Psalmen - Een rein hart

Thema: Psalmen

"Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mi niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest net van mij weg." (Psalm 51:12 en 13)

Als je David een klein beetje kunt begrijpen, of misschien als je eerlijk bent, wel iets meer dan een beetje, dat begrijp je wat de kern is in psalm 51. Dat is niet vergeving op zichzelf, want daar heb je als gelovige die in zonde is gevallen niet genoeg aan. De kans bestaat dat velen zeggen dat vergeving van zonden genoeg is, maar als je echt weet wat je bent kwijtgeraakt door in zonde te vallen, dan weet je ook dat je meer nodig hebt. Niet alleen Gods vergeving, maar er moet iets gebeuren waardoor er niets meer overblijft van wat is gebeurt. En dat heb je telkens weer als er zonden tussen jou en God instaan. David vraag aan God om een nieuw geschapen hart.

Je zou bijna zeggen dat David om een nieuw hart vraagt. Dit is natuurlijk een uitspraak geworden die in veel kringen zo vanzelfsprekend is geworden dat het besef van dat nieuwe hart iets is geworden van: Oud eruit en nieuw erin. Maar dat bedoelt David niet. Hij zegt niet: Geef mij een nieuw hart, hij vraagt iets dat veel radicaler is. Hij vraagt aan God om een nieuw hart te scheppen. Dit is niet een nieuw hart van een nieuwe kans, maar hij vraagt om iets dat teruggaat vanuit het begin. Scheppen deed God toen er niets was. Dat begrip, daar gaat hij op terug. David vraagt om een rein hart, dat teruggaat naar het moment van de schepping. Helemaal zuiver, zonder sporen of gedachten aan het verleden.

David gaat daarin ook in waarom dat hij dit nodig heeft. Hij is bang dat God hem verwerpt, maar ook dat de geest van heiligheid in hem verdwijnt. In de meeste vertalingen is dit vertaald met de Heilige Geest, maar letterlijk staat er ' de geest van heiligheid'. De Heilige Geest in het Oude Testament was vooral de Geest die de gelovige heiligde en die de gelovige Gods heiligheid liet zien. David beseft als hij dat kwijtraakt, dat hij geen bescherming tegen zonden meer heeft. En pas als dit herstelt is bij David, dan kan hij weer vrijmoedig anderen wijzen op Gods wil, dan kan hij pas weer zondaars en overtreders Gods wegen leren.

Er moet dus iets gebeuren, waardoor het verleden radicaal wordt afgesloten en er geen enkele aanklacht meer overblijft. David is gebroken door zijn zonden en daardoor weet hij wat hij echt nodig heeft, maar ook weet hij dat God juist een gebroken hart wil aanvaarden, om een nieuw hart te scheppen. Niet de offers, maar een gebroken hart, daar kan God echt wat mee.

We gaan vanaf de volgende 'Tijd met God' de veertigdagentijd weer in en hoe kun je nu echt anderen op het werk van Jezus wijzen? Als je van binnen voelt en weet dat je hart opnieuw rein is geworden en er geen schaamte meer overblijft. Dan ontvang je de vreugde opnieuw terug en kun je vrijmoedig getuigen van Jezus en Zijn werk. Laat het, telkens als het is misgegaan in je leven, je gebed zijn dat God een rein hart schept in jou en dat Hij je lippen opent om opnieuw te getuigen van Gods heerlijkheid en glorie. 

Ik weet niet wat er in jouw leven als gelovige is misgegaan en ook niet hoe het telkens terug blijft komen. Dat is voor iedereen persoonlijk verschillend, maar als je met David zo komt, dan zal God je hart nooit verachten, maar je met Zijn liefde herstel en genezing geven en blijft misschien alleen de vraag nog over of als God jou vergeeft, jij ook jezelf wilt vergeven en echt opnieuw wilt beginnen. En ja, sommigen dingen uit het verleden zullen een rol blijven spelen, sommige verkeerde keuzes hebben sporen getrokken die niet meer uit te wissen zijn, maar weet dan dat het geestelijk anders is, ook als satan je telkens probeert klein te houden. David zal ook telkens Bathseba hebben gezien en telkens beseft hebben dat Uria er niet meer was, dat verdwijnt niet, maar hij is na alles wel opnieuw gaan leven uit zijn reine, nieuw geschapen hart.

Gebed: Heer, Schep mij een rein hart, ik vraag niet alleen vergeving, maar ik vraag om een totaal nieuw geschapen hart, met een standvastige, tegen elke zonde bestande geest.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu