Ondanks alle tekenen

Thema: Lijdenstijd

"Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem" (Johannes 12:37)

Heb jij ook wel eens dat gevoel dat God een heleboel lijden van Jezus had kunnen voorkomen? Pas kreeg ik de vraag over het emotionele lijden van Jezus: "Jezus had toch ook de macht kunnen gebruiken dat iedereen die Hem hoorde het zou geloven?" Ja, dat had gekund. Ergens heeft het er ook mee te maken dat geloven ook een keus is. Wil je de woorden van Jezus niet geloven, dan geeft God je die ruimte, met alle gevolgen van dien.  En toch, dan lijk je ook weer vast te lopen, hoe mooi dat over een keus ook klinkt. Want lees dan eens even mee in Johannes 12 vanaf vers 37.

De pijn die je leest in vers 37 heeft weer met het ongeloof te maken. Deze keer het ongeloof van de Joden. Als je zou stoppen met lezen bij vers 37 en alleen leest: "Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem", dan krijg je de neiging om te zeggen: "Zie je wel, ze willen het gewoon niet geloven". Hoeveel wonderen en tekenen zijn er naast de verkondiging van het Evangelie nodig voordat de Joden gaan geloven? Jezus laat toch voortdurend zien Wie Hij is. Je moet toch wel tot de conclusie komen dat bij alles wat er gebeurt, Jezus de Messias moet zijn? Ook omdat alle profetieën in vervulling gaan, maar ook omdat het de hemel op aarde lijkt? Ik maakte ooit mee dat bij iemand een tumor was verdwenen na een gebed en dat die persoon in het ziekenhuis kwam en de artsen zeiden: "Wij begrijpen het niet, maar wij kunnen de tumor nergens vinden, dit moeten we wel een wonder noemen".  Zelfs artsen moeten soms toegeven dat zulke dingen toch echt iets van God moet zijn. Zo toch ook bij Jezus, waar dit doorlopend gebeurde?

Maar stop dan niet te snel met lezen, want als je verder leest blijkt hier een profetie van Jesaja in vervulling te gaan. Johannes haalt de woorden uit Jesaja 53 aan waar de profeet namens God vraagt: "Wie heeft onze prediking geloofd?" Vanwege deze profetie konden ze het niet geloven. Deze profetie heeft God gegeven en vanwege die profetie geloofden ze het ook echt niet. Als je het zo zegt, zou je nog steeds kunnen zeggen dat dit voorkennis is geweest in de profetie, maar dan volgen de woorden: "Want Hij (God) heeft hun ogen verblind en hun hart verhard". God heeft er dus eenzijdig voor gezorgd dat ze het niet konden geloven. Tenminste, zo lijkt het er wel te staan. 

Als dit zo is, dan is het lijden dat Jezus en alle afwijzing dat Hij meemaakte, toch ook lijden dat God Zelf zo liet gebeuren? God heeft toch hun ogen verblind en dus is het toch God Zelf Die het lijden van Zijn Zoon verzwaarde? Deels is dit zo, maar dat is ook in de keus van de Vader om Zijn Zoon te zenden om ons te redden en alle dingen te herstellen. Het is een keus van de Vader en van Jezus geweest om deze weg te gaan. Wat een onbegrijpelijk liefde is dat! Maar waardoor kwam het eigenlijk dat de Joden het niet mochten begrijpen? Dat heeft alles te maken met dat zij gekozen hadden om God aan de kant te zetten. Dat er Romeinen in het land waren en dat een groot deel van het volk verstrooid is over de hele wereld heeft te maken met de keuzes om andere goden te dienen. En dat ze het nu niet zien, komt ook omdat ze het Fundament, de Hoeksteen van het geloof, Jezus Christus aan de kant hebben gezet.

Ongeloof doet dus ook echt iets. Het werkt verharding en afwijzing uit. Als je onder de zegen van God vandaan kruipt, kom je onder de vloek terecht en dan kan het gebeuren dat God je ogen sluit voor Zijn genade. Natuurlijk kon God dit lijden voor Jezus voorkomen, maar Jezus wilde ook voor dit ongeloof de weg gaan om dit te betalen. Al jouw momenten van ongeloof, worden ook in deze pijn betaald. En die pijn moet ondragelijk zijn geweest, want het was wel Zijn Eigen volk!

Gebed: Heer, U besloot alles te willen dragen, ook deze intense pijn van afwijzing nadat U zo had laten zien dat U de hemel op aarde bracht. Ik belijd ook mijn ongeloof en dank U dat U ook deze weg voor mijn ongeloof ging.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu