Gods heerlijkheid verschijnt toch wel

Thema: Kerst

"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg." (Lukas 2:7)

Het Kind is geboren en niemand had het in de gaten. Kerst is dus niet dat Jezus is geboren en iedereen Hem ontving, dat is het nu juist niet. Kerst is dat Jezus is geboren en dat niemand het door had. Je kunt natuurlijk zeggen dat niemand wist dat Maria met de Zaligmaker van de wereld in haar buik liep, maar die woorden dat er voor hen geen plaats was in de herberg zeggen toch echt wel iets dat schokkend is. Het is in ieder geval al niet normaal dat er voor een hoogzwangere vrouw geen plaats werd gemaakt. Het was ongetwijfeld aan haar te zien dat het moment van bevallen heel dichtbij was gekomen. En toch blijft iedereen zitten waar hij zit. En het gevolg? Ze missen dat waar het echt om draaide in Bethlehem.

Het draaide in de hele geschiedenis van de geboorte van Jezus alleen maar om Jezus. Dat koning Augustus iedereen naar zijn eigen geboortestad liet gaan, had maar één doel: Jezus moest in Bethlehem geboren worden. Al het andere er omheen doet er eigenlijk niet toe. Gods belofte moest vervuld worden en Gods belofte was zuiver en vol van trouw van God. Jezus kon onmogelijk in Nazareth geboren worden. Alleen in Bethlehem zijn er mensen geweest die, als ze achteraf konden terugkijken, heel wat hebben gemist. Er was voor hen geen plaats in de herberg. Wat is het gevolg? Elke herberg waar ze hadden aangeklopt had de plaats geweest kunnen zijn waar Gods heerlijkheid verscheen. We zullen nooit weten wat men heeft gemist, maar als je kijkt wat de ontmoeting van de herders met Jezus doet, is het ongelofelijk hoe hun leven verandert. 

Er was voor hen geen plaats en dus gingen Jozef en Maria verder. Ze bleven zoeken en uiteindelijk komen ze in een stal uit, of in ieder geval op een plaats waar een voerbak voor de dieren was. Ik moest, toen ik over deze tekst even zat na te denken dat de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft over de herbergzaamheid die er onder ons moet zijn, want door herbergzaam te zijn, zijn er geweest die engelen hebben geherbergd. Ik zat even na te denken dan dacht: Door herbergzaam te zijn hadden de mensen in Bethlehem, God kunnen herbergen. God had in een herberg kunnen zijn en wat zou dat hebben gedaan in die herberg? Waar Hij verschijnt, wordt alles nieuw, dat zie je overal gebeuren. Als je ziet wat er gebeurt als de Naam van God ergens is, dan gebeurt er iets. En door Maria te negeren, hebben de God voorbij laten gaan. Nee, natuurlijk wisten ze dat niet, daarom moet je ook gewoon trouw blijven aan wat God van je vraagt. Ze konden het niet verantwoorden bij God dat ze een hoogzwangere vrouw hadden laten lopen. Dat kon niet en dat mocht niet. Ieder weldenkend mens en vooral ieder gelovig mens weet toch dat dit niet kan?

Jezus laat ons ook in het Evangelie zien dat als je aan de minsten denkt, dat je daarin aan Hem denkt. Besef dat eens op kerst. Wat zou je missen als je mensen voorbij gaat of als je mensen voorbij laat gaan? Uiteindelijk zal God Zijn heerlijkheid echt niet voor Zichzelf houden, want als er geen plaats voor hen is en Hij in de voerbak Zijn Zoon geboren laat worden, dan zal Hij Zijn heerlijkheid laten verschijnen aan die mensen die bij die voerbak horen: Herders! God laat Zijn heerlijkheid echt wel komen en als wij het laten lopen, omdat we niet leven vanuit gerechtigheid, dan valt het vanzelf anderen toe. Kerst is juist ook het feest, waarin God komt, op de plaats waar Hij wel mag zijn door anderen heen. Maria mocht zijn op de plaats waar Gods heerlijkheid ook zal verschijnen, al moet dat in een stal zijn. Waar jij, namens Jezus komt, daar verschijnt Gods heerlijkheid. Net als bij de 70 discipelen, als Jezus zegt: Ga in Mijn Naam en waar ze je ontvangen, blijf daar, daar blijft Gods heerlijkheid ook, maar zo niet, ga dan verder. Jezus wil verschijnen, juist ook vandaag.

Gebed: Heer, waar U verschijnt, komt ook Uw heerlijkheid, leer mij U ontvangen en laat mij U brengen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Nahum 1 (HSV)

 
  [1] De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.
[2] Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph
een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
[3] De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth
wolken zijn het stof van Zijn voeten.
[4] Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel
al de rivieren laat Hij verdrogen.
Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth
de bloesem van Libanon is verwelkt.
[5] De bergen beven voor Hem, he
de heuvels smelten weg,
de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw
de wereld met al zijn bewoners.
[6] Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain
Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth
de rotsen worden door Hem stukgebroken.

[7] De HEERE is goed, teth
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod
[8] En door een overstromende vloed
zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph
en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.
[9] Wat u ook bedenkt tegen de HEERE,
Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan.
Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.
[10] Omdat zij vervlochten zijn als dorens,
en dronken als dronkaards,
zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.
[11] Uit u is iemand voortgekomen
die kwaad bedenkt tegen de HEERE,
een verderfelijke raadsman.

[12] Zo zegt de HEERE:
Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk,
toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan!
Ik heb u wel vernederd,
maar Ik zal u niet meer vernederen.
[13] Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken
en uw banden verscheuren.
[14] Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden:
Uw naam zal zich niet meer voortplanten.
Uit het huis van uw god zal Ik
de gesneden en gegoten beelden uitroeien.
Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Nahum 1 (NBV21)

  [1] Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

[2] De HEER is een wrekende God,
Hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
[3] De HEER is geduldig en zeer sterk,
Hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.
[4] Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat Hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwelkt.
[5] Bergen beven voor Hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor Hem op,
de wereld met al haar bewoners.
[6] Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor Hem uiteen.

[7] De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij Hem schuilen.
[8] Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in,
met een vloedgolf verwoest Hij hun stad.
[9] Wat ze ook tegen de HEER beramen,
Hij verijdelt hun plan:
Juda wordt geen tweede keer bedreigd.
[10] Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag,
al zijn ze overmoedig door de drank,
ze worden als droge stoppels verbrand.
[11] Uit hun stad is iemand voortgekomen
vol kwade gedachten tegen de HEER,
vol heilloze plannen.

[12] Dit zegt de HEER:
Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk,
toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan!
Ik heb je gekweld, Juda,
maar Ik zal je niet meer kwellen,
[13] want nu breek Ik zijn juk, dat op je schouders ligt,
en je riemen ruk Ik los.
[14] Over hem heeft de HEER dit beslist:
Jouw naam zal niet voortbestaan,
in je tempels vernietig Ik de godenbeelden,
Ik zal een graf voor je delven – verachtelijk ben je.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

29 mei 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht
12 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (PKN)
19 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Zevenbergen (Herv)
26 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
03 juli 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu