"En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem." (Johannes 1:32)

We zouden bij de geschiedenis van de doop van Jezus door Johannes de Doper uitgebreid stil kunnen staan bij het feit dat Jezus gedoopt moest worden. Want alle gerechtigheid moest vervuld worden en Jezus moest gedoopt worden als een zondaar, omdat Hij de zonde van de hele wereld droeg. Maar er staat in dit gedeelte nog iets opmerkelijks. Johannes heeft namelijk verteld dat de Geest van God op Jezus neerdaalde. Dat blijkt bij de doop te horen. Op dat moment komt ook Gods Geest op Jezus.

 

Uit andere gedeelten is het duidelijk dat ook Jezus door Gods Geest werd geleid in Zijn menselijke lichaam. En hier, op het moment dat Hij echt met zijn bediening begint wordt Hij eerst gedoopt. Niet als het moment van tot geloof komen, want Jezus geloofde altijd in Zijn Vader. Maar wel als symbolische keus om de zonden af te laten wassen. In Zijn doop werd alles zichtbaar van Zijn werk op aarde. En toen dit zichtbaar werd in de doop kwam de Geest van God op Hem. God bevestigde Zijn Zoon als Verlosser.

Dit moment is niet vreemd, maar hoe dit symbolisch gebeurd is wel opmerkelijk. We lezen ook bij Paulus dat op het moment dat je tot geloof komt, je ook gedoopt wordt in Gods Geest. Dat gaat niet over de waterdoop, maar over de Geestesdoop. Op het moment van bekering en geloof, paart Gods Geest Zichzelf aan jou. God bevestigt je als Zijn kind. En hoe dan?

Het beeld van de duif is het teken van nieuw leven. De andere plaats in de Bijbel is de geschiedenis na de zondvloed als Noach de duif ziet terugkomen met een tak in haar snavel. Maar wat is de troost van de Geest die komt op jou als gelovige? Er staat dat de duif kwam en bleef zitten. En dat is het nu precies. In de verschijning als een duif kwam de Geest en bleef zitten. Dat geldt voor Jezus, maar ook voor iederen die in Jezus is! Deze duif daalt neer op het hoofd van Jezus en bouwt er eigenlijk zijn nest. Hij blijft er wonen.

Als jij gelooft dat Jezus gekomen is om jouw zonden weg te dragen en daarom een, voor Hem, vernederende doop moest ondergaan, dan geldt ook voor jou dat jij Gods Geest krijgt. En als een duif nestelt Gods Geest Zich in jou. Niet om daarna weer weg te vliegen, maar om daar Zijn woning te bouwen. Hij bouwt Zijn nest, door jouw lichaam als Zijn tempel en woonplaats te gebruiken. En ja, die duif is ook een waarschuwing. Het is een vogel en dan zul je met Zijn nest wel voorzichtig moeten omgaan. Want Gods Geest woont wel in je, maar Hij is wel erg gevoelig. Paulus waarschuwt ons niet voor niets dat we de Heilige Geest niet moeten uitblussen. Laat Gods Geest in je wonen. En Hij is er vanaf het moment dat jij met Jezus onderging in Zijn dood en opstond in een nieuw leven. 

Gebed: Lieve Vader, dank U voor de gave van Uw Geest. Wat een wonder dat ik door het geloof een woonplaats werd van Uw Geest. Dank U dat Uw Geest mijn leven leidt, bestuurt, inspireert en vervuld. Ik wil er alles aan doen om Uw Geest niet te verjagen zoals een vogel verjaagd kan worden van zijn nest. 

 

 

 

 

 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu