Straks wordt alles nieuw

Thema: Wij verwachten de Heer

"Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont." (2 Petrus 3:13)

We hebben de hele Adventstijd door nagedacht over verwachting. Alle kanten van het verwachten van de Heer zijn voorbij gekomen, ook kanten waar we niet altijd zo nadrukkelijk bij stilstaan. Dat onze verwachting ook iets te maken heeft met het oordeel, of dat verwachting ook iets te maken heeft met onze gerechtigheid zijn verdiepingen die je soms gewoon tegenkomt, door op één woordje in te zoomen. Vandaag is de laatste 'Tijd met God' in de Adventstijd van dit jaar en nog één keer staan we stil bij dat woord 'verwachten'. Als je dan na alle overdenkingen en woorden nog steeds bent blijven verwachten en blijven uitzien naar Jezus, dan komt het allermooiste nu nog.

Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, want dat is de belofte van Jezus. Degenen die geloven ontvangen straks een nieuwe wereld, een nieuw bestaan en daar zullen we niet alleen wonen, maar bij ons zal ook gerechtigheid wonen. We ontvangen straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en daar zal gerechtigheid, zuiverheid in de meest zuivere zin van het woord, de basis van ons leven zijn. Ik weet niet hoe lang wij nog moeten volhouden, ik weet ook niet wat ons nog te wachten staat, maar dit weet ik wel: Straks zullen we nieuwe hemelen en een nieuwe aarde ontvangen. Straks zal al het lijden van deze tijd in schril contrast komen te staan ten opzichte van de heerlijkheid die we dan zullen ontvangen.

Ongetwijfeld zullen wij, net als Petrus, ervaren dat we bespot worden als we hierover nadenken. Als je nu naar de afgelopen tweeduizend jaar hebt gekeken, dan lijkt het toch alsof er nooit iets gaat veranderen? De kerk heeft door alle eeuwen heen beleden en geloofd dat Jezus straks zal terugkomen en dat dan alle dingen nieuw worden, maar waar is de vervulling van die belofte? Die gedachte kan zomaar bij je opkomen. Zeker omdat er velen zijn die zeggen: "Er is toch nog nooit iets veranderd, de aarde en de hemel is er nog steeds zoals deze er altijd was". Dat klopt, die hemelen en die aarde worden door God in stand gehouden, niet zo maar, maar omdat God deze bewaard voor de dag dat alles met vuur zal vergaan. God zal straks niets overlaten van deze huidige wereld. Daarom laat God Hem, onder Zijn toezicht nog bestaan.

En de belofte over al dat nieuwe? Die loopt geen vertraging op, alleen Gods tijden zijn anders dan de onze. Hij wacht nog omdat er nog zijn die niet geloven, maar het moment gaat komen dat elke gelovige de vervulling zal zien van de belofte van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Al het oude zal vergaan en alles zal nieuw worden. Wat Petrus dan bedoelt met het meervoud van 'hemelen' is niet helemaal duidelijk. Dat er een nieuwe aarde nodig is, is duidelijk en dat de hemel, als de wolkenlucht boven ons daar ook bij hoort is duidelijk, maar het meervoud is niet helemaal duidelijk. Naast de lucht, als hemel, is er ook de tweede hemel, waar de geestelijke strijd plaatsvindt, ook die zal nieuw worden. Hoe het met de woonplaats van God, de derde hemel, is niet helemaal duidelijk. Wordt deze in die zin nieuw, omdat er nu nog het onrecht wordt gezien? Precies weten zullen we het nu niet, maar terwijl wij nu naar kerst toeleven, leven we vooral toe naar de dag dat alles nieuw wordt. Straks is al je lijden, moeite en strijd voorbij, is er geen gebrokenheid, ziekte, zonde of gebondenheid meer over, dan zullen wij met Jezus, altijd leven in een nieuwe wereld. Wat een dag zal dat zijn.

Gebed: Heer, dank U wel, dat na al het verwachten, er ook een eindpunt komt aan dat wachten. U maakt alle dingen nieuw en daar zie ik naaruit!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

Nahum 1 (HSV)

 
  [1] De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.
[2] Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph
een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
[3] De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth
wolken zijn het stof van Zijn voeten.
[4] Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel
al de rivieren laat Hij verdrogen.
Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth
de bloesem van Libanon is verwelkt.
[5] De bergen beven voor Hem, he
de heuvels smelten weg,
de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw
de wereld met al zijn bewoners.
[6] Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain
Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth
de rotsen worden door Hem stukgebroken.

[7] De HEERE is goed, teth
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod
[8] En door een overstromende vloed
zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph
en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.
[9] Wat u ook bedenkt tegen de HEERE,
Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan.
Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.
[10] Omdat zij vervlochten zijn als dorens,
en dronken als dronkaards,
zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels.
[11] Uit u is iemand voortgekomen
die kwaad bedenkt tegen de HEERE,
een verderfelijke raadsman.

[12] Zo zegt de HEERE:
Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk,
toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan!
Ik heb u wel vernederd,
maar Ik zal u niet meer vernederen.
[13] Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken
en uw banden verscheuren.
[14] Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden:
Uw naam zal zich niet meer voortplanten.
Uit het huis van uw god zal Ik
de gesneden en gegoten beelden uitroeien.
Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Nahum 1 (NBV21)

  [1] Profetie over Nineve. Boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

[2] De HEER is een wrekende God,
Hij duldt niemand naast zich.
De HEER is een woedende wreker,
de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders,
Hij richt zijn toorn op zijn vijanden.
[3] De HEER is geduldig en zeer sterk,
Hij laat nooit iets ongestraft.

De HEER gaat zijn weg door storm en wervelwind,
wolken zijn het stof van zijn voeten.
[4] Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog,
de rivieren laat Hij verdrogen.
Verwelkt zijn Basan en Karmel,
ook Libanons bloesem – verwelkt.
[5] Bergen beven voor Hem,
heuvels wankelen,
de aarde rijst voor Hem op,
de wereld met al haar bewoners.
[6] Wie houdt zich staande in zijn toorn?
Wie houdt stand in de gloed van zijn woede?
Zijn woede is als een laaiend vuur,
rotsen spatten voor Hem uiteen.

[7] De HEER is goed,
een vesting in tijden van nood,
Hij kent wie bij Hem schuilen.
[8] Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in,
met een vloedgolf verwoest Hij hun stad.
[9] Wat ze ook tegen de HEER beramen,
Hij verijdelt hun plan:
Juda wordt geen tweede keer bedreigd.
[10] Al sluiten ze zich aaneen als een doornhaag,
al zijn ze overmoedig door de drank,
ze worden als droge stoppels verbrand.
[11] Uit hun stad is iemand voortgekomen
vol kwade gedachten tegen de HEER,
vol heilloze plannen.

[12] Dit zegt de HEER:
Al zijn ze op volle sterkte en zeer talrijk,
toch worden ze neergemaaid, het is met hen gedaan!
Ik heb je gekweld, Juda,
maar Ik zal je niet meer kwellen,
[13] want nu breek Ik zijn juk, dat op je schouders ligt,
en je riemen ruk Ik los.
[14] Over hem heeft de HEER dit beslist:
Jouw naam zal niet voortbestaan,
in je tempels vernietig Ik de godenbeelden,
Ik zal een graf voor je delven – verachtelijk ben je.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

29 mei 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht
12 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp (PKN)
19 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Zevenbergen (Herv)
26 juni 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Tricht (PKN)
03 juli 2022
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy (PKN)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

God is goed!

Thema: De andere kant van God

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.” (Nahum 1:7 en 8 – HSV)

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen. Maar zijn vijanden jaagt Hij het duister in, met een vloedgolf verwoest Hij hun stad. (Nahum 1:7 en 8 – NBV21)

God is goed! Durf jij dat altijd te zeggen dat God goed is? Ik merk dat ik dat soms ook wel echt lastig kan vinden. Pasgeleden moest ik iemand begraven die nog heel jong was en waar veel voor gebeden was, ondanks dat ik geloof dat God goed is, vind ik het ook bijna pijnlijk om dat dan te zeggen. Toen ik daar even met een collega over sprak zei hij: “Ondanks wat we voelen en ervaren, moeten juist wij profetisch blijven uitspreken dat God goed is”. Dat is ook hoe ik het wel ervaar en ondanks alles, kies ik er dan toch voor om uit te spreken dat God goed is.

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Youtubekanaal

Theo denkt

Essentiële winkels

We zijn opnieuw in een lockdown en dat roept bij mij al een vraag op, maar die laat ik maar even rusten. Wat mij vooral bezig houd is het punt van essentiële winkels die wel open mogen zijn. Direct hiermee samen hangt dan natuurlijk de vraag wat een essentiële winkel is. Opmerkelijk dat dit niet alleen een supermarkt is, maar ook een makelaar, maar een woonwinkel en een bouwmarkt weer niet. Wat heb je aan een huis wat je niet kunt verbouwen of kunt inrichten?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Coaching

Niet alles in je leven gaat vanzelf of ervaar je dat je bent vastgelopen of ben je op zoek naar Gods plan met je leven. We bidden persoonlijke coachingstrajecten of trainingen aan om je daarmee te helpen.

(S)preekbeurten

Theo de Koning (s)preekt veel in kerken, voor studentengroepen of op andere plaatsen. Dat doet hij met passie en het is zijn verlangen om Gods Woord uit te leggen en de Heilige Geest de ruimte te geven.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2022 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu