Verwachten wij de juiste?

Thema: Wij verwachten de Heer

"En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?" (Lukas 7:19)

Zou je kunnen twijfelen of Jezus wel echt de persoon is die jij verwacht? Of anders gevraagd, hoe is het met twijfels in jouw leven? Je kunt daar natuurlijk van alles van vinden, maar kan het zo zijn dat er dingen in je leven gebeuren waardoor je denkt: Zou het allemaal echt wel kloppen? Is het Jezus Die wij verwachten, of zou het toch een ander zijn? Elk jaar merk ik onder jongeren weer dat dit vragen zijn die voor hen lang niet altijd zo eenvoudig zijn. Elk seizoen op catechisatie ontmoet ik weer jongeren met de vraag of het echt Jezus is, waar we in moeten geloven. En ergens snap ik die vraag ook wel. Heel simpel, als je in een ander werelddeel geboren was, zou het heel logisch zijn als je iets anders geloofde. En als nu zelfs Johannes de Doper hier last van had.

Johannes zit in de gevangenis en de twijfel lijkt ook bij hem toe te slaan. We lezen niet dat hij twijfelt omdat hij in de gevangenis zit en ook niet dat dit zou komen omdat hij niet bevrijdt wordt. Toch is er twijfel bij Johannes, zelfs nadat zijn discipelen hem vertellen dat er zelfs doden worden opgewekt. Tegelijk zit Johannes in de gevangenis en hij weet heel goed waar het heen gaat. Zijn laatste dagen, of misschien wel uren, zijn aangebroken. En net als dat er bij iemand die zijn einde voelt aankomen soms twijfels ontstaan, zo ook bij hem. Is Jezus echt de Messias? Of zit Johannes er naast, met alle eeuwige gevolgen van dien? Hoe weet je nu dat Jezus de Zoon van God is? Of nog duidelijker: Hoe weet je nu dat Jezus je echt zal verlossen? Een vraag waar geen bewijzen voor lijken te zijn.

Ze lijken er niet te zijn, maar ik geloof dat er echt wel bewijs is voor Jezus. Al roept iedereen dat het maar verhaaltjes zijn, wordt Jezus zelfs bespot en veracht, er is wel bewijs dat Jezus de Messias is. Als Johannes zijn discipelen naar Jezus stuurt met de vraag of ze Hem verwachten of een ander, dan geeft Jezus op een bijzondere manier antwoord. In die vraag van Johannes zit natuurlijk de vraag of Jezus echt de beloofde Messias is waar iedereen naar uitkeek. Maar ja, tegelijk wordt Jezus lang niet door iedereen geloofd, dus hoe ingewikkeld is het eigenlijk?

Op het moment dat de discipelen van Johannes bij Jezus komen is Jezus bezig om er velen te genezen. Het lijkt bijna wel of de vraag van Johannes Hem stoort in Zijn werk. Het antwoord dat ze dan meekrijgen is het antwoord: "Kijk om je heen en luister en vertel Johannes wat je hebt gehoord en gezien. Vertel hem dat kreupelen gaan lopen, blinden ziende worden, melaatsen worden gereinigd en zelfs doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd". Met andere woorden alles wat Jesaja heeft voorzegd gaat hier in vervulling. Of gewoon nog heel anders gezegd: Het lijkt daar om Jezus heen wel op de hemel. Ziekte en gebondenheid wijkt en de boodschap van heil klinkt er. De hemel is zichtbaar, daar staat de Zoon van God, Die de hemel op aarde brengt. Een groter bewijs kun je niet vinden. Waar dit gebeurt, daar moet de Messias wel zijn. Dus laat je twijfel los.

Begrijp je wat dit betekent? Dat betekent dat als jij en ik de opdracht van Jezus krijgen om Zijn bediening voort te zetten dat waar dat gebeurt, Jezus zichtbaar wordt en het bewijs wordt geleverd dat de Messias daar is! Jezus veranderd alles, toen, maar nu nog steeds. Er is niets veranderd, alleen dat Jezus er letterlijk niet meer is en dat Hij door jou en mij heen wil werken, zodat als de vraag wordt gesteld of we de juiste persoon verwachten, het letterlijk zichtbaar zal zijn. Jezus is absolute en unieke realiteit!

Gebed: Jezus, U bent het echt. U bent de Zoon van God, mijn Verlosser en Redder en U bewijst het door wat er gebeurt, waar U verschijnt.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Handelingen 2:1-13

1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
8. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10. Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13. Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

07 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoogblokland
14 juni 2020
18:30 - 20:00
Theo de Koning spreekt in Genderen (Herv)
21 juni 2020
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Acquoy
28 juni 2020
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Piershil (Herv)
05 juli 2020
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Pinksteren: God keert alles om

Thema: Pinksteren

"En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?" (Handelingen 2:8)

Pinksteren, wat een feest! Je zou kunnen zeggen: “God keert alles om”. We kennen natuurlijk allemaal het lied met de zin: ‘De Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. Die zin is natuurlijk helemaal waar. Als je kijkt wat er op de Pinksterdag gebeurt, dan hoort iedereen zijn of haar eigen taal. Grenzen doen ineens niet meer mee. Wat zou ik het heerlijk vinden als dit nog steeds zo gebleven zou zijn. Dan praat je en de ander verstaat je, waar hij ook vandaan komt. Toch is wat er op de Pinksterdag gebeurt meer dan wat je ziet gebeuren.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland