God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. (1 Korinthe 5:19) 

Dat God de wereld met Zichzelf verzoend heeft en dat Paulus ook zegt dat God hem met Zichzelf verzoende dat is wel duidelijk. Daar kun je heel veel over zeggen, maar dat laten we enigszins rusten omdat dit buiten het thema van wie je in Christus bent ligt. God verzoende de hele wereld met Zichzelf, de verzoening is voor iedereen beschikbaar. Niemand hoeft daar buiten te vallen. Maar Paulus besefte nog iets en dat is ook belangrijk voor ons.

De zendingsopdracht van Jezus was een zendingsopdracht die niet alleen voor de apostelen gold, maar deze geldt voor iedere gelovige en daarom ook voor ons. En dat dit niet vanzelf gaat mag duidelijk zijn. Jezus zei immers niet voor niets dat Hij tot aan het einde van de wereld bij ons zou zijn. 

Maar op het moment dat God jou met Hem verzoende en jij je nieuwe identiteit in Christus kreeg, verzoende Hij je niet alleen, maar legde Hij ook de bediening van de verzoening in jou. En ik besef dat velen deze bediening misschien wel eens diep hebben weggestopt. Want de bediening van de verzoening is toch een taak voor een predikant en misschien voor een ouderling? 

Dat zou makkelijk zijn, maar als jij gelooft dat je door het geloof een discipel van Jezus bent, is dus ook de zendingsopdracht er eentje voor jou. En daarom heeft God de bediening van de verzoening toegevoegd aan je identiteit. 

Dat God deze bediening je bij het geloof heeft gegeven heeft twee kanten. In de eerste plaats zorgt dit er voor dat je beseft dat alle mensen om je heen de verzoening nodig hebben. Maar vaak blijft ook dat nog in het passieve hangen. Je hebt de bediening van de verzoening in je gekregen. Het is iets dat in jou aanwezig is, zoals deze ook aanwezig was binnen de identiteit van Jezus. En als Jezus sprak, dan sprak Hij met macht. En waarom? Omdat de bediening van de verzoening een intense kracht van God is. Het is dynamiet, het is levensveranderend.

Jij en ik hebben deze bediening gekregen. Als wij Gods woord van verzoening spreken, dan zit daar kracht van God in. God heeft het zo in je gelegd dat je het met kracht over mensen mag uitspreken. Je mag mensen er mee zegenen. Jezus zegt zelfs dat de gelovigen de sleutels van de hemel hebben. 

Dat is wat dat Jezus de sleutelmacht van de hemel in onze handen legt. Zoveel kracht zit er in de verkondiging van het Evangelie. We krijgen niet het oordeel in handen, maar wel de sleutels en waar we mensen vrijheid toeroepen door Jezus en hen uitnodigen om zichzelf te geven aan Jezus, daar zal de Heilige Geest er ook bij betrokken zijn. 

Geloof jij dat jouw woorden van verzoening, die van God komen, werkelijk mensen zullen veranderen? Misschien is dit het antwoord, waarom dat je woorden nog maar zo weinig deden, omdat je dit nog moest leren: Gods woorden door jou, hebben kracht omdat God de bediening in je heeft gelegd. 

Gebed: Vader God, ik wil geloven dat Uw woorden door mij heen, met Goddelijke kracht gepaard gaan en mensen zullen veranderen voor Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu