Ruth - Voorgesteld als bruid

"Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en drinken." (Ruth 3:3)

Wanneer heb jij je voor het laatst echt mooi gemaakt voor Jezus? Ik bedoel niet dat je Zijn genade zou moeten verdienen door je best te doen, maar als je leeft in de verwachting dat Jezus gaat komen, als je uitziet naar het laatste moment van deze wereld waarop Jezus zal terugkomen en Hem verwacht, hoe mooi ben je dan voor je Bruidegom? Als je verlangt naar Jezus zoals een bruid naar haar Bruideom verlangt, dan kan het toch niet anders of het bent op je best gekleed?

Naomi is bezig om Ruth helemaal klaar te maken voor haar huwelijksaanzoek. Wellicht komt het hele verhaal wat vreemd op ons over en is het niet bepaald hoe wij het gewend zijn, het lijkt soms wel wat dubbelzinnig. Naomi neemt eigenlijk de rol van de vader op zich die er volgens het gebruik van toen voor zorgde dan een dochter kon trouwen. Naomi zet zich nu in voor haar schoondochter met het verlangen dat Ruth een plaats van rust vindt en daarbij ook de generatie van Elimelech gaat voortzetten.

Maar er gebeurt nog iets. Met dat Ruth zich moet kleden en zalven op de beste manier, sluit ze daarmee ook haar tijd van rouw af. Ze staat op dat moment weer open voor een huwelijk. Het huwelijk dat door de dood is verbroken sluit ze nu pas echt af. Ik moest denken aan wat Paulus ook schrijft in Romeinen 7: Als de man is gestorven is de vrouw ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Paulus noemt het als beeld voor hoe wij gebonden waren aan de wet, maar door Jezus is de wet eigenlijk gestorven. Als we in Jezus geloven heeft de wet geen kracht meer. We staan open een een nieuw huwelijk, het huwelijk met Jezus!

Het huwelijk van genade en verzoening ligt helemaal open omdat we aan de wet zijn gestorven. Alsof er nu tegen ons wordt gezegd, zoals Naomi tegen Ruth zei: Was jezelf, zalf je en kleed je goed en ga naar Boaz toe. Of met andere woorden: stel je voor als zijn vrouw. Ruth moet wachten tot Boaz genoeg heeft gegeten en gedronken zodat hij in een goede stemming is. Het zijn van die beelden die eigenlijk heel logisch lijken, maar misschien ook wel een diepere betekenis hebben als we deze betrekken op Jezus.

Jezus heeft onze levensbeker met zonden leeggedronken. Weet je wat het gevolg daarvan is? Dat Hij altijd in een goede stemming is om Zijn bruid te willen ontvangen. Jezus zal nooit een bruid wegsturen, maar Jezus zal je altijd welkom heten als jij je voorstelt aan Hem. Wanneer heb je voor het laatst er alles aan gedaan om Jezus echt te ontmoeten en om werkelijk op Zijn dorsvloer te komen en te zeggen: Jezus, hier ben ik, ik wil Uw liefste zijn, omdat U mijn Liefste bent. Advent, dat is verwachten en er klaar voor zijn op elk moment van de dag.

Gebed: Jezus, ik leg alle onreinheid en zonde af en stel mij voor aan U en zeg het met heel mijn hart: Ik heb U lief, ik wil Uw liefste zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'
Mattheüs 16:13-20

13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14. Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16. Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.
19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Preken Theo de Koning

Recentste 'Tijd met God'

Wat is het antwoord op die ene vraag?

Thema: Op weg naar Golgotha

“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16:16)

Ondanks dat wij in de 40-dagentijd of de lijdenstijd gericht zijn op het lijden van Jezus en alles wat Hij doormaakte op weg naar Golgotha, Jezus is gericht op jou! Niet alleen op jou, maar ook op Zijn Koninkrijk en hoe Hij wil dat Zijn Koninkrijk straks zal doorgaan als Hij er niet meer bij is. Nu hij de Farizeeën en de Sadduceeën van Zich heeft afgeschud en Hij daar niet langer meer mee bezig is, neemt Hij alle tijd voor Zijn discipelen. Het moment van overdracht is gekomen. De discipelen zullen dat helemaal niet hebben zien aankomen. De eerste vraag die Jezus stelt is ook eigenlijk niet iets dat hen op scherp zet.

Lees meer...

Youtubekanaal

Aanbevelingen

Nieuwe artikelen

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2021 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu