Elia - Ga naar Achab

"En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de HEERE tot Elia kwam, in het derde jaar: Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem. Elia ging op weg om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria" (1 Koningen 18:1 en 2) 

Dat lijkt mij nu echt het plan waarop Elia zat te wachten. Een soort zelfmoordcommando of zoiets. "Ga naar Achab." Weet je wat ik gezegd zou hebben? Iets van: "U kunt veel willen, HEER, maar dit niet, ik wil toch liever nog wat langer leven." Deze opdracht lijkt een complete onmogelijkheid. En hoe reageert Elia? Hij gaat gewoon. Elia lijkt zonder mopperen en zonder twijfel op weg te gaan naar Achab. Misschien wel met het gevoel van gevaar voor eigen leven, maar hij gaat toch.

 

Kun jij altijd op deze manier gehoorzamen? Ik weet wel dat ik soms, met veel minder gevaar, echt niet zo vlot gehoorzaamt als Elia op dit moment. Alleen al van die momenten dat God zegt dat je tegen iemand wat moet zeggen waarvan je twijfelt of dat nu wel de meest logische opmerking is die je moet maken, dan vind ik het al lastig, maar nu dit. Elia moet gewoon naar Achab gaan en hem een boodschap van God brengen.  

En wat voor een boodschap? Op dit moment wel een positieve boodschap, want het zal weer gaan regenen na drie jaar. Maar toch, hoe dit zinnetje ook een positieve boodschap is en er als een soort bijzin bij staat, is het juist niet het zinnetje waar je overheen moet lezen. God zegt dat Hij het weer wil laten regenen in Israël. Ik zou bijna de vraag willen stellen: Is daar dan reden toe dat God dat wil? Wat was ook al weer de reden dat het niet meer regende? Het was een straf vanwege de goddeloosheid van Achab en zijn afgodendienst aan Baäl. Daar was Gods straf over het land door gekomen.  

En hoe los je een straf op? Door je te bekeren en je zonden te belijden. Maar dan klopt het nu niet dat het gaat regenen. Er klopt niets van, want de goddeloosheid was nog steeds dezelfde. Als we straks dit hoofdstuk verder doorwerken blijkt wel dat de Baäldienst nog steeds volop aan de gang is. Het andere bijzinnetje lijkt hier dan ook nog wat mee te maken te hebben. De honger was zwaar in Samaria. Blijkbaar is God veel genadiger dan wij kunnen bedenken.  

De weduwe uit het vorige hoofdstuk trok de conclusie dat de dood van haar zoon kwam omdat God haar iets wilde aandoen en nu zien we precies het tegenovergestelde. Juist hier aan het begin van dit hoofdstuk wordt Elia op pad gestuurd om de vertellen dat God genadig is. Ondanks de goddeloosheid van Achab en het volk, is Gods genade groter en die boodschap mag Elia gaan brengen. En uiteindelijk zal God tegelijkertijd er ook voor zorgen dat de afgoden worden opgeruimd. God gaat aan het werk en Elia moet daarvoor Achab op gaan zoeken. Dat is Gods genade, zelfs als niemand dat verdient. Wat een boodschap hebben wij voor deze wereld! 

Gebed: HEERE, U roept ons om het onbegrijpelijke door te geven. Genade terwijl nog meer straf op zijn plaats is, overvloed terwijl armoede terecht zou zijn. Dank U voor deze boodschap voor de wereld.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Jesaja 53

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu