Opwekking 467 - Wij zijn zout en wij zijn licht

 

Wij zijn zout en wij zijn licht,
waar elk duist're macht voor zwicht;
Gods liefde spoort ons aan
om de wereld in te gaan.
Met de boodschap die bevrijdt,
delen wij genade uit,
opdat uw wil geschiedt;
openbaar uw koninkrijk met kracht,
o, kom met kracht.

Refrein:
Stort uw zegen uit over deze stad;
zend uw vuur.
Stort uw regen uit over deze stad;
zend uw vuur.
Als wij U aanbidden;
breek de vloek en zend uw vuur.
Hoor ons, als wij bidden;
zend uw zegen, zend uw vuur,
o, zend uw vuur.

 

Heer, U overwon het graf,
U die ons nieuw leven gaf;
U bent weer opgestaan
om de vijand te verslaan.
Kom, verbreek de vloek die bindt,
die de natiën verblindt;
zend ons in uw naam.
U bent opgestaan en U regeert,
Heer, U regeert.

 

(mannen):
   Wij zijn zout en wij zijn licht,
   waar elk duist're macht voor zwicht;
   Gods liefde spoort ons aan
   om de wereld in te gaan.
(vrouwen):
   Met de boodschap die bevrijdt,
   delen wij genade uit,
   opdat Uw wil geschiedt;
(allen):
   openbaar uw koninkrijk met kracht,
   o, kom met kracht.

 

Dit is een lied dat ons aanspoort om het Konikrijk van God uit te gaan delen. Een Konikrijk dat ons zegt dat wij het zout zijn en het licht in deze wereld. Daar op de plekken waar er licht nodig is, moeten wij gaan. Met een boodschap van het evangelie, van Jezus, van genade. Het is een boodschap van liefde. Een boodschap die bevrijdt waardoor je genade mag uitdelen. En tegen die boodschap kan geen duistere macht tegen op. Jezus is liefde en dat spoort ons aan. De liefde die Jezus in ons hart legt, dat spoort ons aan om te doen wat Hij zegt. Als het refrein je gebed is als je uitdeelt van Jezus liefde en genade dan bid je om een stad vol van Jezus liefde, genade en Konikrijk. Dan bid je dat de stad of de plek waar jij aanwezig mag zijn voor God, dat het een plek zal zijn van Zijn zegen. Als de vloeken gebroken worden, als Jezus’ vuur en zegen in de stad of plek komt waar jij aan het werk bent dan zal daar een doorbraak komen. Bidt dit gebed maar voor waar jij aan het werk bent. 

 

Jezus heeft overwonnen toen Hij opstond uit de dood. Hij gaf ons nieuw leven met Zijn opstanding. De vijand werd verslagen toen Jezus opstond uit de dood. De vijand heeft geen macht meer. De vijand heeft geen kracht meer. Wij mogen in de krach van Jezus gaan staan, in de kracht van de opstanding. En daarmee mogen wij de wereld in gaan. De vloek kan verbroken worden dat blijft binden.


Jij mag gaan in Jezus Naam. Jezus zend jou op een plek dat Hij al voor je bedacht heeft. Ga in Zijn Naam met de boodschap van het licht, met de boodschap van het zout, met de boodschap van de liefde van Jezus, de genade van Jezus, de kracht, vergeving, bevrijding en genezing van Jezus. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom