Niet herkend

Thema: Lijdenstijd

"Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas die Hem verraadde stond ook bij hen." (Johoannes 18:5)

Hoe bekend zou Jezus geweest zijn? Als je de Evangeliën leest, lijkt het er in ieder geval op dat iedereen wel van Jezus had gehoord. De verhalen gingen door het hele land. Of ook de Romeinen het op die manier hebben meegekregen is natuurlijk niet helemaal zeker, maar je kunt je toch bijna onmogelijk voorstellen dat dit aan hen is voorbij gegaan. De manier hoe Jezus zieken genas, zelfs doden opwekte, dat wordt op een gegeven moment ook echt wel gezien. Je kunt je dus ook afvragen of het nodig was om een verrader als Judas nodig te hebben om te weten Wie je gevangen moet nemen. Waarschijnlijk wilden ze vooral zekerheid hebben. Het is dan opmerkelijk hoe de reactie is van de soldaten die Jezus moeten oppakken.

Als je de podcast hebt meegeluisterd over dit gedeelte, weet je wat er gebeurde toen Jezus Zichzelf voorstelde met de woorden "Ik ben". Maar ik wil vanuit dit zelfde gedeelte nu ook even stilstaan bij wat Jezus in Zijn emotie moet hebben meegemaakt. Natuurlijk was Jezus almachtig en konden de soldaten niets doen als Jezus dat niet wilde. Hij hoefde maar te spreken en ze konden niet meer op hun benen staan. Maar er is ook een andere kant. Het moment dat Jezus uit de hof van Gethsemané kwam en de soldaten op Hem afkwamen moet in de eerste plaats een enorme vernedering zijn geweest. Als je onschuldig bent en er worden 600 soldaten op je afgestuurd, want zo groot was een legerafdeling, dan is dit verschrikkelijk vernederend. Jezus werd gelijkgesteld aan de grootste misdadiger die je je kon voorstellen. En dat terwijl er nog geen pistolen waren en Hij hooguit met een zwaard zou kunnen vechten. Moet je dan op de meest vreedzame man van de wereld een afdeling soldaten afsturen?

Jezus, hier wel met de zonden van de hele wereld beladen en voor God schuldig als plaatsvervanger, was voor de soldaten nog steeds de mens Jezus die nog nooit iets verkeerd had gedaan. En als ze dan Hem op deze manier vernederend benaderen en Jezus hen de vraag stelt Wie ze zoeken, dan blijkt ook nog eens dat ze niet eens weten Wie Jezus is. Of in ieder geval doen ze alsof ze Jezus niet kennen en niet weten wie ze moeten oppakken. Vernederend om als schuldloze misdadiger te worden opgepakt, maar ook vernederend dat terwijl iedereen heeft gezien wat Jezus aan goeds deed, om niet herkent te worden door deze soldaten. En bedenk dan ook nog eens dat Malchus erbij was en met hem waarschijnlijk nog wel meer mensen uit het huis van de hogepriester.

Ik weet niet hoe het jou vergaat als je afgelopen tijd gezien bent door veel mensen en je bent vervolgens in de supermarkt en niemand herkent je? Ik maak het meestal andersom mee: Veel mensen kennen mij wel, maar ik ken de ander niet, omdat ik die soms alleen maar vanaf het podium of van achter de microfoon zie. Dat is uit te leggen, maar andersom eigenlijk niet.

Jezus wordt niet alleen vernederd in wat er straks gebeurt als Hij wordt verhoord, maar ook nu, terwijl Hij zeker geen vreemde in het land was. En misschien doen ze wel net of ze Hem niet kennen. Herken jij Jezus wel als Hij door Zijn Geest onder ons werkt? Het is nu zo totaal anders, iets van de vernedering van Jezus op dit moment kunnen wij hooguit in wat beelden bedenken. Maar tegelijk het niet willen kennen van Jezus, terwijl Hij zoveel doet, dat is ook nu nog steeds zo. Ontkennen wat God doet zit op dezelfde lijn. Of wat ooit iemand zei na een paar krachtige wonderen van God en geloof wat dat uitwerkte: "We zullen over een paar jaar nog wel eens zien." Zo van: Ik erken niet zomaar dat iets van God is. Zo letterlijk als toen, nee dat natuurlijk niet meer, maar Jezus niet herkennen, terwijl Hij wel werkt, ook nu nog steeds.

Gebed: Heer, U werkt en dat wordt gezien, maar lang niet altijd erkent. Ik wil altijd Uw werk zien en U herkennen en niet met veroordelende gedachten op U afkomen, maar U alle eer en aanbidding geven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Lukas 4:14-29 

14. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen.
16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
18. De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,
19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
20. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
21. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.
22. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
23. Maar Hij zei tegen hen: U zult Mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: Dokter, genees uzelf; alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kapernaüm gebeurd is, doe dat ook hier in Uw vaderstad.
24. Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad.
25. Maar Ik zeg u naar waarheid: Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land,
27. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.
28. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden,
29. en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Nu is het jaar van Gods vreugde

Thema: Op weg met Jezus

"Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan." (Lukas 4:21)

Stel je voor dat jij gewoon een aannemer zou zijn in een dorp waar je bent opgegroeid en komende zondag ga jij in de kerk preken. Verrassing voor de mensen. Op de zondagsbrief of de beamer staat jou naam als voorganger voor de dienst. En dat in het dorp waar je bent opgegroeid en de mensen je vooral kennen als aannemer. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd? Ongetwijfeld zijn er mensen die jou kennen en je een warm hart toedragen. Maar de kritisch theologische gemeenteleden bij wie een preek niet snel goed is en die zien dat jij een preek gaat houden, die zullen er ongetwijfeld even voor gaan zitten met een houding van: Wat krijgen we nu en dit kan echt niet. Ongeveer zo moet het gegaan zijn bij Jezus. Jezus is in de synagoge in Nazareth, misschien was Hij op bezoek bij Zijn ouders en naar gewoonte ging Hij naar de synagoge.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu