"Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus." (1 Korinthe 2:16)

Paulus wordt aan het eind van het tweede hoofdstuk van de eerste Korinthebrief even ondubbelzinnig duidelijk. En kennelijk was er nogal wat kritiek gekomen op de preken van Paulus. En blijkbaar waren er ook mensen die niet geestelijk waren die wel een mening over de preken hadden. En eigenlijk is dat iets waar we ook nu nog steeds tegenaan lopen. Er zijn mensen die preken beoordelen, maar die ook mensen beoordelen naar menselijke maatstaven en niet naar geestelijke maatstaven. Ik weet niet hoe vaak jij al op die manier bent veroordeeld, maar het gebeurt nogal eens. En dan zegt Paulus dat natuurlijke mensen, het geestelijke niet kunnen beoordelen. Want het geestelijke is van God, en daar kan een natuurlijk mens nooit een oordeel over geven omdat ze het niet door zien. Maar als je geestelijk bent, dan kun je het geestelijke ook beoordelen.

En hier zit iets in dat heel rijk is en waar je misschien maar weinig, of in ieder geval te weinig gebruik van maakt. Paulus zegt namelijk dat wij (die in Christus zijn) de gedachten van Christus hebben. Ik weet niet of je het beseft, maar doordat de Geest van God in je woont, wonen dus ook Gods gedachten in jou. Waar jij dus in contact bent en blijft met Gods Geest, daar zullen Gods gedachten en overdenkingen, of nog sterker, Gods gezindheid ook in jou zijn. En daardoor heb jij de macht gekregen om dingen te doorzien.

Er zijn gaven van onderscheiding en dat zijn geen gaven die in je karakter zitten, het zijn die dingen die door Gods Geest in jou aanwezig zijn. Daardoor ben jij bij machte om geestelijk over Gods Woord na te denken. De natuurlijke mens kan onmogelijk de gedachten van God begrijpen. Het zijn dingen die geen oor heeft gehoord en geen oog heeft gezien, zegt Paulus, maar aan ons is het geopenbaard. God spreekt niet alleen door Zijn Woord tot jou, maar ook door Zijn Geest. Soms worden ineens dingen duidelijk, soms valt het gewoon ineens open. Ik zit soms te schrijven en zeg dan achteraf: "Het kwam heel ergens anders uit dan dat ik dacht." Dat is wat de gedachten van Christus doen.

Als je niet in Christus bent zijn de dingen van God ten diepste dwaasheid, ze zijn niet te doorgronden, maar als je in Christus bent is dat anders geworden. Dat je Gods Woord verstaat heeft alles te maken met dat wat God in jou bekend maakt. Zonder geloof kun je ze zelfs niet leren kennen. Geloof is dan ook niet iets dat je eerst moet begrijpen, maar je moet het aanvaarden. En deze waarheid over jouw identiteit werkt in je hele leven door. Jij mag gebruik maken van de gedachten van Christus. Je mag er om vragen op het moment dat jij iets niet kunt doorzien en soms krijg je ineens dat doorzicht. In Christus heb jij de gedachten van Christus gekregen, jouw denken, jouw gezindheid is veranderd door Christus en Zijn Geest.

Gebed: Here Jezus, dank U wel dat ik Uw gedachten en Uw gezindheid heb ontvangen, daardoor kan ik zaken onderscheiden die ik als natuurlijk mens nooit zou kunnen. Ik dank U dat ik een geestelijk mens mag zijn en dat U mij dingen laat doorzien zodat ik inzicht heb op het moment dat ik het nodig heb.

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jij bent een beheerder van de gaven van de Geest

Thema: Eerste brief van Petrus

"Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petrus 4:10)

Als het dan lang genoeg is geweest dat we als heidenen hebben geleefd en het de bedoeling is om vanaf onze bekering en wedergeboorte naar de wil van God te leven, hoe dan? Petrus geeft natuurlijk praktische aanwijzingen genoeg. Gastvrijheid is belangrijk, vurige liefde voor elkaar, liefde die een menigte van zonden zal bedekken en ga zo maar door. Allemaal heel praktisch en zo toepasbaar. Al is dat ook nog lastig genoeg omdat we heel snel weer aan het verdienen dreigen te gaan, in plaats dat het echt uit dankbaarheid leven is. Toch is er even één ding waar ik speciaal de vinger bij wil leggen. Petrus zegt: "Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God". 

We moeten de ander dienen, maar waarmee? Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met het beste dat wij hebben, of dat wij de ander moeten dienen met dat wat we in ons karakter hebben meegekregen, maar Petrus zegt dat de anderen moeten dienen met de genadegave die ons is gegeven. Het woord dat hij hier gebruikt voor 'genadegave' is het Griekse woord 'charisma'. In dat woord zit ook het woord 'charis' dat we vertalen met 'genade'. Het gaat dus om genadegaven van God. Petrus zegt dus niet dat we de ander moeten dienen met iets van onszelf, maar hij zegt dat wij de ander moeten dienen met genadegaven van God. Je voelt hem natuurlijk al aankomen dat het hier om de gaven van de Geest gaat. Ook Paulus gebruikt ditzelfde woord ook in de bekende hoofdstukken uit de Romeinenbrief en uit de Korinthebrief.

Dat maakt gelijk duidelijk dat de gaven van de Geest dus niet iets zijn voor jezelf, maar het zijn gaven die je krijgt om anderen te dienen. Wij zijn heel erg geneigd om ons leven als gelovige te richten op wat wij er aan hebben. Je komt veel mensen tegen die op zondag in de kerk zitten om daar iets te ontvangen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we uitdelen van wat we ontvangen hebben. Als het dan gaat over de gaven van de Geest die wij moeten gebruiken om de anderen te dienen, dan zegt Petrus daarbij dat we dit moeten doen als goede beheerder van de veelsoortige genade van God.

De gaven van de Geest zijn onderdeel van de veelsoortige genade van God. Dat in de eerste plaats. Maar wij worden ook aangesteld als beheerders van die genadegaven. Een beheerder zorgt goed voor dat wat aan zijn zorgen is toevertrouwd. Nu geeft God ons de gaven van Zijn Geest, maar daarbij ligt er een hele grote verantwoordelijkheid bij ons. Wat doe jij met de gaven die de Geest je geeft? Zorg je er goed voor? Of zorgen we er voor dat door ons gedrag, de gaven juist niet meer aan onze zorgen worden toevertrouwd, omdat we er niets mee doen? Het is Gods verlangen dat we de anderen er mee dienen en er ook zuinig op zijn. Dat betekent niet dat je uit angst niets moet doen, maar het betekent ook dat je er bewust mee bezig moet zijn en de ander mag het ontvangen. En dan loopt het uit op dat God wordt verheerlijkt en Christus alle heerlijkheid en eer toekomt.

Gebed: Heer, dank U voor Uw gaven en ik wil er zorgvuldig en goed mee omgaan om de anderen te dienen en U te eren.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu