Verwachten wij de juiste?

Thema: Wij verwachten de Heer

"En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?" (Lukas 7:19)

Zou je kunnen twijfelen of Jezus wel echt de persoon is die jij verwacht? Of anders gevraagd, hoe is het met twijfels in jouw leven? Je kunt daar natuurlijk van alles van vinden, maar kan het zo zijn dat er dingen in je leven gebeuren waardoor je denkt: Zou het allemaal echt wel kloppen? Is het Jezus Die wij verwachten, of zou het toch een ander zijn? Elk jaar merk ik onder jongeren weer dat dit vragen zijn die voor hen lang niet altijd zo eenvoudig zijn. Elk seizoen op catechisatie ontmoet ik weer jongeren met de vraag of het echt Jezus is, waar we in moeten geloven. En ergens snap ik die vraag ook wel. Heel simpel, als je in een ander werelddeel geboren was, zou het heel logisch zijn als je iets anders geloofde. En als nu zelfs Johannes de Doper hier last van had.

Johannes zit in de gevangenis en de twijfel lijkt ook bij hem toe te slaan. We lezen niet dat hij twijfelt omdat hij in de gevangenis zit en ook niet dat dit zou komen omdat hij niet bevrijdt wordt. Toch is er twijfel bij Johannes, zelfs nadat zijn discipelen hem vertellen dat er zelfs doden worden opgewekt. Tegelijk zit Johannes in de gevangenis en hij weet heel goed waar het heen gaat. Zijn laatste dagen, of misschien wel uren, zijn aangebroken. En net als dat er bij iemand die zijn einde voelt aankomen soms twijfels ontstaan, zo ook bij hem. Is Jezus echt de Messias? Of zit Johannes er naast, met alle eeuwige gevolgen van dien? Hoe weet je nu dat Jezus de Zoon van God is? Of nog duidelijker: Hoe weet je nu dat Jezus je echt zal verlossen? Een vraag waar geen bewijzen voor lijken te zijn.

Ze lijken er niet te zijn, maar ik geloof dat er echt wel bewijs is voor Jezus. Al roept iedereen dat het maar verhaaltjes zijn, wordt Jezus zelfs bespot en veracht, er is wel bewijs dat Jezus de Messias is. Als Johannes zijn discipelen naar Jezus stuurt met de vraag of ze Hem verwachten of een ander, dan geeft Jezus op een bijzondere manier antwoord. In die vraag van Johannes zit natuurlijk de vraag of Jezus echt de beloofde Messias is waar iedereen naar uitkeek. Maar ja, tegelijk wordt Jezus lang niet door iedereen geloofd, dus hoe ingewikkeld is het eigenlijk?

Op het moment dat de discipelen van Johannes bij Jezus komen is Jezus bezig om er velen te genezen. Het lijkt bijna wel of de vraag van Johannes Hem stoort in Zijn werk. Het antwoord dat ze dan meekrijgen is het antwoord: "Kijk om je heen en luister en vertel Johannes wat je hebt gehoord en gezien. Vertel hem dat kreupelen gaan lopen, blinden ziende worden, melaatsen worden gereinigd en zelfs doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd". Met andere woorden alles wat Jesaja heeft voorzegd gaat hier in vervulling. Of gewoon nog heel anders gezegd: Het lijkt daar om Jezus heen wel op de hemel. Ziekte en gebondenheid wijkt en de boodschap van heil klinkt er. De hemel is zichtbaar, daar staat de Zoon van God, Die de hemel op aarde brengt. Een groter bewijs kun je niet vinden. Waar dit gebeurt, daar moet de Messias wel zijn. Dus laat je twijfel los.

Begrijp je wat dit betekent? Dat betekent dat als jij en ik de opdracht van Jezus krijgen om Zijn bediening voort te zetten dat waar dat gebeurt, Jezus zichtbaar wordt en het bewijs wordt geleverd dat de Messias daar is! Jezus veranderd alles, toen, maar nu nog steeds. Er is niets veranderd, alleen dat Jezus er letterlijk niet meer is en dat Hij door jou en mij heen wil werken, zodat als de vraag wordt gesteld of we de juiste persoon verwachten, het letterlijk zichtbaar zal zijn. Jezus is absolute en unieke realiteit!

Gebed: Jezus, U bent het echt. U bent de Zoon van God, mijn Verlosser en Redder en U bewijst het door wat er gebeurt, waar U verschijnt.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Geef overal onderwijs

 

Thema: Op weg met Jezus

"En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen." (Lukas 4:14 en 15)

Met zijn staart tussen zijn poten is satan afgedropen bij Jezus. In gesprek gaan met Jezus was hem in ieder geval mislukt en Jezus heeft alleen maar Gods waarheid uitgesproken en meer niet. Het is dus mislukt voor satan. En Jezus, hoe gaat Hij dan verder? Dat is wel goed om even bij stil te staan. Het zijn maar een paar woorden die Lukas eraan wijdt hoe de bediening van Jezus begon, maar het laat wel een bepaald principe zien hoe Jezus het aanpakt. Jezus komt uit de woestijn en door de kracht van de Geest gaat Hij terug naar Galilea. De Heilige Geest leidt Hem nu niet zozeer, maar de Heilige Geest geeft Hem kracht om Zijn werk te doen. En dan begint Hij in Galilea.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu