Ik geloof...

"... en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15b) 

Het lijkt een open deur, maar is het misschien veel minder dan dat je zou denken. En natuurlijk kunnen wij vertellen hoe het zit met Jezus en hoe de wereld is ontstaan en toch, toch is de vraag wat je gelooft, minder een open deur dan je zou denken. En het is ook goed om er een poosje bewust mee bezig te zijn wat we geloven. Vroeger moest ik op catechisatie de Heidelberger Catechismus uit mijn hoofd leren, want als je die kende, wist je wat er in de Bijbel stond. Ten dele is dit natuurlijk wel waar, maar dan gaat het vooral om hoe je gered wordt, maar is dat dan het enige wat we geloven? Is geloven beperkt tot het weten dat jij gered bent? Of geloven wij meer? 

Wat vertel jij op het station als je op de trein moet wachten en iemand vraagt wat jij eigenlijk gelooft? Stel je voor dat er gewoon iemand op je pad komt, totaal onverwachts, die aan jou vraagt naar je geloof. Wat zou jij in de eerste drie minuten zeggen? En wat zou je het uur zeggen dat volgt? Ik kan je garanderen dat iemand die echt zoekt en iemand die ook door het leven getekend is, niet tevreden zal zijn met het verhaal: "je bent als zondaar geboren, Jezus is gekomen voor je zonden, je moet in Jezus geloven en je komt dan uiteindelijk in de hemel." En natuurlijk, het is de basis waardoor je gered bent, maar is het daar dan mee klaar? Ik zei ooit toen ik ergens hierover sprak: "Als dit waar is, begrijp ik niet waarom je dan toch nog zolang op aarde zou moeten blijven als je al jong tot geloof bent gekomen."

En ik weet het, ik prikkel je nu. Ik weet dat er lezers zijn die zich behoorlijk ongemakkelijk voelen bij deze opening. Ik wil je vragen of je mij dat dan wil vergeven. Maar tegelijk geloof ik dat het nodig is dat we echt ons bezinnen op wat wij nu echt geloven. Of misschien wel, op wat we eigenlijk zouden moeten geloven, maar waar we te weinig bij stilstaan. 

Petrus zegt in zijn eerste brief dat wij altijd verantwoording moeten kunnen afleggen van de hoop die in ons is. En als je een algemene vraag krijgt over je redding, dan lukt dat nog wel, maar wat nu als je gevraagd wordt naar de plaats van het lijden? Niet elke vraag over wat de Bijbel ons leert zal over de verzoening gaan, er zijn ook andere vragen waarover wij hoop hebben. Ik heb hoop in elke situatie, hoe hopeloos die ook lijkt. Ik geloof dat zelfs geen ene diagnose het laatste woord zal hebben en dat er een Naam is die hoop is in deze wereld. Die Naam is Jezus! Daarmee geloof ik niet in een maakbare wereld, maar wel dat er maar Eén het laatste woord heeft: God Zelf in Jezus Christus. En dat maakt dat ons geloof veel breder is dan alleen onze redding. Wat geloof jij? 

Gebed: Almachtige Heer, wilt U ons de komende tijd laten zien wat wij echt mogen geloven? Geef ons woorden om Uw reddende werk te verwoorden, maar geef ons ook woorden van hoop in deze wereld. Hoop in ellende, hoop in gebrokenheid, hoop voor een hoopvolle toekomst.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu