat je denkt. Ook bij ziekten waar God de hand in lijkt te hebben, terwijl je ook verhalen genoeg kunt vinden waar satan er de hand in een ziekte heeft.

Het is de kunst van ons geloof om niet alles te hoeven duiden en al helemaal niet als het over de geestelijke wereld gaat die wij niet helemaal kunnen inzien en begrijpen. Het is belangrijker om te kijken naar wat Jezus met deze omstandigheden doet. Of dat nu een storm is, of dat dit nu meer is dan dat. Jezus spreekt de discipelen aan op hun kleingeloof en vervolgens bestraft Hij de wind en de zee en dan wordt het oorverdovend stil. Dat kleingeloof heeft te maken met de manier van kijken naar de omstandigheden. Als ze alleen kijken naar de omstandigheden, dan is er reden voor angst, maar Jezus leert ons hier juist niet naar de omstandigheden te kijken, maar naar Hem Die in elke situatie de controle heeft. Het is opmerkelijk dat Jezus hen eerst aanspreekt op hun kleingeloof en daarna pas ingrijpt. Terwijl de mensen verwonderd zijn dat zelfs de winden en de zee aan Jezus gehoorzaam zijn, zien de discipelen meer dan dat. Zeker als ze straks aan de overkant aankomen. En ja, natuurlijk is de zee en de wind gehoorzaam aan hun Schepper. Zelfs als deze gemanipuleerd zijn door de duisternis, dan moet de duisternis gelijk loslaten als Jezus met gezag spreekt. Geen enkele omstandigheden is sterker dan Jezus. Laat dat je deze dag bemoedigen.

Gebed: Heer, ik dank U dat U sterker bent dan welke storm ook. Dank U dat er geen omstandigheden zijn die U boven het hoofd gaan en dat ik mag rusten in U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

Handelingen 4:1-22 - HSV

   
     [1] En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,
     [2] geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.
     [3] En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.
     [4] En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.
     [5] En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,
     [6] ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.
     [7] En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?
     [8] Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!
     [9] Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,
     [10] laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.
     [11] Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
     [12] En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
     [13] Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
     [14] En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.
     [15] En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
     [16] en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.
     [17] Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.
     [18] En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.
     [19] Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.
     [20] Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.
     [21] Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was.
     [22] Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

    
Handelingen 4:1-22 - NBV21

     [1] Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af,  [2] hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.  [3] Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was.  [4] Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot ongeveer vijfduizend.
     [5] De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem,  [6] samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en alle anderen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden.  [7] Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’  [8] Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten,  [9] nu wij vandaag worden verhoord naar aanleiding van een weldaad, bewezen aan een zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen,  [10] dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.  [11] Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.  [12] Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.’
     [13] Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd.  [14] En omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.  [15] Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar.  [16] Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.  [17] Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’  [18] Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten.  [19] Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!  [20] We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  [21] Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.  [22] De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

De Naam van Jezus geeft vrijmoedigheid

Thema: Ik spreek Jezus

“Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.” (Handelingen 4:17 – HSV)

“Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hun nadrukkelijk verbieden nog tegenover iemand de naam van Jezus te gebruiken.’” (Handelingen 4:17 – NBV21)

Wonderen zijn mooi en wonderen zijn bedoelt om Jezus groter te maken, maar of dat doel nu altijd bereikt wordt, is maar de vraag. Soms zie je situaties waar het alleen maar om het wonder gaat en helemaal niet om Jezus, maar vaak zie je ook dat het wonder Jezus echt wel groter maakt, alleen is het helemaal niet de garantie dat ongelovigen dan tot geloof komen. Persoonlijk kan ik dat zo frustrerend vinden. Dan laat God Zijn grootheid zien en dan blijven sommigen zich verharden. Dan kun je zeggen dat het een eigen keus is, dat begrijp ik wel, maar soms laat God zo Zijn grootheid zien, dat je echt zou willen dat iedereen in Jezus zou geloven.

Lees meer...

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu