Het laatste gebed

Thema: Kracht van gebed

"Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: "Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus!" (Openbaring 22:20)

We begonnen deze serie over de kracht van gebed met het eerste gebed dat we in de Bijbel vinden. Vandaag sluiten we het af met het laatste gebed uit de Bijbel. Je weet nu wat de kracht is van jouw gebed. Je weet hoe je als kind van de Vader, maar ook als discipel en soldaat van Jezus in de geestelijke strijd echt een stem hebt. God laat je gebeden niet zomaar aan Zich voorbijgaan. Wij zijn, door wat God ons geeft in het gebed, in staat om de hele wereld te veranderen. Houdt dat even in gedachte bij het laatste gebed dat we in de Bijbel vinden. Het zijn bijna de laatste woorden, als Johannes het boek Openbaring afsluit en zegt: "Ja, kom Here Jezus!"

In het hele boek Openbaring ontrolt zich als het ware de hele eindtijdgeschiedenis. Vanaf het moment dat de 24 ouderlingen de gebeden van de heiligen voor het Lam brengen is de eindtijdgeschiedenis in beweging gezet. We zouden liegen als we zouden zeggen dat ons dat niet regelmatig schrik aanjaagt. Er staat ons in de eindtijd nogal niet wat te wachten. Hoever we in die periode zijn, weten we echt niet. Ook Johannes moet geschrokken zijn van alles wat hij te zien kreeg. Het kan niet anders of hij moet momenten gehad hebben dat hij heeft gedacht: Hoe moet het ooit goedkomen? En als dan alles aan hem is geopenbaard, dan zijn de laatste woorden die Jezus tegen hem zegt: "Ja, Ik kom spoedig". En dan komt er nog één gebed als reactie op de woorden van Jezus: "Ja, kom, Here Jezus!". Ik weet niet of het je is opgevallen, maar tussen die twee laatste uitspraken van Jezus en Johannes, staat nog het woordje 'Amen'. Wie heeft nu dat woordje uitgesproken? Heeft Jezus gezegd: "Ik kom spoedig, dat is waar en zeker". Of heeft Johannes in geloof gebeden: "Het is waar en zeker, ja, kom Here Jezus". 

Misschien is het wel zo dat het woordje 'Amen' door beiden tegelijk is uitgesproken. Jezus Die alles bevestigde en Johannes die alles geloofde. In welke strijd we ook terecht komen voordat Jezus terugkomt, toch bidden we dat het waar en zeker zal zijn dat Jezus spoedig komt. Ook al lijken 2000 jaar niet veel met spoedig te maken te hebben in onze ogen. En daarom bidden we ook: "Ja, kom Here Jezus!"

Het is het laatste gebed in de Bijbel, maar als jij gelooft dat jouw gebed het verschil maakt, wat gebeurt er dan als jij en ik, wij met elkaar, dit gebed in geloof meebidden? Dan kan het niet anders of er gebeurt iets in de hemelse gewesten. Dan is het waar en zeker dat Gods hart geraakt wordt door dit gebed van Zijn kerk op aarde! Laat dan duidelijk zijn in de hemel en op aarde, dat wij Jezus komst verlangen! Dat wij verlangen dat alle tranen en strijd voorbij is, maar dat wij vooral verlangen altijd bij Jezus te zullen zijn! En nee, dat is geen gebed dat je passief mag maken en waardoor je zou kunnen denken dat je dan maar moet verlangen om zo snel mogelijk de aarde te ontvluchten, want daar zijn al die andere gebeden van jou veel te belangrijk voor. Het gaat niet om vluchten, maar om Jezus verwachten en hier blijven om je gebeden kracht te laten hebben.

We sluiten het thema 'Kracht van gebed' nu af, maar de kracht van ons gebed gaat meer dan ooit door en we bidden vol verlangen: Kom, Here Jezus! En ondertussen bidden we in de geestelijke strijd: "Uw Koninkrijk kome, zoals in de hemel, zo ook nu op aarde!

Gebed: Heer, laat Uw Koninkrijk komen, eeuwig, maar ook al nu op aarde. Ik sta op mijn post en ik bid!

 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Jesaja 53

1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?
2. Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde.
Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
7. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.
8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.
9. Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
10. Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
11. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.

Activiteiten (klik op event voor meer info)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven in de dood

Thema: Veertigdagentijd 2020

"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben." (Jesaja 53:2)

Omdat vanaf vandaag de veertigdagentijd weer is begonnen, laten we de komende tijd de serie 'Op weg met Jezus' even los om die later weer op te pakken. Ik heb voor de veertigdagentijd op dit moment niet direct een duidelijk doel, het lijkt wel of de Heer hierin stap voor stap ons een aantal dingen wil laten ontdekken waardoor we ons mogen laten verrassen. Ik wil je in ieder geval eerst meenemen in de woorden van Jesaja uit het 53e hoofdstuk. En misschien denk je: Is daar dan nog iets uit te leren, dat zijn toch overbekende woorden? Ik begrijp die gedachte, maar afgelopen week merkte ik dat als God je iets laat zien, dat dit toch verrassend kan zijn. Laat je je ook even verrassen?

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Nieuwe artikelen

25 februari 2020
23 februari 2020
20 februari 2020
18 februari 2020

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2020 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu