Verwachten

"Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt." (Hebreeën 12:1) 

Met welke verwachting leef jij? Het is wel een serieuze vraag waard. We leven ondertussen weer richting Kerst en als je alle liedjes dan hoort, dan lijkt het er soms op dat we met elkaar denken dat Jezus op 25 december echt nog een keer geboren gaat worden. En de Adventstijd is dan de tijd waarin we bezig zijn met de geboorte van Jezus. Eigenlijk is dat best wel wat apart, want Jezus zal echt niet in de stal opnieuw geboren worden. We kunnen het met Kerst hooguit herdenken dat God, mens werd en Zichzelf vernederde door op aarde te willen lijden vanaf het eerste moment. Maar als we nadenken over het woord 'advent' dan betekent het dat dit de tijd van verwachten is. En wat verwachten wij dan?

 

Petrus zegt in zijn tweede brief dat wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten. Wij zijn op weg naar de dag dat Jezus zal terugkomen op aarde. Wij verwachten niet een Kind in de kribbe, maar wij verwachten de Zoon van de mensen op de wolken van de hemel. Dat is onze verwachting en de vraag die dat aan ons meegeeft is de vraag hoe wij, in onze tijd van verwachten, op deze aarde onze plaats kunnen en moeten innemen. We kunnen heel eenvoudig zeggen: "Kom Heer, kom haastig", maar dat is niet de opdracht die God ons geeft. Hij zegt niet dat we maar een beetje moedeloos moeten afwachten en maar moeten hopen dat het allemaal snel voorbij is, Hij wil dat wij leven als kinderen van Hem, op deze aarde. 

De schrijver van de Hebreeënbrief zegt daarom niet dat wij erbij moeten gaan zitten, maar dat wij de wedloop moeten lopen die voor ons ligt. Er ligt een uitdaging op je te wachten, waarvan de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat dit net als een wedloop is. En op de tribunes rondom de renbaan zitten allemaal mensen die met verwachting op aarde hebben geleefd en ons hebben voorgedaan hoe je die wedloop loopt. En uiteindelijk is het doel om de eindstreep te halen, maar die behaal je uiteindelijk door in geloof te leven. 

Om ons heen zijn getuigen die weten wat dit is. Ze zijn ons tot een voorbeeld en ze maken heel concreet wat het is om uitziende naar wat God belooft, ook praktisch te leven op aarde. Zeker de geloofsgetuigen uit het Oude Testament keken uit naar de eerste komst van Jezus en al kijken wij uit naar de tweede komst van Jezus, er is niet zoveel verschil als je al die geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 vergelijkt met ons leven nu. Daarom zullen we de komende tijd in verwachting leven en dat doen als mensen die anders zijn dan hen die geen verwachting hebben van de komst van Jezus. Vanuit je nieuwe geboorte is leven uit je nieuwe leven het doel waarvoor je nu op aarde bent. 

Gebed: Heer, leer mij verwachtend te leven, maar leer mij ook om niet passief te zijn in mijn leven en leer mij telkens gericht te zijn op U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu